Mijn beroepsregistratie
Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

Officieel hebben wij 3 maanden om je herregistratieaanvraag te beoordelen. Als je je herregistratieaanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal 1 dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij jouw dossier hebben beoordeeld. Ook als we om een aanvulling vragen, blijf je geregistreerd.

Je registratie verloopt dus niet zolang wij jouw dossier nog in behandeling hebben, op voorwaarde dat je je herregistratieaanvraag op tijd hebt ingediend.

Je hoeft niet te wachten met indienen tot al je activiteiten beoordeeld zijn. Zodra je genoeg punten hebt ingevoerd, kun je je herregistratieaanvraag indienen. Je kunt dit zien aan de button Herregistratie indienen die dan in Mijn SKJ verschijnt. Na de beoordeling gaat een nieuwe periode in. De indiendatum van je herregistratieaanvraag wordt vervolgens de startdatum van jouw nieuwe registratieperiode.

 

Ben ik lid van SKJ?

Nee, van SKJ kan je geen lid worden. Bij SKJ regel je de beroepsregistratie. Dat is heel belangrijk, want in de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in principe moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register.

Registratie bij SKJ is iets anders dan lidmaatschap van een beroepsvereniging
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd –  is een door de ministers van VWS en V&J erkende privaatrechtelijke stichting die de uitvoering en toetsing doet van beroepsregistratie en tuchtrecht in het jeugddomein.
NIP, NVO en BPSW zijn beroepsverenigingen waarvan professionals lid zijn. Vrijwillig. Deze beroepsverenigingen zijn heel actief. Zij borgen de beroepsidentiteit en geven het beroep een stem. De beroepsvereniging stelt bijvoorbeeld de beroepscode vast en actualiseert die. Een beroepsvereniging draagt het beroep. Ze biedt een plek waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ze vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleggen met de overheden en andere veldpartijen. Ze zorgt dat de opleiding aansluit bij de praktijk. Ze stelt vakinhoudelijke richtlijnen vast en zorgt dat er voldoende bij- en nascholing is.

Meer weten over de beroepsverenigingen? Bekijk de websites van NIP, NVO en BPSW.

Welke gegevens over professionals mag SKJ aan derden geven?

Het Kwaliteitsregister Jeugd zal nooit andere gegevens aan derden doorgeven dan die al in het openbare register in te zien zijn. Het gaat hier om:

 • Naam en voorletters
 • Vestigingsplaats werkgever
 • Geslacht
 • Registratienummer
 • Inschrijfdatum
 • Beroep
 • Eventuele tuchtmaatregel en tijdvak waarvoor de maatregel is opgelegd

Tijdens het aanmaken van jouw account kan je aangeven of je wil dat ook jouw adres en telefoonnummer zichtbaar zijn in het openbare register. Heb je dit aangevinkt en wil je het ongedaan maken? Dit kan je doen in jouw profiel in Mijn SKJ.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?
 • Wil je je voor het eerst registreren? Dan mag je VOG op het moment dat je je registratieaanvraag indient niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Ben je al geregistreerd? Dan mag je VOG niet ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je herregistratieverzoek.
Mijn registratie is verlopen, wat moet ik doen?

Dat is afhankelijk van je situatie. Meer informatie lees je bij ‘verlopen registratie‘.

Wat is het jeugddomein?

In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) is het jeugddomein gedefinieerd als het terrein waarop de volgende partijen werkzaam zijn: aanbieders van jeugdhulp, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis), colleges voor zover het betreft de toeleiding naar, advisering over en de bepaling van de aangewezen voorziening, justitiële jeugdinrichtingen, Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. De Jeugdwet is van toepassing op het jeugddomein.

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Wie betaalt de registratiekosten?

Over de kosten die samenhangen met (her)registratie maken werkgevers afspraken met (de vertegenwoordigers van) hun werknemers. In de jeugdzorgsector en waar sprake is van BIG-registratie bestaan dergelijke afspraken al. Deze afspraken verschillen per sector en kunnen ook per werkgever verschillen.

Indien je geen afspraken hebt gemaakt met je werkgever over de betaling van de registratiekosten, dan dien je deze kosten zelf te betalen. De jaarlijkse registratiekosten, lees je hier.

Mag ik alleen werkzaamheden verrichten waarvoor ik ben opgeleid?

Ja, je mag alleen het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Voor al het werk dat je krijgt opgedragen moet je vakbekwaam zijn.

Sinds 2015 geldt de norm van de verantwoorde werktoedeling. Die bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de professional. Overigens geldt dit voor alle professionals, geregistreerd of ongeregistreerd.

Voor werk dat je doet kun je, in geval van een tuchtklacht, tuchtrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden. Ook al ben je daar niet voor opgeleid. Als dit gebeurt, kan je contact opnemen met je beroepsvereniging. Je kunt je ook wenden tot de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ Jeugdzorg).

