Wat is een dialoog in autonomie?

In een dialoog waar bij het niet gaat om expliciet stellingnames (discussie) maar vooral het zoeken naar verbinding in de meningen en opties en waarbij de lijnverantwoordelijke(n) een duidelijke coachende en ontvangende/ondersteunende rol heeft. Een kenmerk van dit overleg is juist de betrokkenheid van de lijnverantwoordelijke(n), maar wel met een andere rol!

Waar kan ik mijn registratiedatum vinden?

Jouw registratiedatum kan je vinden in de mail die je ontvangen hebt op de dag dat jouw registratie werd goedgekeurd. De begin- en einddatum van jouw registratieperiode vind je in Mijn SKJ en op jouw registerpasje.

Wanneer kan ik starten met mijn evc-traject?

Meer over het evc-traject bij: Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Welke reflectie-invoermogelijkheid kies ik?
 • Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG dan kun je een ondertekende verklaring van je supervisor uploaden.
 • Als je geen reflectieverklaring hebt, dan kun je kiezen of je per reflectieserie of periode een reflectieformat upload of de drie dimensies invult. Je bent er dus vrij in om te kiezen.
 • Het invoeren van de drie dimensies kan nadat een reflectieserie is afgerond. Vind je het invullen van de drie dimensies Technisch instrumenteel, Normatief en Persoonlijk lastig? Gebruik dan het reflectieformat. Deze vind je in de Links & Downloads.

 

Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik in het buitenland woon?

Werk je in Nederland, en woon je in het buitenland? Dan kun je je VOG niet bij de gemeente aanvragen en geldt een andere procedure. Kijk hiervoor op de website van Dienst Justis. Een van de voorwaarden van Justis om een VOG aan te kunnen vragen, is het aanleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (4 pagina’s, in pdf-formaat). Je kunt hier het VOG-aanvraagformulier van SKJ vinden. Je hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen op pagina 1 van het aanvraagformulier, de rest is reeds ingevuld.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie. Je hoeft niet te wachten met indienen van je herregistratie tot al je activiteiten beoordeeld zijn. Zodra je genoeg punten hebt ingevoerd, kun je je herregistratieaanvraag indienen. Let op! Alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

In Mijn SKJ zie je bij ‘herregistratie’ of er bij jou een aanvullende/bijkomende eis van toepassing is. Zorg er daarnaast voor dat je altijd een geldige VOG hebt, van niet ouder dan 5 jaar en 3 maanden.

Welke werkgeversverklaring heb ik als jeugd- en gezinsprofessional nodig?

Ga je een registratie aanvraag doen in de kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals en dien je een werkgeversverklaring aan te leveren? Dan zijn er twee verklaringen die hiervoor gebruikt kunnen worden om de registratie te kunnen voltooien. Wanneer je beschikt over een hbo-bachelordiploma (waarmee je niet voldoet aan de reguliere voorwaarden om direct te kunnen registreren) en je doet de aanvraag, dien je een verklaring praktijkprogramma aan te leveren. Heb je een wo-masterdiploma en heb je het praktijkprogramma al doorlopen? Dan dien je een werkgeversverklaring voor de registratie kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals aan te leveren. De werkgeversverklaring voor de registratie kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals kun je downloaden via de Links & Downloads.

Werkgeversverklaring herregistratie

Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional en wil je je werkervaring indienen voor de herregistratie? Dan kan het zijn dat je een werkgeversverklaring moet indienen in de activiteit. Deze werkgeversverklaring is alleen terug te vinden in je Mijn SKJ account in de activiteit die je aanmaakt. Hiervoor adviseren wij je om de handleiding te gebruiken voor het invoeren van de werkervaring, zodat je uiteindelijk de juiste werkgeversverklaring kunt downloaden.

Wat is een reflectieverklaring (supervisie)?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die als geregistreerde supervisor in het register van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG staat, dan kan je een ondertekende reflectieverklaring uploaden en hoef je niet zelf de 3 dimensies, of een reflectieformat in te voeren bij het indienen van een reflectie-activiteit omdat de supervisor garant staat dat tijdens de reflectie de drie dimensies aan bod zijn gekomen.

