Wat is het accreditatiereglement?

Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

In het accreditatiereglement staat informatie over onder andere de accreditatieprocedure, jouw verplichtingen als aanvrager (na- en bijscholingsinstelling) en de wijze waarop accreditatieaanvragen worden beoordeeld.

Lees hier het accreditatiereglement
Kan ik bezwaar maken tegen afkeuring van mijn aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie?

Bij de commissie heroverweging kun je bezwaar maken tegen afkeuring van je aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie. Binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing kun je een verzoek tot heroverweging indienen. De commissie heroverweging onderzoekt of je verzoek terecht is. Lees meer over de commissie heroverweging.

Wat betekent ‘verantwoorde werktoedeling’?

Verantwoorde werktoedeling: werkgevers, professionals en gemeenten krijgen ermee te maken bij het organiseren van de jeugdzorg. Maar het is geen eenvoudig onderwerp. Daarom leggen we de hoofdlijnen ervan hier uit.

De norm van de verantwoorde werktoedeling geldt sinds 2015 en bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van werk rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van professionals.

Bepaalde werkzaamheden mogen alleen worden gedaan door geregistreerde professionals. Zij werken volgens hun professionele standaarden. Dat zijn de normen die zijn vastgelegd in onder andere de Beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen.

Hoewel de verantwoordelijkheid om te werken met professionele standaarden bij de jeugdprofessional ligt, heeft de werkgever hierin ook een verantwoordelijkheid. Die moet namelijk voor de randvoorwaarden zorgen waarbinnen de de professional optimaal kan functioneren en kan werken volgens de professionele standaarden.

Gedetailleerde informatie over het toepassen van de regels vind je in de brochure ‘Kwaliteitskader Jeugd: toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk’.

Ook handig is het beslisschema ‘Werk op een verantwoorde manier toedelen‘.

Wat doet de accreditatiecommissie?

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen tot accreditatie van een scholing, training, opleiding e.d. Indien een opleider het niet eens is met een besluit van de accreditatiecommissie kan hij binnen 8 weken na ontvangst van het besluit bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie. De accreditatiecommissie beoordeelt de ingediende aanvraag dan opnieuw.

Nadat een bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan de aanvrager binnen 8 weken na het tweede besluit van de accreditatiecommissie een verzoek tot heroverweging indienen bij de commissie heroverweging. De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is en bekijkt of het besluit van de accreditatiecommissie voldoet aan de formele accreditatiecriteria.

Kan ik digitaal punten toekennen?

Via Mijn SKJ kun je punten invoeren voor deelnemers aan geaccrediteerde scholing. Dit kan alleen voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, niet voor pedagogen en psychologen en ook niet voor professionals met een vooraanmelding.

Je voegt de punten via een Excelbestand toe aan het dossier van de jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional. Je moet bij de accreditatieaanvraag wel aangegeven hebben dat er digitaal punten worden toegekend.

Het is belangrijk dat je in het Excelbestand heel precies de kolommen invult zoals gevraagd wordt. Ook moeten de gevraagde kolommen allemaal gevuld zijn, maar niet helemaal tot onderaan het werkblad. De import van gegevens lukt anders niet of niet volledig.

Wat is de (samenstelling van de) accreditatiecommissie?

De accreditatiecommissie SKJ beoordeelt aanvragen van aanbieders van bij- en nascholingen voor opname in de scholingsagenda. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. Deelnemers aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Samenstelling accreditatiecommissie

In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland, VGN en GGZ Nederland is onlangs een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

 • Dhr. H.J.M. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training (voorzitter)
 • Dhr. S.J.J. (Sander) Driessen – Driessen MC&A Mediation / Management, Coördinatie / Consultancy en advies
 • Dhr. J.W.M.S. (Hans) Timmerman – Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
 • Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
 • Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Gedragsdeskundige bij Middin
 • Mw. M.A. (Anita) Verstegen – opleider HAN Jeugd en Sociaal domein
 • Mw. A (Anouk) van der Heijden-van Dijk – Psychotherapeut K&J/GZ psycholoog bij Reinier van Arkel Groep
 • Mw. W.K. (Wieneke) van Rens – Jeugd- en gezinsprofessional bij Via Lumens en trainer regionale aanpak kindermishandeling bij Veilig Thuis regio zuid-oost Brabant

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de registratie jeugd- en gezinsprofessional SKJ.

Nevenfuncties

Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de accreditatiecommissie.

Wanneer je ‘ja’ hebt aangevinkt bij ’tonen in scholingsoverzicht’, is de datum en locatie dan ook zichtbaar?

Nee, alleen de training zelf en de locatie zijn zichtbaar.

Wij hebben aangegeven een papieren certificaat uit te brengen, maar geven toch de voorkeur aan het digitaal punten toekennen. Kan dit worden teruggedraaid?

Ja dat kan, mits er nog geen papieren certificaat is uitgegeven. Je dient hiervoor een verzoek te mailen naar accreditaties.

Wat zijn de kosten van accreditatie?

Er zijn 2 accreditatietermijnen voor opleidingen en trainingen voor jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. De kosten voor accreditatie zijn € 130,68 voor een periode van 1 jaar, en € 266,20 voor een periode van 3 jaar. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals die geregistreerd staan in de kamer Jeugdzorgwerkers of Jeugd- en gezinsprofessionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. Je kan dit alleen doen als je op het aanvraagformulier ‘digitaal punten toekennen’ hebt aangevinkt.

 

Hoe verleng ik als opleider mijn accreditatie?

Als je jouw accreditatieperiode wilt verlengen, dien je een nieuwe accreditatieaanvraag in. Het is hierbij van belang alle bijbehorende recente informatie en documenten toe te voegen aan deze nieuwe aanvraag.

