Gemeenten | Werkgevers
Algemeen
Wie betaalt de registratiekosten?

Over de kosten die samenhangen met (her)registratie maken werkgevers afspraken met (de vertegenwoordigers van) hun werknemers. In de jeugdzorgsector en waar sprake is van BIG-registratie bestaan dergelijke afspraken al. Deze afspraken verschillen per sector en kunnen ook per werkgever verschillen.

Indien je geen afspraken hebt gemaakt met je werkgever over de betaling van de registratiekosten, dan dien je deze kosten zelf te betalen. De jaarlijkse registratiekosten, lees je hier.

Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Dat hangt ervan af. Een vaktherapeut die werkzaam is als (vrijgevestigde) vaktherapeut hoeft en kan zich niet registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze vaktherapeut kan wel worden ingezet op basis van de ‘tenzij-bepaling’ uit de Jeugdwet: als men aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of dat deze juist gediend is met de inzet van een andere professional. Een manier om dit aannemelijk te maken, en de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen, is registratie in het Register Vaktherapie. Kan aannemelijk gemaakt worden, dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of juist gediend is bij het inzetten van een vaktherapeut, dan kan deze vaktherapeut ook ingezet worden bij complexe problematiek. Lees meer op de website van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

Een als vaktherapeut opgeleide professional die werkzaam is als jeugd- en gezinsprofessional (dus níet als vaktherapeut) moet wél SKJ-geregistreerd zijn.

Wat betekent ‘verantwoorde werktoedeling’?

Verantwoorde werktoedeling: werkgevers, professionals en gemeenten krijgen ermee te maken bij het organiseren van de jeugdzorg. Maar het is geen eenvoudig onderwerp. Daarom leggen we de hoofdlijnen ervan hier uit.

De norm van de verantwoorde werktoedeling geldt sinds 2015 en bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van werk rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van professionals.

Bepaalde werkzaamheden mogen alleen worden gedaan door geregistreerde professionals. Zij werken volgens hun professionele standaarden. Dat zijn de normen die zijn vastgelegd in onder andere de Beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen.

Hoewel de verantwoordelijkheid om te werken met professionele standaarden bij de jeugdprofessional ligt, heeft de werkgever hierin ook een verantwoordelijkheid. Die moet namelijk voor de randvoorwaarden zorgen waarbinnen de de professional optimaal kan functioneren en kan werken volgens de professionele standaarden.

Gedetailleerde informatie over het toepassen van de regels vind je in de brochure ‘Kwaliteitskader Jeugd: toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk’.

Ook handig is het beslisschema ‘Werk op een verantwoorde manier toedelen‘.

Welke indicatoren zijn er voor de inzet van een geregistreerde professional?

De volgende cliëntgerelateerde indicatoren geven aan dat er een geregistreerde professional ingezet moet worden:

 • Risicovolle taken
 • Crisis
 • Onveilige omgeving
 • Levensbedreigende situatie
 • Meerdere problemen tegelijkertijd (bijvoorbeeld somatische, ontwikkelings-, psychische, sociale, gedrags- en/of opvoedingsproblematiek) en daarbij is het niet duidelijk welke hulp op gang gebracht moet worden
 • Complexe problematiek waarvan achterliggende oorzaak onbekend is
 • Sterk wisselend verloop

De geregistreerde professional heeft een cruciale rol bij:

 • Beoordeling:
  -analyseren complexe hulpvraag
  -diagnose stellen of diagnostisch beeld vaststellen
  -probleem analyse maken)
 • Besluitvorming over:
  -in gang zetten van niet vrij toegankelijke jeugdhulp
  -jeugdbescherming en jeugdreclassering
  -af- en opschalen van ingezette hulp
  -beëindigen van de formele hulpverlening
 • Vaststelling van:
  -hulpverleningsplan
  -behandelplan
  -plan van aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
  -adviseren over behandeling
  -hulpverlening

Meer informatie over wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden en wanneer niet, kun je vinden in het Kwaliteitskader Jeugd.

Wanneer moet een geregistreerde professional ingezet worden en wanneer niet?

Wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden en wanneer niet, is te vinden in het Kwaliteitskader Jeugd.

Overzicht van professionals aan wie een maatregel is opgelegd

Ga naar het overzicht van professionals aan wie een maatregel is opgelegd.

