Wat is ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt maar om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken. 

Het gaat dus niet om het bedenken hoe je het beste in de casus kunt handelen, maar om zelfonderzoek en het verkrijgen van inzicht. Het gaat om jóuw vraag, dilemma en worsteling. Je stelt jezelf vragen, je bevraagt je collega’s over hoe je aan het werk bent, hoe je denkt, hoe je handelt en waarom. 

Tenslotte is het doel van reflectie dat er een proces op gang komt, dat het leren van de werkervaringen bevordert. Er zijn verschillende reflectiemodellen die helpen om stapsgewijs te reflecteren op een bepaalde handeling of ervaring. Deze stappen maken jouw gedachten, gevoelens en handelen expliciet en brengen een blijvend leerproces op gang. 

Bekijk ook: Hoeveel reflectie moet je volgen voor je herregistratie?

Hoe kan ik mijn reflectie indienen?

Als jeugd- en gezinsprofessional dien je in je portfolio (in Mijn SKJ) te kunnen aantonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd. Je verklaart dat je hebt deelgenomen aan reflectieactiviteiten. Dit kan op de volgende manieren: 

 1. Reflectieverklaring (supervisie)
 2. Reflectieverklaring (zonder supervisor)
 3. Reflectieformat
Let op!  
 • Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG dan kun je een ondertekende verklaring van je supervisor uploaden. 
 • Als je geen reflectieverklaring hebt, dan kun je kiezen of je per reflectieserie of periode een reflectieformat upload of de drie dimensies invult. Je bent er dus vrij in om te kiezen. 
Kan ik een reflectie met mezelf/zelfreflectie indienen?

Zelfreflectie oftewel een reflectie met jezelf is geen geldige reflectievorm die kan meetellen voor de herregistratie.  

Bekijk ook:
Hoe kan ik mijn reflectie uploaden?

Als jeugd- en gezinsprofessional dien je in je portfolio (in Mijn SKJ) te kunnen aantonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd. Je verklaart dat je hebt deelgenomen aan reflectieactiviteiten. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Reflectieverklaring (supervisie)
 2. Reflectieverklaring (zonder supervisor)
 3. Reflectieformat

Zie ook: Welke reflectie-invoermogelijkheid kies ik?

Hoeveel reflectie moet ik voor mijn herregistratie volgen?

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je regelmatig reflecteert om zo je vakbekwaamheid op peil te houden. We adviseren dan ook om deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar te verdelen. Als richtlijn kun je aanhouden dat je per jaar 6 reflectiebijeenkomsten hebt van 2 uur per keer. De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur. Voor ieder uur gevolgde reflectie wordt 1 punt geteld voor je herregistratie.

Hoe worden de punten voor reflectie berekend?

De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur. Voor ieder uur gevolgde reflectie wordt 1 punt geteld voor je herregistratie.

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je regelmatig reflecteert om zo je vakbekwaamheid op peil te houden.

Welke supervisorenregisters tellen mee voor reflectie JGP?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC, VGCT,  NIP, NVO of NVRG dan kun je een reflectieverklaring invullen, die je kan downloaden in Mijn SKJ. Deze verklaring dient door je supervisor te worden ondertekend.

Hoeveel sessies kan ik per week indienen voor reflectie in Mijn SKJ?

In de vernieuwde Mijn SKJ-omgeving zit er een maximum op hoeveel sessies je per week kunt invoeren. Je kunt per week één sessie indienen. Dit betekent dat wanneer je een periode van 4 weken invoert, kun je maximaal 4 sessies kunt opgeven.

Bekijk ook: Hoeveel reflectie moet je volgen voor je herregistratie?

Wat is een reflectieverklaring (supervisie)?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die als geregistreerde supervisor in het register van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG staat, dan kan je een ondertekende reflectieverklaring uploaden omdat de supervisor garant staat dat tijdens de reflectie de belangrijkste professionele dimensies aan bod zijn gekomen.

De reflectieverklaring kan je bij het indienen van een reflectie-activiteit downloaden in Mijn SKJ.

Wanneer voer ik mijn reflectieactiviteiten in?

We adviseren je om regelmatig (bijvoorbeeld 1x per jaar) de gevolgde reflectie in je dossier te uploaden. Ook als je van baan verandert of een andere functie krijgt is het handig om op dat moment de gevolgde reflectie in te voeren.

Wat is methodische werkbegeleiding (MWB)?

MWB is een combinatie van:

 • Reflectie: binnen de MWB wordt ruimte geboden om op een gestructureerde manier de reflectie te begeleiden.
 • Methodiek: De pijler methodiek is het versterken en vergroten van vaardigheden welke medewerkers nodig hebben om hun werk professioneel uit te voeren. Dit kan vormgegeven worden door het trainen van nieuwe vaardigheden of verfijnen van bestaande vaardigheden.
 • Casuïstiekbespreking: Wanneer een hulpverlener een cliëntgerichte vraag inbrengt, leert het team de cliënt kennen door de ogen van de hulpverlener. De wijze waarop de hulpverlener zijn cliënt beschrijft, is bepalend in de uiteindelijke uitwerking van de vraag.
Wat is een methodische leerbijeenkomst?