Wil je dat de accreditatieperiode van deze nieuwe aanvraag aansluit op de vorige periode? Dan verzoeken wij je de aanvraag tijdig in te dienen. De datum waarop je de accreditatieaanvraag indient, moet vóór de vervaldatum van de vorige accreditatieperiode liggen. Je dient dus te zorgen voor een aaneengesloten periode.

Moet ik als opleider mijn door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie. De scholing moet dan geaccrediteerd zijn voor herregistratie, én voor een van de registraties die te zien zijn in onderstaande afbeelding:

Wat moet er op een certificaat staan?

Het certificaat dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. Naam van de deelnemer
 2. Naam van de scholing
 3. Datum van afronding
 4. Het accreditatienummer
 5. Aantal toegekende accreditatiepunten
 6. Logo opleidende organisatie
 7. Handtekening van de opleider
Gaat accreditatie bij SKJ ook via PE-online?

Nee, SKJ werkt niet met PE-online. Je kan op de website van SKJ een opleidersaccount aanmaken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Via dit account kun je opleidingen indienen voor accreditatie.

Welke toetsen zijn valide?

Valide toetsen zijn:

 • Tentamens met surveillance, open vragen
 • Tentamens met surveillance, gesloten vragen
 • Thuisopdracht of take-home toets
 • Scriptie
 • Presentatie
 • Assessment
 • Onderzoeksrapport

De toetsen zijn alleen valide wanneer de toets is beoordeeld. Dit betekent dat de toets beoordeeld moet zijn door de docent/trainer/begeleider (dus geen zelfbeoordeling of peerbeoordeling door collega-studenten).

Is het verplicht om e-learning af te sluiten met een toets?

Ja, e-learning moet met een toets afgesloten worden om in aanmerking te komen voor accreditatie.

Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet (artikel 1.1 sub 1) is de onderstaande definitie van jeugdhulp opgenomen:

 1. Ondersteuning van, en hulp en zorg (niet zijnde preventie) aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders.
 2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychische aandoening of beperking, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van 18 jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.
Ik weet niet meer welk e-mailadres ik gebruikt heb, wat kan ik doen?

Als je niet meer weet met welk e-mailadres je kunt inloggen, neem dan contact op met SKJ via info@skjeugd.nl. Wij zoeken dan met je registratienummer of achternaam in het systeem op met welk e-mailadres je geregistreerd bent.

Wanneer is een afsluitende toets verplicht?

Een toets is verplicht bij e-learning, blended learning en scholing van (exclusief toetsingsuren) 18 uur of meer.

Accrediteert SKJ ook scholing voor gedragswetenschappers?

Nee, SKJ accrediteert geen scholing voor gedragswetenschappers. Voor gedragswetenschappers dien je accreditatie aan te vragen bij NIP/NVO.

Wat betekent de foutmelding ‘onjuiste kamer’ wanneer ik digitaal punten toe wil kennen?

Wanneer SKJ geaccrediteerde scholing voor jeugd- en gezinsprofessionals gebruikt wordt voor gedragswetenschappers dan verschijnt deze melding.
Gedragswetenschappers (professionals die zijn geregistreerd bij SKJ in de kamer Pedagogen of in de kamer Psychologen) kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken.

Wat is het verschil tussen formeel en informeel leren?

Formeel leren

Bij formeel leren gaat het om leervormen zoals een cursus, training, en practicum. Hierbij worden combinaties van verschillende leerstrategieën doelgericht en planmatig ingezet: met een combinatie van theorie (leesstof, uitleg), instructie (praktische richtlijnen), voorbeelden (video of anderszins) en oefening (in de vorm van oefening/rollenspel of uitproberen in de praktijk) worden bepaalde kennis en vaardigheden overgedragen. De stof wordt dus via verschillende leerstrategieën aangeboden. Kijk voor beoordelingscriteria in Criteria voor beoordeling formeel leren.

Vormen van formeel leren:

 • Blended learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning, die overkoepelend de naam Blended Learning heeft gekregen.
 • Cursus: een cursus bestaat uit een aantal lessen die men kan volgen over een specifiek onderwerp. Deze reeks lessen vormen uiteindelijk een afgesloten geheel. Een cursus is dan ook wel een kortdurende opleiding.
 • E-learning: online cursus met elektronische component: het internet en de bijbehorende technologie zoals een computer, smartphone of tablet. Deze is op eigen tempo en op een eigen gekozen moment te volgen.
 • Scholing: activiteiten na de beroepsopleiding, gericht op het peil houden van de kwalificaties voor de uitoefening van functie en beroep.
 • Studiedag: bijeenkomst gedurende een dag of een ruim deel daarvan, georganiseerd om zich toe te leggen op de studie van een specifiek, veelal gespecialiseerd onderwerp, vaak door bespreking van onderzoeksrapporten, uitwisseling van ervaringen en gegevens, discussie e.d.
 • Training: De deelnemers leren nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden en oefenen hiermee in de training om het vervolgens in de praktijk toe te passen.
 • Webinar is een scholing die men samen volgt in een online-omgeving, waarbij interactie met de docent/trainer mogelijk is. Gaat het om een lezing, workshop of presentatie dan valt een webinar onder informeel leren.

Informeel leren

Informeel leren is een leerproces waarbij de professional nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen verwerft buiten formele educatieve settingen om. De professional leert door zelf te doen in interactie met anderen.

Vormen van informeel leren:

 • Conferentie/congres: bijeenkomst waar over een bepaald vakgebied kennis wordt uitgewisseld
 • Referaat: presentatie/voordracht over een bepaald onderwerp
 • Symposium: wetenschappelijke bijeenkomst over een bepaald onderwerp
 • Workshop: korte cursus waarbij deelnemers zich de theorie eigen maken door praktijkopdrachten uit te voeren.