De reflectieverklaring kan je bij het indienen van een reflectie-activiteit downloaden in Mijn SKJ.

Wat is het reflectieformat

Je reflectietraject – nog los van de vormen die je gebruikt – start met het formuleren van leervragen. Je leervragen kunnen voortkomen uit:

 1. concrete ervaringen uit de praktijk
 2. zelfonderzoek en kritische zelfreflectie
 3. het vragen van feedback aan cliënten, collega’s en leidinggevenden.
  Let op: feedback vragen is geen klanttevredenheidsonderzoek. Het uitgangspunt blijft de eigen beroepshouding.

Om je eigen leerproces te structureren, is het van belang een plan te maken – een routekaart – waarin je leervragen staan en hoe je aan die leervragen gaat werken.

Een reflectieformat bestaat uit drie onderdelen

 • De leervraag/leervragen die ik voor mezelf heb geformuleerd is/zijn:
 • In hoeverre hebben de ingediende activiteiten geleid tot het behalen van deze leervraag/leervragen?
 • Eventueel: Het leerdoel/de leerdoelen waarop ik mij in de komende periode wil richten, is/zijn:

Als je op deze gestructureerde wijze werkt, kun je voor je (gehele) herregistratie dit format met de drie onderdelen invoeren. De periode, het aantal reflectievormen en het aantal reflectieseries die behoren bij dit reflectieformat mag je zelf bepalen aan de hand van jouw leervragen.

Het reflectieformat vind je in Mijn SKJ, of in de Links & Downloads.

Wat is een evc op opleidingsstandaard?

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Wat zijn de drie dimensies?

Tijdens reflectie moeten de drie verschillende dimensies van professionaliteit in samenhang met elkaar aan bod komen (tenzij je gebruik maakt van het reflectieformat).

De dimensies zijn:

Technisch instrumenteel
Hoe kies ik in een situatie de specifieke kennis, methoden, technieken en richtlijnen? Op welke manier pas ik deze toe in concrete situaties? Op welke manier gebruik ik kennis, methodieken, richtlijnen en instrumenten om mijn handelen te onderbouwen? Ben ik hiaten tegengekomen in mijn kennis of de toepassing daarvan? Hoe ben ik vervolgens omgegaan met die hiaten?

Normatief
Ben ik mij over het algemeen bewust van de normatieve dimensie van mijn handelen? Heb ik voldoende oog voor de morele aspecten van een situatie? Als ik nadenk over de morele aspecten in een casus, in hoeverre spelen mijn eigen normen en waarden dan een rol? En op welke manier kom ik de normen en waarden van andere betrokkenen op het spoor? Hoe onderbouw ik mijn handelen in termen van normen en waarden? En op welke manier integreer ik de beroepsethische normen (beroepscode) in mijn handelen?

Persoonlijk
Wie ben ik als persoon in de professionele relatie? Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past? Op welke manier spelen mijn eigen ervaringen en overtuigingen een rol bij mijn handelen? Hoe bewaak ik de grenzen tussen mijn professionele handelen en persoonlijke betrokkenheid, ervaringen, waarden? Hoe ga ik om met de spanningsvelden die hierbij optreden?

Wij adviseren om na het afronden van een reflectieserie met een van de reflectievormen de reflectie in te voeren met behulp van de handleiding.

Wat is intercollegiale intervisie?

Intercollegiale intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing waarbij collega’s zonder onderlinge gezagsrelatie reflecteren op hun professionele handelen. Hierbij is geen begeleider of gespreksleider aanwezig. Op deze manier helpen ze elkaar om hun functioneren te verbeteren. Het doel is niet om pasklare oplossingen te vinden, maar juist om te reflecteren op gedrag, zodat er ruimte ontstaat voor verschillende visies.

Hoeveel werkervaring moet je hebben voor je herregistratie?

Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden op het gebied van werkervaring:

 • je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar
 • daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • in je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn)
 • je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.

Het is in je herregistratiedossier van belang dat uit de verklaring of ondersteunende documenten naar voren komt welke taken je uitvoert. Je dient namelijk op hbo-niveau of hoger te werken én werkzaamheden uit te voeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Gebruik eventueel een handleiding bij het indienen van je (werkervarings)activiteiten via Mijn SKJ.

Check hier of je op een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis. Bespreek dit dan ook met je werkgever (indien mogelijk/aanwezig).

Zelfstandigen
Ben je zelfstandig jeugdhulpverlener en voldoe je aan de werkervaringseis? Ook dan kun je je herregistreren. Je beoordeelt zelf of je (nog steeds) vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die je verleent. Je gaat ook zelf na of je werkzaamheden uitvoert die de inzet van een geregistreerd professional vereisen.

Hoeveel reflectie moet ik voor mijn herregistratie volgen?

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je regelmatig reflecteert om zo je vakbekwaamheid op peil te houden. We adviseren dan ook om deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar te verdelen. Als richtlijn kun je aanhouden dat je per jaar 6 reflectiebijeenkomsten hebt van 2 uur per keer. De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur. Voor ieder uur gevolgde reflectie wordt 1 punt geteld voor je herregistratie.

Hoe kan ik mijn reflectie uploaden?

Als jeugd- en gezinsprofessional dien je in je portfolio (in Mijn SKJ) te kunnen aantonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd. Je verklaart dat je hebt deelgenomen aan reflectieactiviteiten. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Reflectieverklaring
 2. Reflectieformat
 3. Drie dimensies

Als je bent ingelogd in Mijn SKJ, klik je in het linker menu op Herregistratie, en daarna op de button + Reflectie. Je kunt vervolgens je reflectie activiteit uploaden volgens een van de drie bovengenoemde manieren.

Zie ook: Welke reflectie-invoermogelijkheid kies ik?

Moet ik een training beroepsstandaarden volgen?

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je een training beroepsstandaarden te volgen in je huidige herregistratieperiode: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ beroepsstandaarden)”.

Omdat je bij je registratieaanvraag geen hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, geen hss-diploma Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel jeugd hebt aangetoond, dien je een training beroepsstandaarden te volgen. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

De voorwaarden voor deze training zijn hetzelfde als ze eerder waren voor de training beroepsethiek voor jeugdzorgwerkers. De training moet geaccrediteerd zijn door SKJ. Heb je al een geaccrediteerde training beroepsethiek, beroepsstandaarden of professionele standaarden gevolgd? Dan kun je deze in je portfolio invoeren, ook als de training is gevolgd toen je nog niet geregistreerd was als jeugd- en gezinsprofessional.

Let op: Dit geldt enkel wanneer dit een vereiste is voor jouw herregistratie.
Let op: Je dient naast deze eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Meer informatie over de training professionele standaarden en beroepsethiek

Aan welke werkervaring voorwaarden moet ik voldoen om te kunnen herregistreren?

Voor de herregistratie gelden meerdere voorwaarden. Het is voor je herregistratiedossier van belang dat uit een verklaring of ondersteunende documenten naar voren komt welke taken je uitvoert. Je dient namelijk op hbo-niveau of hoger te werken én werkzaamheden uit te voeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

Check hier of je in een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis. Bespreek dit dan ook met je werkgever.

Gebruik bij het indienen van je (werkervarings)activiteiten eventueel een handleiding, je vindt die in Mijn SKJ.

Ben je zelfstandig jeugdhulpverlener en voldoe je aan de werkervaringseis? Ook dan kun je je herregistreren. Je beoordeelt zelf of je (nog steeds) vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die je verleent. Je gaat ook zelf na of je werkzaamheden uitvoert die de inzet van een geregistreerd professional vereisen.

Voorwaarden werkervaring

 • Je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar.
 • Daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional.
 • In je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn).
 • Je was/bent belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.
Wat is formeel en informeel leren?