Wie moet de factuur betalen?

Wanneer je de factuur op persoonlijke titel hebt ontvangen, hebben wij geen betaalafspraken met jouw werkgever, of je bent niet op de juiste manier gekoppeld aan jouw werkgever. Dit kan je nakijken in Mijn SKJ: Mijn profiel. Wij adviseren je de factuur aan SKJ te betalen en vervolgens deze te declareren bij jouw werkgever.

Wat is een geregistreerde professional?

Geregistreerde professionals zijn opgenomen in een beroepsregister. Een professional wordt alleen in een beroepsregister opgenomen als hij of zij voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Geregistreerde professionals werken continu aan hun professionele ontwikkeling door het regelmatig volgen van na- en bijscholing en door reflectie op het eigen handelen. Zij verbinden zich aan de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf aan goede professionals stelt, zoals een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de hulpverlening.

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Moeten professionals die werken in een wijkteam waar hulp verleend wordt aan mensen van alle leeftijden zich ook registreren?

Professionals die toeleiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Wie werkt in een wijkteam, maar niet met kinderen of jongeren, hoeft zich niet te registreren. Als de professional werkt met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig.

Wat is het Kwaliteitskader Jeugd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden, en wanneer dit niet hoeft. Het kwaliteitskader is een uitwerking van het eerste deel van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Het biedt aanbieders en werkgevers in de jeugdhulp en jeugdbescherming een handreiking om werkzaamheden op een verantwoorde manier toe te delen.

Zie hier het Kwaliteitskader Jeugd.

Zijn de registratiekosten eenmalig?

Nee, registratie is voor de duur van 5 jaar, maar er zijn jaarlijks registratiekosten. De jaarlijkse registratiekosten, lees je hier.

Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet (artikel 1.1 sub 1) is de onderstaande definitie van jeugdhulp opgenomen:

 1. Ondersteuning van, en hulp en zorg (niet zijnde preventie) aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders.
 2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychische aandoening of beperking, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van 18 jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.
Wat betekent de norm van verantwoorde werktoedeling voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming?

Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming zijn vrijgevestigde professionals of werkgevers met professionals in dienst met verschillende achtergronden (kennisgebieden, bekwaamheidsniveaus, etc.).

Bij het toedelen moeten zij afwegen welke taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden zij neerleggen bij welke professional. Daarbij moeten zij de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Het Kwaliteitskader Jeugd is daarbij een leidraad.

Ik wil mijn professional inzetten bij een andere organisatie in jeugdhulp of jeugdbescherming. Wat moet ik doen?

In dat geval kan de professional gewoon geregistreerd blijven. Het gaat om de werkzaamheden die de professional uitvoert en de verantwoordelijkheden die hij of zij draagt. Het maakt niet uit binnen welke organisatie dat gebeurt.

Is een geregistreerde professional verplicht cliënten er (spontaan) op te wijzen dat hij/zij geregistreerd is?

Hoewel iedereen zelf het register kan raadplegen, moet een geregistreerd professional over zijn registratie transparant zijn. Dat betekent niet per se dat een professional bij de start van de professionele relatie spontaan aan de cliënt moet vertellen dat hij/zij is geregistreerd. Als het wordt gevraagd dient de professional naar waarheid te antwoorden. In ieder geval moet de professional geen belemmering opwerpen voor zijn cliënten om te kunnen achterhalen of het zo is; dit is namelijk in strijd met de professionele standaard.

Bij de registratieaanvraag gaat de professional ermee akkoord dat zijn/haar achternaam en registratienummer in het openbare deel van het register van het Kwaliteitsregister Jeugd wordt opgenomen (artikel 2 van het registratiereglement).

Hoelang blijft een opgelegde maatregel zichtbaar in het register?

Er zijn verschillende termijnen, afhankelijk van het type maatregel, hoelang deze zichtbaar blijft. Zie hiervoor het overzicht ‘Duur zichtbaarheid maatregel’.

Het e-mailadres van mijn organisatie is veranderd, is dat een probleem?

Verandert het e-mailadres van jouw werknemers, bijvoorbeeld doordat de naam van jouw organisatie is veranderd, attendeer je medewerkers er dan op dat zij zelf het e-mailadres moeten wijzigen in Mijn SKJ. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professionals om ervoor te zorgen dat zij een correct e-mailadres invoeren.