Waarom moet ik mij registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?

De beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. In dit besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever) nagaan of het werk dat je doet om registratie vraagt. Met beroepsregistratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Aan je registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd zijn kosten verbonden. Met jouw bijdrage bekostigen we de uitvoering van de registratie en de herregistratie en het tuchtrecht.

Tarief
Vanaf 1 januari 2023 is het tarief voor registratie in Kwaliteitsregister Jeugd €80,00 (vrij van btw) per jaar. Je moet dit bedrag voorafgaand aan de behandeling van je eerste registratieaanvraag betalen, het liefst via iDEAL. Ben je geregistreerd, dan krijg je jaarlijks een factuur.

Herintreden
Als je gaat herintreden betaal je naast het geldende tarief ook € 50,00 administratiekosten.

Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen.

Meer informatie over de VOG.

Is een geregistreerde professional verplicht cliënten er (spontaan) op te wijzen dat hij/zij geregistreerd is?

Hoewel iedereen zelf het register kan raadplegen, moet een geregistreerd professional over zijn registratie transparant zijn. Dat betekent niet per se dat een professional bij de start van de professionele relatie spontaan aan de cliënt moet vertellen dat hij/zij is geregistreerd. Als het wordt gevraagd dient de professional naar waarheid te antwoorden. In ieder geval moet de professional geen belemmering opwerpen voor zijn cliënten om te kunnen achterhalen of het zo is; dit is namelijk in strijd met de professionele standaard.

Bij de registratieaanvraag gaat de professional ermee akkoord dat zijn/haar achternaam en registratienummer in het openbare deel van het register van het Kwaliteitsregister Jeugd wordt opgenomen (artikel 2 van het registratiereglement).

Hoe zit het met registratie bij andere registers?

In het besluit Jeugdwet wordt uitgegaan van registratie in artikel 3 Wet BIG of registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Er bestaan, naast het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register, diverse andere beroepsregisters. Zij vervullen allemaal een rol in de (continue) professionalisering van de beroepsgroepen die zij bedienen en hebben daarmee een waardevolle rol en functie.

Wat betreft een aantal specifieke beroepsgroepen gelden de volgende noties:

 • Specialisten die een registratie hebben op grond van artikel 14 wet BIG (waaronder psychiaters of klinisch psychologen), zijn ook geregistreerd op grond van artikel 3 wet BIG. Daarmee zijn zij dus geregistreerde professionals in het kader van het Besluit Jeugdwet.
 • Professionals met een registratie artikel 34 in het BIG register (paramedici) en ook de vaktherapeuten kunnen worden ingezet voor het verlenen van jeugdhulp op basis van de ’tenzij-regeling’. Dit betekent dat zij kunnen worden ingezet op grond van hun expertise, die noodzakelijk is voor de kwaliteit van de te geven jeugdhulp. Zij hoeven zich dus niet te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Fysiotherapeuten zijn artikel 3 BIG geregistreerd. Zij zijn door de wetgever echter buiten de definitie van ‘geregistreerde professional’ in de Jeugdwet geplaatst (zie: wat verstaat de Jeugdwet onder registratie). Zij kunnen op basis van hun specifieke expertise net zoals de paramedici met een artikel 34 registratie ingezet worden op basis van de tenzij-regeling. Het toedelen van werk aan fysiotherapeuten is noodzakelijk voor de kwaliteit van hulp gezien hun specifieke expertise.
 • Kinder- en jeugdpsychologen NIP en NVO orthopedagogen-generalist zijn in de regeling Jeugdwet erkend als gekwalificeerd gedragswetenschapper en zijn o.a. bevoegd om instemmingsverklaringen af te geven in het kader van de gesloten jeugdhulp.
Kan ik mijn adres uit het register halen?

Tijdens het aanmaken van jouw account kan je aangeven of jouw adres en telefoonnummer getoond mogen worden in het openbare register. Heb je dit aangevinkt en wil je het ongedaan maken? Je kan dit wijzigen in Mijn SKJ.

Kan ik werken als ik mijn pasje nog niet heb?

Als je wel geregistreerd bent, maar pasje nog niet hebt ontvangen, kun je alsnog gewoon werken. Ben je geregistreerd, dan ben je namelijk vindbaar in ons register; dit geldt als bewijs.

Ben je een jeugd- en gezinsprofessional en net ge(her)registreerd? Dan krijg je direct een digitale registerpas. Deze kun je terugvinden onder het kopje “Mijn Registerpas” in Mijn SKJ.

Moet ik als jeugdprofessional mijn registratienummer op verzoek afgeven?

Ja, een jeugdprofessional moet op verzoek zijn registratienummer kenbaar maken.

