Accreditatie
Wanneer is een afsluitende toets verplicht?

Een toets is verplicht bij e-learning, blended learning en scholing van (exclusief toetsingsuren) 18 uur of meer.

Accrediteert SKJ ook scholing voor gedragswetenschappers?

Nee, SKJ accrediteert geen scholing voor gedragswetenschappers. Voor gedragswetenschappers dien je accreditatie aan te vragen bij NIP/NVO.

Wat betekent de foutmelding ‘onjuiste kamer’ wanneer ik digitaal punten toe wil kennen?

Wanneer SKJ geaccrediteerde scholing voor jeugd- en gezinsprofessionals gebruikt wordt voor gedragswetenschappers dan verschijnt deze melding.
Gedragswetenschappers (professionals die zijn geregistreerd bij SKJ in de kamer Pedagogen of in de kamer Psychologen) kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken.

Wat is het accreditatiereglement?

Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

In het accreditatiereglement staat informatie over onder andere de accreditatieprocedure, jouw verplichtingen als aanvrager (na- en bijscholingsinstelling) en de wijze waarop accreditatieaanvragen worden beoordeeld.

Lees hier het accreditatiereglement
Wat doet de accreditatiecommissie?

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen tot accreditatie van een scholing, training, opleiding e.d. Indien een opleider het niet eens is met een besluit van de accreditatiecommissie kan hij binnen 8 weken na ontvangst van het besluit bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie. De accreditatiecommissie beoordeelt de ingediende aanvraag dan opnieuw.

Nadat een bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan de aanvrager binnen 8 weken na het tweede besluit van de accreditatiecommissie een verzoek tot heroverweging indienen bij de commissie heroverweging. De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is en bekijkt of het besluit van de accreditatiecommissie voldoet aan de formele accreditatiecriteria.

Kan ik bezwaar maken tegen afkeuring van mijn aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie?

Bij de commissie heroverweging kun je bezwaar maken tegen afkeuring van je aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie. Binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing kun je een verzoek tot heroverweging indienen. De commissie heroverweging onderzoekt of je verzoek terecht is. Lees meer over de commissie heroverweging.

Wat is de (samenstelling van de) accreditatiecommissie?

De accreditatiecommissie SKJ beoordeelt aanvragen van aanbieders van bij- en nascholingen voor opname in de scholingsagenda. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. Deelnemers aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Samenstelling accreditatiecommissie

In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland, VGN en GGZ Nederland is onlangs een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

H.J.M. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training (voorzitter)
S.J.J. (Sander) Driessen – Driessen MC&A Mediation / Management, Coördinatie / Consultancy en advies
J.W.M.S. (Hans) Timmerman – Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Gedragsdeskundige bij Middin
Mw. M.A. (Anita) Verstegen – opleider HAN Jeugd en Sociaal domein
Mw. A (Anouk) van der Heijden-van Dijk – Psychotherapeut K&J/GZ psycholoog bij Renier van Arkel Groep

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de registratie jeugd- en gezinsprofessional SKJ.

Nevenfuncties

Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de accreditatiecommissie.

Wij hebben aangegeven een papieren certificaat uit te brengen, maar geven toch de voorkeur aan het digitaal punten toekennen. Kan dit worden teruggedraaid?

Ja dat kan, mits er nog geen papieren certificaat is uitgegeven. Je dient hiervoor een verzoek te mailen naar accreditaties.

Wat zijn de kosten van accreditatie?

Er zijn 2 accreditatietermijnen voor opleidingen en trainingen voor jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. De kosten voor accreditatie zijn € 130,68 voor een periode van 1 jaar, en € 266,20 voor een periode van 3 jaar. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Hoe verleng ik als opleider mijn accreditatie?

Als je jouw accreditatieperiode wilt verlengen, dien je een nieuwe accreditatieaanvraag in. Het is hierbij van belang alle bijbehorende recente informatie en documenten toe te voegen aan deze nieuwe aanvraag.

Wil je dat de accreditatieperiode van deze nieuwe aanvraag aansluit op de vorige periode? Dan verzoeken wij je de aanvraag tijdig in te dienen. De datum waarop je de accreditatieaanvraag indient, moet vóór de vervaldatum van de vorige accreditatieperiode liggen. Je dient dus te zorgen voor een aaneengesloten periode.

Moet ik als opleider mijn door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie. De scholing moet dan geaccrediteerd zijn voor herregistratie, én voor een van de registraties die te zien zijn in onderstaande afbeelding:

Gaat accreditatie bij SKJ ook via PE-online?

Nee, SKJ werkt niet met PE-online. Je kan op de website van SKJ een opleidersaccount aanmaken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Via dit account kun je opleidingen indienen voor accreditatie.

Welke toetsen zijn valide?

Valide toetsen zijn:

  • Tentamens met surveillance, open vragen
  • Tentamens met surveillance, gesloten vragen
  • Thuisopdracht of take-home toets
  • Scriptie
  • Presentatie
  • Assessment
  • Onderzoeksrapport

De toetsen zijn alleen valide wanneer de toets is beoordeeld. Dit betekent dat de toets beoordeeld moet zijn door de docent/trainer/begeleider (dus geen zelfbeoordeling of peerbeoordeling door collega-studenten).