Dit is een intercollegiaal overleg, waarbij sprake is van geregelde samenkomsten en een gestructureerde aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid.

Wat is supervisie?

Supervisie is een persoonlijk leerproces van de supervisant onder begeleiding van een supervisor. De supervisant wordt tijdens supervisiebijeenkomsten gestimuleerd tot reflectie op eigen leerproces en op eigen professioneel handelen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en wederzijds beïnvloeden. Zie hier meer info over welke supervisorenregisters meetellen voor reflectie.

Waar vind ik de formulieren om een reflectieactiviteit in te dienen?

De juiste reflectieverklaringen vind je in Mijn SKJ. Om bij de reflectieverklaringen te komen dien je 4 stappen te doorlopen. Dit kun je vinden door het volgende te doen;

 1. Ga naar de herregistratiepagina in Mijn SKJ.
 2. Om bij ‘Mijn Reflectie’ een nieuwe reflectieactiviteit toe te voegen, dien je 4 stappen te doorlopen.
 3. Download de reflectieverklaring of het reflectieformat, vul het in, onderteken het en dien het in.
Wat zijn verdiepingsbijeenkomsten n.a.v. methodiektrainingen?

Dit zijn begeleide bijeenkomsten door inhoudelijke experts over een (recent) gevolgde methodiektraining. In de bijeenkomst legt de inbrenger de eigen casus naast de meetlat van de methodiek. De deelnemers bevragen elkaar en de inbrenger over de methodiek. Wat heb je gedaan? Wat zou je kunnen doen en waarom?

Wat is het verschil tussen de reflectieverklaring en het reflectieformat?

Het verschil tussen een reflectieverklaring en het reflectieformat is de manier waarop je laat zien dat je bewezen hebt gereflecteerd.

Bij een reflectieverklaring laat je dit zien met een handtekening op de verklaring, ofwel door een erkende supervisor of door een collega/deelnemer aan de bijeenkomsten.

Bij het reflectieformat laat je dit zien met de beschrijving van jouw leervragen en leerdoelen.

Ben ik verplicht om zowel een reflectieverklaring als een reflectieformat in te dienen?

Er is geen verplichting om zowel een reflectieverklaring als een reflectieformat in te dienen. Het is voldoende als je één van de twee opties in Mijn SKJ hebt ingediend.

Wat is werkgerichte coaching?

Intercollegiale begeleiding, leren van elkaar, waarin sprake is van geregelde samenkomsten en een systematische aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid.

Wat is teambegeleiding?

Teambegeleiding is een begeleidingsvorm die gericht is op samenwerking. Ieder teamlid kijkt naar zichzelf in de samenwerking met zijn/haar teamleden t.b.v. de teamdoelen en de inhoud van het werk. De begeleiding stimuleert tot reflectie op eigen handelen in de samenwerking. Ieder teamlid wordt zich bewust van zijn/haar invloed op de teamsamenwerking, waarbij persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling centraal staat.

Wat is een geregistreerde professional?

Geregistreerde professionals zijn opgenomen in een beroepsregister. Een professional wordt alleen in een beroepsregister opgenomen als hij of zij voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Geregistreerde professionals werken continu aan hun professionele ontwikkeling door het regelmatig volgen van na- en bijscholing en door reflectie op het eigen handelen. Zij verbinden zich aan de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf aan goede professionals stelt, zoals een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de hulpverlening.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie. Je hoeft niet te wachten met indienen van je herregistratie tot al je activiteiten beoordeeld zijn. Zodra je genoeg punten hebt ingevoerd, kun je je herregistratieaanvraag indienen. Let op! Alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

In Mijn SKJ zie je bij ‘herregistratie’ of er bij jou een aanvullende/bijkomende eis van toepassing is. Zorg er daarnaast voor dat je altijd een geldige VOG hebt, van niet ouder dan 5 jaar en 3 maanden.

Waarvoor gebruik ik mijn portfolio in Mijn SKJ?

Als je geregistreerd bent, kan je inloggen in Mijn SKJ. Daar vind je jouw persoonlijke portfolio. In jouw portfolio kan je bijhouden wat je hebt gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring.

Waar en hoe kan ik een ‘concept’ activiteit aanpassen?

In Mijn SKJ (herregistratiepagina) zie je onderaan de pagina een overzicht van de categorieën: deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Klik bij een categorie op de pijl naar beneden naast de percentagebalk, dan zie je de ingediende activiteiten.

Vervolgens zie je aan de rechterkant de status per activiteit staan. Wanneer er bij een activiteit ‘concept’ wordt weergegeven, kun je erop klikken om de activiteit aan te passen.

Hoe kan ik zien of ik mijn activiteit(en) correct heb ingediend in mijn SKJ?

In Mijn SKJ (herregistratiepagina) zie je onderaan de pagina een overzicht van de categorieën: deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Klik bij een categorie, naast de percentagebalk, op de pijl naar beneden om de activiteiten te zien die je hebt ingediend.

Vervolgens zie je aan de rechterkant de status van elke activiteit. Als de status ‘Ingediend’ is, hebben we jouw activiteit goed ontvangen, maar wacht deze nog op beoordeling.