1 2 3 6
Wat is een verklaring van de universiteit?

Na het afronden van een van de opleidingen die je op deze pagina vindt, krijg je van de universiteit een verklaring dat je hebt voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kun je je bij SKJ registreren als master-orthopedagoog. Heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd? Dan zal de registratiecommissie eerst je vakkenoverzicht beoordelen.

Indien je geen verklaring meer hebt, dan kun je bij de universiteit waar je jouw opleiding hebt afgerond, de verklaring opvragen.

Wat zijn de herregistratie-eisen voor master-orthopedagogen?

Heb je minder dan 3648 uur werkervaring? Dan heb je het volgende nodig voor je herregistratie

 • 2500 uur werkervaring als orthopedagoog met jeugdigen op wo-masterniveau waaruit blijkt dat de werkervaring binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces valt volgens de leidraad taakgebieden.
 • Werkbegeleiding door een postmaster gedragswetenschapper of een ervaren professional werkzaam binnen het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd.
 • 120 punten deskundigheidsbevordering:
  • 40 punten (door NIP/NVO) geaccrediteerde scholing, waarin sprake is van een afspiegeling van het brede spectrum van het hulpverleningsproces volgens de leidraad taakgebieden. In de scholingsagenda staat dit als ‘herregistratie K&J/OG’.
  • 40 punten supervisie:
   • individueel: 40 uur
   • 2 personen: 45 uur
   • 3 personen: 50 uur
  • 40 uur/punten overige activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Je mag deze punten ook vullen met extra uren scholing, supervisie en/of intervisie.
 • Als je geen NVO-basisaantekening diagnostiek hebt: verklaring van supervisor 3 casusverslagen, volgens de richtlijnen van NIP/NVO.

 

Heb je meer dan 3648 uur werkervaring? Dan zijn dit je herregistratie-eisen

 • 2500 uur werkervaring als orthopedagoog met jeugdigen op wo-masterniveau waaruit blijkt dat de werkervaring binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces valt volgens de leidraad taakgebieden.
 • 120 uur/punten deskundigheidsbevordering:
  • 40 punten (door NIP/NVO) geaccrediteerde scholing, waarin sprake is van een afspiegeling van het brede spectrum van het hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden. In de scholingsagenda staat dit als ‘herregistratie’.
  • 20 punten intervisie
  • 20 punten supervisie:
   • individueel: 20 uur
   • 2 personen: 22,5 uur
   • 3 personen: 25 uur
  • 40 uur/punten overige activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Je mag deze vrije ruimte ook vullen met extra uren scholing, supervisie en/of intervisie.
 • Als je geen NVO-basisaantekening diagnostiek hebt: verklaring van supervisor 3 casusverslagen volgens de richtlijnen van NIP/NVO.

Meer informatie over herregistratie master-orthopedagogen

Links & downloads

Aan welke eisen moet een supervisor van psychologen/orthopedagogen voldoen?

Supervisie van master-orthopedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig, of
 • een NVO-OG, K&J-NIP of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Wat wordt bedoeld met supervisie voor master-orthopedagogen?

Met supervisie wordt het persoonlijke leerproces van een supervisant onder begeleiding van een supervisor bedoeld. Supervisie is gericht op het leren reflecteren op het eigen professioneel handelen. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

 • de beleving van het eigen functioneren en handelen
 • beroepsethische aspecten
 • de eigen waarde-opvattingen en bedoelingen die richting geven aan het handelen
 • het emotionele proces tussen professional en cliënt
 • het vermogen om de relatie met de cliënt te hanteren in dienst van de behandeling

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn. Supervisie voor master-orthopedagogen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is een erkend NIP/NVO-supervisor, een postmaster geregistreerde professional bij SKJ, een professional met een registratie NVO-OG of K&J NIP, of een GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig. Denk je erover het opleidingstraject tot postmaster-orthopedagoog te gaan volgen, kies dan alvast voor een supervisor uit het supervisorenregister van NIP of NVO, zodat je supervisie kan meetellen voor het opleidingstraject.

