Algemeen
Wat moet er op een certificaat staan?

Het certificaat dient de volgende gegevens te bevatten:

  1. Naam van de deelnemer
  2. Naam van de scholing
  3. Datum van afronding
  4. Het accreditatienummer
  5. Aantal toegekende accreditatiepunten
  6. Logo opleidende organisatie
  7. Handtekening van de opleider
Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals die geregistreerd staan in de kamer Jeugdzorgwerkers of Jeugd- en gezinsprofessionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. Je kan dit alleen doen als je op het aanvraagformulier ‘digitaal punten toekennen’ hebt aangevinkt.

 

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Kan ik digitaal punten toekennen?

Via Mijn SKJ kun je punten invoeren voor deelnemers aan geaccrediteerde scholing. Dit kan alleen voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, niet voor pedagogen en psychologen en ook niet voor professionals met een vooraanmelding.

Je voegt de punten via een Excelbestand toe aan het dossier van de jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional. Je moet bij de accreditatieaanvraag wel aangegeven hebben dat er digitaal punten worden toegekend.

Het is belangrijk dat je in het Excelbestand heel precies de kolommen invult zoals gevraagd wordt. Ook moeten de gevraagde kolommen allemaal gevuld zijn, maar niet helemaal tot onderaan het werkblad. De import van gegevens lukt anders niet of niet volledig.

Is het verplicht om e-learning af te sluiten met een toets?

Ja, e-learning moet met een toets afgesloten worden om in aanmerking te komen voor accreditatie.

Wat betekent ‘verantwoorde werktoedeling’?

Verantwoorde werktoedeling: werkgevers, professionals en gemeenten krijgen ermee te maken bij het organiseren van de jeugdzorg. Maar het is geen eenvoudig onderwerp. Daarom leggen we de hoofdlijnen ervan hier uit.

De norm van de verantwoorde werktoedeling geldt sinds 2015 en bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van werk rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van professionals.

Bepaalde werkzaamheden mogen alleen worden gedaan door geregistreerde professionals. Zij werken volgens hun professionele standaarden. Dat zijn de normen die zijn vastgelegd in onder andere de Beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen.

Hoewel de verantwoordelijkheid om te werken met professionele standaarden bij de jeugdprofessional ligt, heeft de werkgever hierin ook een verantwoordelijkheid. Die moet namelijk voor de randvoorwaarden zorgen waarbinnen de de professional optimaal kan functioneren en kan werken volgens de professionele standaarden.

Gedetailleerde informatie over het toepassen van de regels vind je in de brochure ‘Kwaliteitskader Jeugd: toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk’.

Ook handig is het beslisschema ‘Werk op een verantwoorde manier toedelen‘.

Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet (artikel 1.1 sub 1) is de onderstaande definitie van jeugdhulp opgenomen:

  1. Ondersteuning van, en hulp en zorg (niet zijnde preventie) aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders.
  2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
  3. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychische aandoening of beperking, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van 18 jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.
Ik weet niet meer welk e-mailadres ik gebruikt heb, wat kan ik doen?

Als je niet meer weet met welk e-mailadres je kunt inloggen, neem dan contact op met SKJ via info@skjeugd.nl. Wij zoeken dan met je registratienummer of achternaam in het systeem op met welk e-mailadres je geregistreerd bent.