Wie moet de factuur betalen?

Wanneer je de factuur op persoonlijke titel hebt ontvangen, hebben wij geen betaalafspraken met jouw werkgever, of je bent niet op de juiste manier gekoppeld aan jouw werkgever. Dit kan je nakijken in Mijn SKJ: Mijn profiel. Wij adviseren je de factuur aan SKJ te betalen en vervolgens deze te declareren bij jouw werkgever.

Zijn de registratiekosten eenmalig?

Nee, registratie is voor de duur van 5 jaar, maar er zijn jaarlijks registratiekosten. De jaarlijkse registratiekosten, lees je hier.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging verbindt professionals en met elkaar ontwikkelen zij de professionele standaarden, zoals de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, die het fundament vormen voor hun beroep. Zij staan met elkaar voor hun professionele opdracht, volgen ontwikkelingen, signaleren en bieden antwoorden op deze ontwikkelingen. Ook ontwikkelen de beroepsvereniging(en) de eisen (vanzelfsprekend met draagvlak van belanghebbende partijen) waar professionals die zich willen registreren aan moeten voldoen. Verder organiseren beroepsverenigingen o.a. bij- en nascholingsactiviteiten, en organiseren zij congressen en symposia. Binnen de beroepsvereniging kunnen professionals bovendien actief bijdragen aan het (door)ontwikkelen van professionele standaarden en beroepsgenoten ontmoeten. Lidmaatschap van een beroepsvereniging is geen voorwaarde om je te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Meer weten over lidmaatschap van een beroepsvereniging?

Wat is de definitie van een professional sociaal werk en een jeugd- en gezinsprofessional

Een professional sociaal werk is een professional die werkt in het domein Jeugd, Zorg of Welzijn en samenleving. Hij versterkt bestaande gemeenschappen om het sociaal functioneren van mensen in die gemeenschap en van de gemeenschap zelf te optimaliseren. Hij signaleert daartoe (positieve of negatieve) sociale verschijnselen zoals geweld, discriminatie, onveiligheid, burgerinitiatieven, ontwikkelingskansen en verricht daar dialogisch, wederkerig onderzoek naar. Op basis daarvan intervenieert hij in de gemeenschap met mensen uit die gemeenschap. Hij werkt faciliterend, ontwikkelingsgericht, bemiddelend, signalerend, preventief, kritisch en adviserend. Het sociaal werk kan ook beleidsgericht zijn. (Definitie ontleend aan het opleidingsdocument HSS Sociaal Werk)

Een jeugd- en gezinsprofessional is een hbo-professional die betrokken is bij de uitvoering van preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en toegang (zoals ook worden onderscheiden in de Jeugdwet) én die bij deze uitvoering werkzaamheden verricht die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerd professional. (Definitie ontleend aan het competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional)

Wat verstaat de Jeugdwet onder registratie?

Wanneer in het Besluit Jeugdwet wordt gesproken over een ‘geregistreerd professional’, betekent dit dat deze professional moet zijn geregistreerd in een beroepsregister dat door de Jeugdwet is erkend. In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) worden twee typen geregistreerde professionals beschreven:

 • Geregistreerde jeugdprofessional: beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Geregistreerde professional: geregistreerde jeugdprofessional of beroepsbeoefenaar die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.
Wat houdt beroepsregistratie in?

Als geregistreerd professional verbind je je met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals. Je laat zien welk vakbekwaamheidsniveau je beheerst, je moet je inzetten voor leren en blijven leren (blijvend bij- en nascholen), je moet kunnen aantonen dat je reflecteert op jouw eigen professionele handelen en verplicht je je om te werken volgens professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) en je kan tuchtrechtelijk aangesproken worden. Dat is vergelijkbaar met professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 3. Ook BIG-geregistreerden moeten zich herregistreren, werken volgens professionele standaarden en zijn onderworpen aan het (wettelijk) tuchtrecht.

Wat is het Kwaliteitskader Jeugd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden, en wanneer dit niet hoeft. Het kwaliteitskader is een uitwerking van het eerste deel van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Het biedt aanbieders en werkgevers in de jeugdhulp en jeugdbescherming een handreiking om werkzaamheden op een verantwoorde manier toe te delen.

Zie hier het Kwaliteitskader Jeugd.

Wat is een geregistreerde professional?

Geregistreerde professionals zijn opgenomen in een beroepsregister. Een professional wordt alleen in een beroepsregister opgenomen als hij of zij voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Geregistreerde professionals werken continu aan hun professionele ontwikkeling door het regelmatig volgen van na- en bijscholing en door reflectie op het eigen handelen. Zij verbinden zich aan de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf aan goede professionals stelt, zoals een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de hulpverlening.