Download: Algemene definities werkbegeleiding, supervisie en intervisie
Download: Registratiecriteria orthopedagogen

Waar kan ik als gedragswetenschapper mijn registratiedatum vinden?

Jouw registratiedatum kan je vinden in de mail die je ontvangen hebt op de dag dat jouw registratie werd goedgekeurd. Je herregistratiedatum is zichtbaar in Mijn SKJ en op jouw registerpasje de begin- en einddatum van jouw registratieperiode.

Ik wil verlenging herregistratieperiode aanvragen, maar ik kan niet in Mijn SKJ inloggen. Wat moet ik doen?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof of andere (zwaarwegende) redenen kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Kun je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Kan ik de Mijn SKJ-app gebruiken?

Helaas is het momenteel niet mogelijk om via je smartphone of tablet de Mijn-SKJ-app te openen en in te loggen op jouw omgeving. Op termijn (wanneer het nieuwe Mijn SKJ is aangepast) kun je weer inloggen vanaf een smartphone of tablet. Inloggen via je desktop (PC) of laptop is wel gewoon mogelijk.

Hoe ziet de procedure onder het tuchtreglement, versie 1.5 (klachten ingediend vóór 2023) eruit?

1. Voorportaal

Na ontvangst van de klacht, wordt deze doorgaans besproken tijdens het voorportaal. Het voorportaal bestaat in ieder geval uit een voorzitter, twee beroepsgenoten (jeugdprofessionals), een mediator en een secretaris. Samen kijken zij of de klacht voldoet aan de vereisten van het tuchtreglement, versie 1.5 . Als de klacht aan de vereisten voldoet, wordt verweer opgevraagd bij de jeugdprofessional.

2. Verweerschrift

De jeugdprofessional krijgt zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. In het verweerschrift kan de jeugdprofessional reageren op de klacht. De jeugdprofessional kan dan zijn of haar visie op het handelen geven en uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het is van belang dat de jeugdprofessional zijn of haar verweer goed onderbouwt. Ook is het belangrijk dat de jeugdprofessional opschrijft/reflecteert waarom het handelen in overeenstemming met de professionele standaard is geweest.
Als het verweerschrift is ontvangen, wordt deze voor de klager inzichtelijk gemaakt in de Mijn SKJ omgeving.

3. Behandeling van de klacht

Per klacht wordt bekeken of een (digitale) mondelinge behandeling nodig is. Bij een mondelinge behandeling kunnen partijen hun standpunten toelichten, reageren op elkaar en beantwoorden zij vragen van het college van toezicht. Een mondelinge behandeling vindt altijd achter gesloten deuren plaats. Een gemachtigde mag altijd mee. Een toehoorder moet van tevoren worden aangemeld.
In sommige gevallen is een mondelinge behandeling niet nodig. Het college van toezicht behandelt de zaak dan schriftelijk, zonder aanwezigheid van partijen. Voorafgaand aan de schriftelijke behandeling worden partijen nog één keer in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op elkaar te reageren. Dit wordt een conclusie van repliek en dupliek genoemd.

4. Beslissing

De beslissing van het college wordt zes weken na de behandeling van de klacht aan partijen verzonden. Een geanonimiseerde versie van de beslissing wordt in de digitale beslissingenbibliotheek geplaatst.
Als een klacht gegrond wordt verklaard, dan kán een maatregel worden opgelegd. De volgende maatregelen kunnen worden opgelegd:

 • Waarschuwing;
 • berisping, zonder openbaarmaking van deze maatregel;
 • berisping, met openbaarmaking van deze maatregel;
 • voorwaardelijke schorsing van de registratie in het register voor ten hoogste één jaar. De schorsing wordt niet ten uitvoer gelegd als de jeugdprofessional binnen een door het college te bepalen termijn de opgelegde verplichting voldoende is nagekomen;
 • schorsing van de registratie in het register voor ten hoogste één jaar;
 • doorhaling van de registratie in het register;
 • ontzegging van het recht wederom te worden ingeschreven in het register.

5. Beroep

Binnen zes weken na verzending van de beslissing van het college van toezicht kunnen partijen in beroep bij het college van beroep. In het beroepschrift staan de redenen voor het beroep duidelijk toegelicht. Degene die het beroepschrift indient geeft onderbouwd aan waarom hij of zij het niet eens is met de beslissing van het college van toezicht.

Kun je in beroep gaan tegen een beslissing van het voorportaalcollege?

Nee, tegen een beslissing van het voorportaalcollege staat geen beroep open. Dat betekent dat de beslissing bindend is en dat er geen mogelijkheden zijn om de beslissing door een andere (hogere) instantie te laten toetsen.

Behandelt de commissie van consultatie ook klachten die zijn ingediend tegen pedagogen en psychologen?

Nee, de commissie van consultatie behandelt geen klachten die zijn ingediend tegen professionals die zijn geregistreerd in de kamer pedagogen en de kamer psychologen.

Kan ik een mediationtraject weigeren?

Deelname aan mediation is vrijwillig. Wel is het zo dat als één van de partijen niet (verder) wilt deelnemen aan de mediation, de mediator dit terugkoppelt aan het voorportaalcollege. Het voorportaalcollege beslist dan of de klacht op een andere manier moet worden behandeld (bijvoorbeeld door de commissie van consultatie).

Wie nemen er zitting in de colleges?

Leden van het College van Toezicht kunnen 4 jaar na benoeming herbenoemd worden voor nogmaals 4 jaar. Hier kun je het aan- en aftreedschema van de leden van de tuchtcolleges inzien.

Wanneer is een klacht in orde?

Wanneer de klacht ontvankelijk en niet kennelijk-ongegrond is.

De klacht is ontvankelijk als:

 1. het volledige klachtformulier is ingevuld;
 2. het handelen of nalaten dat de klager de jeugdprofessional verwijt voldoende duidelijk uit het klachtformulier blijkt;
 3. de klacht niet verjaard is;
 4. er nog geen beslissing is genomen over de klacht in een met voldoende waarborgen omklede procedure door een andere klachtinstantie;
 5. de klager rechtstreeks belang heeft bij de klacht;
 6. de klager niet eerder een klacht tegen de jeugdprofessional in een procedure als bedoeld in dit reglement of een eerder Tuchtreglement van SKJ heeft ingediend die betrekking heeft op dezelfde periode;
 7. het (beroepsmatig) handelen van de jeugdprofessional heeft plaatsgevonden in het jeugddomein.

De klacht is niet kennelijk-ongegrond als:

 1. de klacht van voldoende gewicht is;
 2. de klager geen misbruik maakt van het klachtrecht.
Voordelen van vervroegd herregistreren

Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen zodra je voldoende punten hebt ingediend. Wanneer je jouw herregistratieaanvraag vervroegd indient, worden de uren werkervaring die je opdoet en de activiteiten die je volgt na het indienen, meegeteld voor je volgende herregistratieperiode. De indiendatum van je herregistratie wordt dan als startdatum gezien van je volgende herregistratie periode van 5 jaar.

Vervroegd herregistreren heeft geen invloed heeft op de facturatie van je SKJ-registratie. De factuurdatum blijft staan en zal met het vervroegd herregistreren niet ook naar voren gehaald worden.

Je kunt je herregistratie aanvraag al indienen zonder dat alle activiteiten zijn beoordeeld, het belangrijkste is dat de ingediende punten voldoende zijn. Jouw herregistratieaanvraag wordt, afhankelijk van de drukte en aantal aanvragen in die periode, binnen c.a. drie maanden beoordeeld.

 

Opgelegde maatregelen

Overzicht van professionals aan wie een maatregel is opgelegd
Beslissingen

Herregistratie

Herregistratie master-pedagoog
Werkgeversverklaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Overige activiteiten – bewijsvoering en puntenberekening master-pedagogen (vrije ruimte)

Herregistratie master-orthopedagoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding masters
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding masters
Formulier B Verklaring werkbegeleiding masters
Verklaring compensatie NVO Basisaantekening diagnostiek
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)
Intervisieverklaring master-orthopedagoog (vrije ruimte)
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Intervisieverklaring masters
 • Supervisieverklaring masters
 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie
Wat zijn de herregistratie-eisen voor master-pedagogen?

Herregistratie-eisen

 • Minimaal 2500 uur pedagogische werkervaring op academisch niveau in het jeugddomein met een maximale onderbreking van 2 jaar aaneengesloten. Het gaat om niet-cliëntgebonden werkzaamheden zoals preventie, voorlichting, advisering en consultancy, onderwijs, beleid, organisatie en management en onderzoek.
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam (gemiddeld).
 • Deskundigheidsbevordering minimaal 120 punten waarvan:
  • minimaal 40 punten bij- en nascholingsactiviteiten, waarvan tenminste de helft geaccrediteerd voor de herregistratie als master-pedagoog SKJ. Niet-geaccrediteerde scholing kan meetellen als deze op (post)master-niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van pedagogen.
  • overige activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Je mag deze ruimte ook vullen met scholing of reflectie.

Meer informatie over herregistratie master-pedagogen

Links & downloads

Wat zijn herregistratie-eisen voor postmaster-orthopedagogen?
 • Minimaal 2500 uur werkervaring op postacademisch niveau in het jeugddomein met een maximale onderbreking van twee jaar aaneengesloten. De werkzaamheden liggen binnen het brede spectrum van hulpverlening (zie leidraad taakgebieden) en bestaan uit cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden werkzaamheden.
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam (gemiddeld).
 • Deskundigheidsbevordering minimaal 120 punten:
  • minimaal 40 punten bij- en nascholingsactiviteiten, waarvan tenminste 20 punten geaccrediteerd voor de herregistratie als postmaster-orthopedagoog SKJ;
  • niet-geaccrediteerde scholing kan meetellen als deze op postmaster-niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van orthopedagogen;
  • minimaal 40 uur intervisie;
  • de overige punten naar eigen keuze invullen met overige activiteiten (vrije ruimte) of met extra scholing en reflectie.

Meer informatie over herregistratie postmaster-orthopedagogen

Links & downloads

Aan welke herregistratie-eisen moet ik voldoen voor m’n tweede en volgende herregistratie master-orthopedagogen?

Herregistratie-eisen 

 • 2500 uur werkervaring als orthopedagoog met jeugdigen op wo-masterniveau waaruit blijkt dat de werkervaring binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces valt volgens de leidraad taakgebieden.
 • 120 uur/punten deskundigheidsbevordering
  • 40 uur/punten (door NIP/NVO) geaccrediteerde scholing. Geaccrediteerde scholingen staan vermeld in de digitale scholingsagenda op deze website en in Mijn SKJ, te herkennen aan de notitie ‘herregistratie’ onder het kopje Registerpunten
  • 40 uur/punten reflectie (intervisie of supervisie)
  • 40 uur/punten overige activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Je mag deze vrije ruimte ook vullen met extra uren scholing, supervisie en/of intervisie.
Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik in het buitenland woon?

Werk je in Nederland, en woon je in het buitenland? Dan kun je je VOG niet bij de gemeente aanvragen en geldt een andere procedure. Kijk hiervoor op de website van Dienst Justis. Een van de voorwaarden van Justis om een VOG aan te kunnen vragen, is het aanleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (4 pagina’s, in pdf-formaat). Je kunt hier het VOG-aanvraagformulier van SKJ vinden. Je hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen op pagina 1 van het aanvraagformulier, de rest is reeds ingevuld.

Moet ik me als postmaster-orthopedagoog in de jeugdhulp (her)registreren bij SKJ?

Met de opname van de orthopedagoog-generalist in de wet BIG sinds 1 januari 2020 is (her) registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd niet meer nodig.
Registratie in het BIG-register artikel 3 (als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist of psychotherapeut) is gelijkwaardig aan registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd.

1 2 3 6