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Formeel leren
Bij formeel leren gaat het om leervormen zoals een cursus, training, en practicum. Hierbij worden combinaties van verschillende leerstrategieën doelgericht en planmatig ingezet: met een combinatie van theorie (leesstof, uitleg), instructie (praktische richtlijnen), voorbeelden (video of anderszins) en oefening (in de vorm van oefening/rollenspel of uitproberen in de praktijk) worden bepaalde kennis en vaardigheden overgedragen. De stof wordt dus via verschillende leerstrategieën aangeboden.

Informeel leren
Informeel leren is een leerproces waarbij de professional nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen verwerft buiten formele educatieve settingen om. De professional leert door zelf te doen in interactie met anderen. Klik hier voor een overzicht van activiteiten voor informeel leren en de bijbehorende registerpunten.

Voordelen van vervroegd herregistreren

Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen zodra je voldoende punten hebt ingediend. Wanneer je jouw herregistratieaanvraag vervroegd indient, worden de uren werkervaring die je opdoet en de activiteiten die je volgt na het indienen, meegeteld voor je volgende herregistratieperiode. De indiendatum van je herregistratie wordt dan als startdatum gezien van je volgende herregistratie periode van 5 jaar.

Vervroegd herregistreren heeft geen invloed op de facturatie van je SKJ-registratie. De factuurdatum blijft staan en zal met het vervroegd herregistreren niet ook naar voren gehaald worden.

Je kunt je herregistratie aanvraag al indienen zonder dat alle activiteiten zijn beoordeeld, het belangrijkste is dat de ingediende punten voldoende zijn. Jouw herregistratieaanvraag wordt, afhankelijk van de drukte en aantal aanvragen in die periode, binnen c.a. drie maanden beoordeeld.

 

Wat is begeleide intervisie?

Begeleide intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing die wordt geleid door een (erkende) begeleider. De begeleide intervisiegroep bestaat uit collega’s zonder onderlinge gezagsrelatie die gezamenlijk reflecteren op hun professionele handelen. De begeleider of supervisor fungeert als gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten. Het wordt bij voorkeur geleid door iemand die geen bekende is van de intervisiegroep; iemand van buiten de organisatie of in ieder geval buiten het team. Als de begeleider of supervisor lid is van een door SKJ erkend supervisorregister, kan hij of zij een reflectieverklaring voor de jeugdprofessional ondertekenen.

Ik heb onvoldoende werkervaring voor mijn herregistratie, wat nu?

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. In het geval van bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap tijdens je herregistratieperiode, kan je uitstel van je herregistratiedatum aanvragen (via Mijn SKJ).

Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma als compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Reflectie is gericht op het leren en ontwikkelen van de professional zelf. Het gaat dus niet om het bedenken hoe je het beste in de casus kunt handelen, maar om zelfonderzoek en het verkrijgen van inzicht. Het gaat om jóuw vraag, dilemma en worsteling. Je stelt jezelf vragen, je bevraagt je collega’s over hoe je aan het werk bent, hoe je denkt, hoe je handelt en waarom.

Het doel van reflectie is dat er een proces op gang komt dat het leren van de werkervaringen op gang brengt en bevordert. Er zijn verschillende reflectiemodellen in omloop die helpen om stapsgewijs te reflecteren op een bepaalde handeling of ervaring. Deze stappen maken jouw gedachten, gevoelens en handelen expliciet en brengen een blijvend leerproces op gang.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Als wij bij het beoordelen zien dat er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij je hierover een bericht sturen.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Vraag hier je Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan.

Wat is supervisie?

Supervisie is een persoonlijk leerproces van de supervisant onder begeleiding van een supervisor. De supervisant wordt tijdens supervisiebijeenkomsten gestimuleerd tot reflectie op eigen leerproces en op eigen professioneel handelen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en wederzijds beïnvloeden. Zie hier meer info over welke supervisorenregisters meetellen voor reflectie.