Over SKJ
Wat doen de Colleges van Toezicht en Beroep?

Het College van Toezicht en het College van Beroep spreken recht met inachtneming van de door het bestuur vastgestelde algemene tuchtnorm. Zij kunnen een waarschuwing opleggen, de (jeugd)professional berispen, een (voorwaardelijke)schorsing uitspreken of de inschrijving van (jeugd)professional in het register doorhalen. Ook de Inspectie Jeugdzorg heeft de bevoegdheid gekregen een tuchtklacht in te dienen bij een van de tuchtcolleges van de stichting.

Meer informatie College van Toezicht

Meer informatie College van Beroep

Wat doet de commissie heroverweging?

Wanneer een professional van mening is dat hij/zij wel aan de formele eisen voldoet en SKJ de (her)registratie onterecht heeft afgekeurd, dan kan er een verzoek tot heroverweging ingediend worden.

De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is. De commissie kan geen oordeel vellen over verzoeken tot uitzonderingen op de registratiecriteria. Voor dergelijke verzoeken kan er beroep gedaan worden op de hardheidsclausule. De commissie heroverweging kijkt uitsluitend of het besluit van SKJ voldoet aan de formele (her)registratiecriteria. Het verzoek tot heroverweging dient een professional binnen 6 weken na een besluit over (her)registratie te mailen naar klachtenskj@skjeugd.nl.

Registratiereglement (algemeen) SKJ

Ga naar het registratiereglement (algemeen) van SKJ.

Wat is de samenstelling van de klachtencommissie?

De klachtencommissie bestaat in ieder geval uit 2 geselecteerde medewerkers van SKJ en een onafhankelijke voorzitter, de heer H.A. Janssen (Hans).

Nevenfuncties

SKJ is bezig met het inventariseren van nevenfuncties voor het ‘nevenfunctieregister’ op deze website. Dit is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Het betreft nevenfuncties vanaf 1 januari 2014.

De nevenfuncties van de heer H.A. (Hans) Janssen zijn:

 • Zelfstandig trainer/coach/begeleidingskundige
 • Onafhankelijk extern vertrouwenspersoon bij JeugdProfs in Rotterdam
Wat is de samenstelling van de commissie heroverweging?

In de commissie heroverweging hebben zitting

 • Mw. J.M.C. (Joyce) Aalberts – voorgedragen door de NVO
 • G. (Gerard) Jansen – voorgedragen door de BPSW
 • J.C.A.M. (Jos) Meijs – voorgedragen door de NVO
 • R. (Rien) Vlam – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. M. (Melek) Yildiz – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. H.J.G. (Gerda) Honings – voorgedragen door NIP
Hoofd- en nevenfuncties commissie heroverweging
Wat houdt beroepsregistratie in?

Als geregistreerd professional verbind je je met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals. Je laat zien welk vakbekwaamheidsniveau je beheerst, je moet je inzetten voor leren en blijven leren (blijvend bij- en nascholen), je moet kunnen aantonen dat je reflecteert op jouw eigen professionele handelen en verplicht je je om te werken volgens professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) en je kan tuchtrechtelijk aangesproken worden. Dat is vergelijkbaar met professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 3. Ook BIG-geregistreerden moeten zich herregistreren, werken volgens professionele standaarden en zijn onderworpen aan het (wettelijk) tuchtrecht.

Wat is een geregistreerde professional?

Geregistreerde professionals zijn opgenomen in een beroepsregister. Een professional wordt alleen in een beroepsregister opgenomen als hij of zij voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Geregistreerde professionals werken continu aan hun professionele ontwikkeling door het regelmatig volgen van na- en bijscholing en door reflectie op het eigen handelen. Zij verbinden zich aan de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf aan goede professionals stelt, zoals een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de hulpverlening.

Algemene voorwaarden

Ga naar de algemene voorwaarden van SKJ.

Wat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Registerplein?

Sommige beroepsgroepen hebben ook een beroepsregister bij Registerplein, bijvoorbeeld gezinshuisouders en sociaal werkers. Beroepsregistratie bij Registerplein heeft tot doel om te zorgen dat professionals over voldoende actuele deskundigheid beschikken voor het uitoefenen van hun vak. En ervoor te zorgen dat professionals continu bijleren, zodat zij over actuele deskundigheid blijven beschikken. Deze doelstelling is vergelijkbaar met die van SKJ.

In de Jeugdwet zijn alleen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-register erkend als beroepsregisters. Dit betekent dat, wanneer je bijvoorbeeld als gezinshuisouder of sociaal werker werkzaamheden doet die door een geregistreerde professional moeten worden gedaan, je je (ook) moet registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Uw registratie in het beroepsregister bij Registerplein is voor de Jeugdwet dan niet voldoende.

Waarom het Kwaliteitsregister Jeugd?

Volgens de norm verantwoorde werktoedeling zijn jeugdhulp-instellingen verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

Wat verstaat de Jeugdwet onder registratie?

Wanneer in het Besluit Jeugdwet wordt gesproken over een ‘geregistreerd professional’, betekent dit dat deze professional moet zijn geregistreerd in een beroepsregister dat door de Jeugdwet is erkend. In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) worden twee typen geregistreerde professionals beschreven:

 • Geregistreerde jeugdprofessional: beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Geregistreerde professional: geregistreerde jeugdprofessional of beroepsbeoefenaar die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.
Wat zijn de missie en visie van SKJ?

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een professionele netwerkorganisatie, die verantwoordelijk is voor de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en voor de uitvoering van het collegiaal toezicht. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers binnen het jeugddomein. SKJ is opgericht door de drie beroepsverenigingen: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Missie

Alle kinderen in Nederland moeten gezond, kansrijk en zonder geweld kunnen opgroeien; zich kunnen ontwikkelen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Als dat door omstandigheden niet lukt kan de inzet van jeugdprofessionals nodig zijn. Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) borgt, handhaaft, stimuleert en faciliteert de kwaliteit van deze professionals en draagt zo bij aan hun professionele ontwikkeling.

Doel

Het doel van SKJ is vanuit beroepsregistratie en collegiaal toezicht de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen. SKJ houdt een openbaar register, waarin op dit moment jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en pedagogen staan geregistreerd, als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.

Het Kwaliteitsregister Jeugd wil haar doel bereiken door:

 • het houden van een Kwaliteitsregister Jeugd, waarin jeugdprofessionals kunnen worden geregistreerd, ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;
 • het (her)registreren van deze jeugdprofessionals;
 • het voor eenieder kosteloos raadpleegbaar maken van het Kwaliteitsregister Jeugd;
 • het onderhouden van een stelsel van collegiaal toezicht.

Visie

Jeugdhulpverleners kenmerken zich door hun professionele zelfstandigheid. Zij handelen in die autonome rol volgens de vakinhoudelijke en ethische normen die horen bij hun specifieke beroep. Door registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) tonen professionals aan dat zij voldoen aan de minimale kwaliteitseisen én verplichten zij zich te werken volgens de voor hen geldende professionele standaard ingebracht door de beroepsverenigingen. De drie beroepsverenigingen stellen de (her-)registratiecriteria vast.

Uit de beroepsregistratie volgt dat professionals zich verantwoorden als zij hierom worden gevraagd. Het toezicht op de beroepsuitoefening van geregistreerde professionals vindt via collegiaal toezicht plaats.

Professionals in de jeugdhulpverlening zijn nooit uitgeleerd. Door registratie van permanente educatie houden SKJ-geregistreerde professionals hun vakbekwaamheid (kennis, kunde, houding en gedrag) op peil. Dit is een randvoorwaarde voor de periodieke herregistratie. Zo draagt SKJ continu bij aan verdere professionalisering van de jeugdhulpverlening en -bescherming.

Wat doet de commissie (her)registratie?

(Her)registratie

De commissie registratie adviseert het bestuur omtrent aanvragen tot inschrijving in het register. De commissie kan zich hiervoor wenden tot een van de betrokken beroepsverenigingen. Als je (her)registratie niet is goedgekeurd, en je bent het hier niet mee eens, dan zijn er twee mogelijkheden.

Voldoe je niet aan de formele eisen tot registratie, maar meen je dat in jouw specifieke situatie een uitzondering kan worden gemaakt, dan kun je een aanvraag doen via de hardheidsclausule. Meer informatie en de documenten vind je bij de links en downloads.

Ben je van mening dat je wel aan de formele eisen voldoet en dat SKJ je registratie of herregistratie onterecht heeft afgekeurd, dan kun je een verzoek tot heroverweging indienen.
De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is. De commissie kan geen oordeel vellen over verzoeken tot uitzonderingen op de registratiecriteria. Voor dergelijke verzoeken kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. De commissie heroverweging kijkt uitsluitend of het besluit van SKJ voldoet aan de formele (her)registratiecriteria. Je verzoek tot heroverweging kun je binnen 6 weken na een besluit over (her)registratie sturen naar klachtenskj@skjeugd.nl.

 

Wat doet de accreditatiecommissie?

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen tot accreditatie van een scholing, training, opleiding e.d. Indien een opleider het niet eens is met een besluit van de accreditatiecommissie kan hij binnen 8 weken na ontvangst van het besluit bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie. De accreditatiecommissie beoordeelt de ingediende aanvraag dan opnieuw.

Nadat een bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan de aanvrager binnen 8 weken na het tweede besluit van de accreditatiecommissie een verzoek tot heroverweging indienen bij de commissie heroverweging. De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is en bekijkt of het besluit van de accreditatiecommissie voldoet aan de formele accreditatiecriteria.

Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet (artikel 1.1 sub 1) is de onderstaande definitie van jeugdhulp opgenomen:

 1. Ondersteuning van, en hulp en zorg (niet zijnde preventie) aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders.
 2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychische aandoening of beperking, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van 18 jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.
Statuten SKJ

Ga naar de statuten van SKJ.

Wat is het huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. In de statuten staat alles wat minstens 5 jaar zal blijven gelden. Alle overige zaken die vastgelegd moeten worden, staan in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement:

 • is een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten.
 • kan behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Ook procedures en werkwijzen kunnen in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen hiervan worden verwezen.
 • mag niet in tegenspraak met de statuten zijn. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement.
 • kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering.
Zie hier het gehele huishoudelijk reglement.

 

Waaruit bestaat het bestuur van SKJ?

Het bestuur bestaat op het moment uit 5 leden:

 • Voorzitter: De heer ir. P.G. (Peter) Palsma | Chief Operating Officer – Dorcas (Almere)
 • Vicevoorzitter: Mevrouw A. (Annemieke) Smit- vicevoorzitter | Regiodirecteur van het Alfa-college (Hardenberg en Hoogeveen)
 • Penningmeester: De heer mr. drs. E. (Eric) S. Rijnders | Directeur, Janivo Stichting (Amsterdam)
 • Lid: De heer drs. P.D. (Pieter) van der Zwan | Wethouder Gemeente Smallingerland en Eigenaar Zilt – interim opdrachten en advies
 • Lid: Mevrouw dr. L. (Lisette) M. Pondman | Bestuurder Stichting CAV

Nevenfuncties

Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van nevenfuncties voor de leden van het bestuur.

Wat doet de commissie registraties?

De commissie registraties adviseert het bestuur over aanvragen voor registratie en herregistratie. Een van de bij SKJ betrokken organisaties kan deel van deze commissie uitmaken.

Voldoe je aan de registratie-eisen, dan wordt je aanvraag tot registratie ingewilligd. Je krijgt een bevestiging van je registratie en een registerpas.

Voldoe je niet aan de registratie-eisen, dan wordt je aanvraag niet ingewilligd. De commissie registraties laat je dat schriftelijk en gemotiveerd weten. Je krijgt de betaalde registratiekosten terug, met aftrek van gemaakte administratiekosten.

Hoe gaat de klachtencommissie in zijn werk?

De klachtencommissie behandelt onder andere klachten over het handelen van het Kwaliteitsregister Jeugd. Bij de klachtencommissie kunt u terecht als u een klacht heeft over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Nadat u uw klacht heeft ingediend bij de klachtencommissie, onderzoekt de commissie uw klacht en doet vervolgens een uitspraak.

Procedure

Wanneer u het gevoel heeft dat u niet goed geholpen bent, onvoldoende gehoord bent door een van de medewerkers, of als u het niet eens bent met een besluit over uw registratie, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt hier ook terecht als u een andere klacht heeft over SKJ. Lees meer bij Een klacht indienen over SKJ.

SKJ voorziet in deze klachtenafhandeling via een helder beschreven procedure. Na advies van de klachtencommissie volgt er een uitspraak/conclusie: de klacht is gegrond of niet gegrond, en een eventuele inhoudelijke reactie. SKJ kan vervolgens gevolgen verbinden aan deze uitspraak, bijvoorbeeld wijziging van interne procedures. SKJ leert van deze klachten.

De klachtencommissie dient alleen voor klachten over het handelen van SKJ. Over klachten omtrent een professional kunt u terecht bij Een klacht indienen over een professional.

Wat is de (samenstelling van de) accreditatiecommissie?

De accreditatiecommissie SKJ beoordeelt aanvragen van aanbieders van bij- en nascholingen voor opname in de scholingsagenda. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. Deelnemers aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Samenstelling accreditatiecommissie

In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland, VGN en GGZ Nederland is onlangs een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

 • Dhr. H.J.M. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training (voorzitter)
 • Dhr. S.J.J. (Sander) Driessen – Driessen MC&A Mediation / Management, Coördinatie / Consultancy en advies
 • Dhr. J.W.M.S. (Hans) Timmerman – Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
 • Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
 • Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Gedragsdeskundige bij Middin
 • Mw. M.A. (Anita) Verstegen – opleider HAN Jeugd en Sociaal domein
 • Mw. A (Anouk) van der Heijden-van Dijk – Psychotherapeut K&J/GZ psycholoog bij Reinier van Arkel Groep
 • Mw. W.K. (Wieneke) van Rens – Jeugd- en gezinsprofessional bij Via Lumens en trainer regionale aanpak kindermishandeling bij Veilig Thuis regio zuid-oost Brabant

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de registratie jeugd- en gezinsprofessional SKJ.

Nevenfuncties

Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de accreditatiecommissie.

Wat doet de Raad van Advies?

In de Raad van Advies hebben in ieder geval vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en cliënten zitting. De raad kan uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de professionalisering van de jeugdzorg/hulp. De Raad van Advies heeft het recht advies uit te brengen aan het bestuur over, in ieder geval; de voorwaarden voor registratie en herregistratie, over aanwijzing van andere organisaties en over de samenstelling van de raad. Maar ook andere aangelegenheden van strategische, tactische en operationele aard kunnen in de raad aan de orde komen.

In de Raad van Advies hebben zitting

 • J.A. (Lex) Staal – voorgedragen door Social Work Nederland (SWN) – voorzitter
 • Mw. L.M.C. (Lilian) Ng-a-Tham, voorgedragen door GGZ Nederland
 • Mw. A.J. (Astrid) Rotering – voorgedragen door Jeugdzorg Nederland
 • Mw. N. (Nely) Sieffers – voorgedragen door Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC)
 • Mw. A. (An) Theunissen – voorgedragen door Associatie Wijkteams
 • Mw. H. (Hanneke) Vrielink, MHBA – voorgedragen door VGN
 • J. (Jan) Koeman – Directeur, Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • D. (David) Koppes – Interimmanager, gemeentelijk sociaal domein

Advies van de raad

De raad wordt door het bestuur gehoord over alle aangelegenheden, die de belangen raken van degenen die in de raad vertegenwoordigd zijn. De raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Van een door de raad uitgebracht advies kan door het bestuur slechts schriftelijk én gemotiveerd worden afgeweken, nadat over het advies een op overeenstemming gericht overleg tussen de raad en het bestuur heeft plaatsgevonden.

Reglement

Het bestuur stelt voor de raad van advies een huishoudelijk reglement vast. Hierin zijn in ieder geval geregeld de samenstelling van de raad, de wijze van benoeming van de leden, de structuur van het overleg tussen de raad en het bestuur, en de wijze waarop een advies van de raad over een wijziging van registratienormen in de besluitvorming van het bestuur betrokken zal worden.

Nevenfuncties

Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van nevenfuncties voor de leden van de raad van advies. Het betreft nevenfuncties vanaf 1 januari 2014.

<button nevenfuncties>