Ik heb niet-geregistreerde professionals in dienst. Mag dat?

Werk moet worden toegedeeld volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling.

De aard van het werk is bepalend voor de vraag of het aan een geregistreerde of aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar moet of kan worden toegedeeld. Is het door de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling niet meer mogelijk werk toe te delen aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar? Dan zal de organisatie moeten bekijken welke gevolgen dat heeft.

Het kan betekenen dat die niet-geregistreerde werknemer een ander takenpakket krijgt. Het het kan ook zijn dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd.

Is het noodzakelijk om als zelfstandige jeugdhulpverlener aangesloten te zijn bij een onafhankelijke door VWS erkende geschillencommissie?

In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is een klachtenregeling verplicht voor alle aanbieders in de zorg, inclusief zzp-ers. Echter, op professionals die uitsluitend hulp verlenen die onder de reikwijdte van de Jeugdwet valt, is deze wet niet van toepassing. Zoals op de website van de Rijksoverheid te lezen is, geldt de wet niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW).

Er kan tegen iedere bij SKJ geregistreerde jeugdprofessional, dus ook tegen een zzp-er, een klacht ingediend worden. Een klacht ingediend bij SKJ is echter wel anders dan een ‘gewone klacht’. Bij SKJ kan alleen een klacht worden ingediend die gaat over het handelen van de jeugdprofessional. Bij de behandeling van de klacht wordt gekeken of het handelen strookt met de professionele standaard. Je kunt dus geen klacht indienen bij SKJ die niet gaat over het vakinhoudelijk handelen van de zzp-er, bijvoorbeeld over het ontbreken van een parkeerplek of dat er een bel bij de deur ontbreekt. Een zorgaanbiedende zzp-er mag zelf beslissen of hij voor dit soort klachten gebruik wil maken van een geschillencommissie.

Lees meer:

 

 

Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd. Je kunt, eventueel samen met je werkgever, bepalen of je zulke werkzaamheden doet. Als je als zelfstandige werkt, beoordeel je dit zelf.

Zie hier wie zich moet registreren en lees hier meer over het inzetten van een (niet-)geregistreerd professional.

Moet een leidinggevende/directeur ook bij SKJ geregistreerd zijn?

Een SKJ-registratie is in de meeste gevallen voor een leidinggevende/directeur etc. niet nodig. De norm van verantwoorde werktoedeling verlangt van jeugdhulpaanbieders dat zij het uitvoeren van de jeugdhulp en de jeugdbescherming door geregistreerde professionals moeten laten doen, tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat het werk verantwoord door een niet-geregistreerde kan worden gedaan.

Een leidinggevende of directeur heeft vooral een procesverantwoordelijkheid en biedt meestal niet zelf hulp aan jeugdigen. Daarom is het in de meeste gevallen niet nodig dat deze is geregistreerd.

Wanneer kan een niet-geregistreerde professional worden ingezet?

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • als er sprake is van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten
 • als het werkzaamheden op mbo-niveau betreft
 • in een opleidingssituatie (dan werk je onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional)
 • de tenzij-regeling: als het noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp (bijvoorbeeld paramedici, die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34, en vaktherapeuten)

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever of met de gemeente) afwegen of het uitgevoerde werk om registratie vraagt.

Voor alle professionals – geregistreerd of niet – geldt dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 spreken we over jeugdhulp. Hierbinnen vallen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel). Jeugdzorg was tot 1 januari 2015 een apart te onderscheiden sector, waarbinnen o.a. de indicaties voor geïndiceerde zorg werden gesteld en het gedwongen kader werd uitgevoerd.
Jeugdhulpverleners zijn professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Iedere professional die werkzaam is in de jeugdhulp wordt met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 naast zijn/haar bestaande beroep of functie, conform de wet ook ‘jeugdhulpverlener’ genoemd. Een deel van de jeugdhulpverleners is dus jeugdzorgwerker. Jeugdzorgwerkers zijn voornamelijk werkzaam bij organisaties voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Justitiële Jeugdinrichtingen, Veilig Thuis (voorheen AMK), Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming.