Registratie
Moeten professionals die werken in een wijkteam waar hulp verleend wordt aan mensen van alle leeftijden zich ook registreren?

Professionals die toeleiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Wie werkt in een wijkteam, maar niet met kinderen of jongeren, hoeft zich niet te registreren. Als de professional werkt met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig.

Wat is het Kwaliteitskader Jeugd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden, en wanneer dit niet hoeft. Het kwaliteitskader is een uitwerking van het eerste deel van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Het biedt aanbieders en werkgevers in de jeugdhulp en jeugdbescherming een handreiking om werkzaamheden op een verantwoorde manier toe te delen.

Zie hier het Kwaliteitskader Jeugd.

Kan ik bezwaar maken tegen afkeuring van mijn aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie?

Bij de commissie heroverweging kun je bezwaar maken tegen afkeuring van je aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie. Binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing kun je een verzoek tot heroverweging indienen. De commissie heroverweging onderzoekt of je verzoek terecht is. Lees meer over de commissie heroverweging.

Wat heb ik nodig om als master-orthopedagoog te kunnen registreren?

Dit heb je nodig voor je registratie:

 • Diploma van een geaccrediteerde masteropleiding orthopedagogiek of een master- of doctoraaldiploma van een, naar het oordeel van het SKJ-bestuur, gelijkgestelde universitaire opleiding inclusief vakkenoverzicht
 • Diploma propedeuse met vakkenlijst
 • Verklaring vooropleiding
 • NVO Basisaantekening diagnostiek
 • NVO-registratie basis-orthopedagoog (indien behaald)
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.

Geaccrediteerde masteropleidingen orthopedagogiek
De door de NVO geaccrediteerde universitaire masteropleidingen orthopedagogiek zijn:

Als je een van deze opleidingen afrondt, krijg je van de universiteit een verklaring dat je hebt voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kun je je bij SKJ registreren als master-orthopedagoog. Heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd? Dan zal de registratiecommissie eerst je vakkenoverzicht beoordelen.

BOKA-registratie
Je kunt je bij SKJ op masterniveau registreren met een BOKA II-registratie. Upload hiervoor het bewijs van je BOKA-registratie bij je registratieaanvraag. Voor je herregistratie gelden daarna de reguliere herregistratie-eisen van SKJ voor master-orthopedagogen.

Langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd
Bent je langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd, maar heb je wel de NVO-registratie basis-orthopedagoog of ben je werkzaam als orthopedagoog binnen het jeugddomein? Ook dan kun je je registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heb je geen registratie NVO basis-orthopedagoog én geen werkervaring in het jeugddomein én ben je langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd? Dan kom je niet zonder meer in aanmerking voor registratie. Je moet dan kunnen aantonen dat je in de laatste 10 jaar je orthopedagogische kennis en ervaring op peil hebt gehouden. De registratiecommissie kan besluiten dat je aanvullende scholing nodig hebt.

Een uitgebreide toelichting op de theoretische eisen en vaardigheden vind je in bijlage 1 op pagina 20 van de Registratiebrochure NVO.

Meer informatie en downloads
Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen.

Meer informatie over de VOG.

Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek. Kan ik mij alsnog registreren?

Heb je de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens je studie, dan kan je je toch registreren bij SKJ op masterniveau. Je dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode. Dat doe je door je supervisor te laten verklaren dat je 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). Je kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die je al eerder hebt geschreven; dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat je met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heb je de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Welke documenten heb ik nodig voor mijn registratie als master-pedagoog?

Benodigde documenten

Heb je geen geaccrediteerde opleiding afgerond, maar wil je toch in aanmerking komen voor deze registratie? Voeg dan bij je aanvraag het volledige vakkenoverzicht van je studie toe en gegevens van eventueel postacademisch gevolgde scholingen.

Meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd. Kan ik mij registreren?

Ben je meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd maar heb je wel recente werkervaring als pedagoog in het jeugddomein? Dan kun je je op basis hiervan registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heb je geen werkervaring in het jeugddomein en ben je langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd? Dan vragen we dat je aantoont dat je de laatste 10 jaar je pedagogische kennis en ervaring op peil hebt gehouden. De registratiecommissie kan besluiten dat je aanvullende scholing nodig hebt.

Kan ik me als master-pedagoog registreren?

Master-pedagogen
Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister als master-pedagoog SKJ heb je een universitair masterdiploma nodig dat aan een genormeerd aantal theoretische en praktische eisen voldoet, met een minimale omvang van 60 EC.  

De de volgende opleidingen zijn geaccrediteerd voor deze registratie:

De universiteit geeft je bij je afstuderen een verklaring dat je hebt voldaan aan de eisen voor de registratie NVO basis-pedagoog. Deze verklaring heb je nodig om je registratie als master-pedagoog SKJ te kunnen aanvragen.

Documenten die je nodig hebt voor registratie:

Heb je geen geaccrediteerde opleiding afgerond, maar wil je toch in aanmerking komen voor deze registratie? Voeg dan bij je aanvraag het volledige vakkenoverzicht van je studie toe en gegevens van eventueel postacademisch gevolgde scholingen.

Meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd
Ben je meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd maar heb je wel recente werkervaring als pedagoog in het jeugddomein? Dan kun je je op basis hiervan registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heb je geen werkervaring in het jeugddomein en ben je langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd? Dan vragen we dat je aantoont dat je de laatste 10 jaar je pedagogische kennis en ervaring op peil hebt gehouden. De registratiecommissie kan besluiten dat je aanvullende scholing nodig hebt.

Meer informatie en downloads
Ik heb een wo-opleiding afgerond en ik wil gaan werken op hbo-niveau. Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional?
Master psychologie of orthopedagogiek

Met een WO-master ben je wetenschappelijk opgeleid en mis je de beroepsgerichte oriëntatie op het vak van jeugd- en gezinsprofessional. Heb je een master psychologie of orthopedagogiek en wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional, dan dien je eerst een geaccrediteerd praktijkprogramma te doorlopen. Jouw werkgever stelt dit programma samen en laat deze accrediteren door SKJ. Het inwerkprogramma moet bepaalde onderdelen bevatten; wanneer je kunt aantonen dat dit inwerkprogramma volgens jou en je werkgever met een positief resultaat is afgerond, dan kan je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

WO-bachelordiploma

Een diploma van een WO-bacheloropleiding is geen diploma waarmee je direct (met/zonder aanvullende voorwaarden) kunt registreren. Het scholingsadvies is ontwikkeld voor professionals die zich willen registreren als jeugd- en gezinsprofessional maar die dat op basis van de geldende registratievoorwaarden nog niet direct kunnen doen. Vaak is registreren wel mogelijk nadat je eerst bijscholing hebt gevolgd.

Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik in het buitenland woon?

Werk je in Nederland, en woon je in het buitenland? Dan kun je je VOG niet bij de gemeente aanvragen en geldt een andere procedure. Kijk hiervoor op de website van Dienst Justis. Een van de voorwaarden van Justis om een VOG aan te kunnen vragen, is het aanleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (4 pagina’s, in pdf-formaat). Je kunt hier het VOG-aanvraagformulier van SKJ vinden. Je hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen op pagina 1 van het aanvraagformulier, de rest is reeds ingevuld.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam op een wo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kan je je registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor jou toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Wie betaalt de registratiekosten?

Over de kosten die samenhangen met (her)registratie maken werkgevers afspraken met (de vertegenwoordigers van) hun werknemers. In de jeugdzorgsector en waar sprake is van BIG-registratie bestaan dergelijke afspraken al. Deze afspraken verschillen per sector en kunnen ook per werkgever verschillen.

Indien je geen afspraken hebt gemaakt met je werkgever over de betaling van de registratiekosten, dan dien je deze kosten zelf te betalen. De jaarlijkse registratiekosten, lees je hier.

Ik beschik over het juiste diploma, maar doe geen werk dat door een geregistreerde professional gedaan moet worden. Heeft het zin om mij te registreren?

Je hoeft je nog niet te registreren. Dat kan je ook doen op het moment dat je werkzaamheden gaat doen waarvoor een geregistreerde professional moet worden ingezet.

Hoe weet ik of ik me moet registreren?

Bepaalde werkzaamheden in bepaalde situaties moeten worden gedaan door geregistreerde professionals (SKJ of BIG). Dit heet ‘verantwoorde werktoedeling‘.

De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Het doel is dat cliënten hulp krijgen die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De werktoedeling is de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Die kijkt, met de norm van de verantwoorde werktoedeling als leidraad, of registratie nodig is voor het werk dat jij doet.

Wil je dus weten of je je moet registreren? Overleg dit dan met je werkgever.

Meer informatie over wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden en wanneer niet, kun je vinden in het Kwaliteitskader Jeugd.

Moet ik mij registreren als ik jeugdhulp verleen als psycholoog of (ortho)pedagoog?

Ja, aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming moeten in beginsel werk toedelen aan geregistreerde professionals. Uiteraard moet het werk toebedeeld worden aan een professional met het vakbekwaamheidsniveau dat bij de taken past. Gemeenten die jeugdhulp inkopen zullen aan instellingen en vrijgevestigde aanbieders vragen om een registratie op het vakbekwaamheidsniveau dat past bij de taken die toebedeeld worden.
Voor psychologen en (ortho)pedagogen die jeugdhulp of jeugdbescherming bieden is het met ingang van 1 januari 2015 ongeacht het werkveld binnen het jeugddomein mogelijk om zich op master- of postmasterniveau te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd als voldaan wordt aan de geldende registratie-eisen.
Omdat in de toelichting op het besluit Jeugdwet de eis staat dat de werkgever/aanbieder moet werken met geregistreerden in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd moeten ook de Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP en de NVO Orthopedagoog-Generalist zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Kan ik me registeren als ik niet aan de registratie-eisen voldoe?

Wil je je registreren als master-psycholoog of -(ortho)pedagoog en voldoe je niet precies aan de registratie-eisen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog of -orthopedagoog via de hardheidsclausule
Wat is een verklaring van de universiteit?

Na het afronden van een van de opleidingen die je op deze pagina vindt, krijg je van de universiteit een verklaring dat je hebt voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kun je je bij SKJ registreren als master-orthopedagoog. Heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd? Dan zal de registratiecommissie eerst je vakkenoverzicht beoordelen.

Indien je geen verklaring meer hebt, dan kun je bij de universiteit waar je jouw opleiding hebt afgerond, de verklaring opvragen.

Wat is de titel van mijn registratie?

Het Kwaliteitsregister Jeugd bestaat uit 3 kamers, waarin in totaal 7 verschillende registraties mogelijk zijn. De titels van deze registraties zijn als merk geregistreerd. De titels zijn:

 • Jeugd- en gezinsprofessional SKJ
 • Jeugdzorgwerker SKJ
 • Master-psycholoog SKJ
 • Master-orthopedagoog SKJ
 • Master-pedagoog SKJ
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ
Heb ik voor mijn registratie een werkgeversverklaring nodig?

Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.

Welke geaccrediteerde masteropleidingen orthopedagogiek zijn er?

De door de NVO geaccrediteerde universitaire masteropleidingen orthopedagogiek zijn:

Als je een van deze opleidingen afrondt, krijg je van de universiteit een verklaring dat je hebt voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kun je je bij SKJ registreren als master-orthopedagoog. Heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd? Dan zal de registratiecommissie eerst je vakkenoverzicht beoordelen.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.

Welke geaccrediteerde masteropleidingen pedagogiek zijn er?

De volgende opleidingen zijn geaccrediteerd voor registratie als master-pedagoog.

De universiteit geeft je bij je afstuderen een verklaring dat je hebt voldaan aan de eisen voor de registratie NVO basis-pedagoog. Deze verklaring heb je nodig om je registratie als master-pedagoog SKJ te kunnen aanvragen.

Kan ik me als postmaster-orthopedagoog registreren?

Je kunt je op verschillende manieren registreren als postmaster-orthopedagoog:

 • op basis van je registratie als NVO orthopedagoog-generalist
 • als GZ-psycholoog (Wet BIG)
 • op basis van een afgeronde, geaccrediteerde postmasteropleiding
 • op basis van een afgerond individueel opleidingstraject

5 jaar na je registratie volgt de eerste herregistratie.

Hieronder zie je welke registratie-eisen voor jou van toepassing zijn. 

NVO orthopedagoog-generalist

 • Bewijs van registratie als NVO orthopedagoog-generalist
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

GZ-psycholoog BIG

 • Bewijs van registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register
 • Universitaire master pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting orthopedagogiek
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het jeugddomein (minimaal 12 uur per week), aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Afgeronde geaccrediteerde postmasteropleiding

Heb je vragen over de genoemde opleidingen? Neem dan contact op met de opleidingsinstelling.

Meer informatie en downloads

 

BOKA-registratie

Met een een BOKA II-registratie kunt je je niet zonder meer als postmaster-orthopedagoog registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. De eisen die gelden voor het individuele opleidingstraject tot postmaster zijn leidend. Deze eisen wijken af van de registratie-eisen voor BOKA II. De verschillen tussen de registratie-eisen moeten worden aangevuld met aanvullende activiteiten.

Lees hier meer over de verschillen

Ik werk met volwassenen, maar die hebben soms ook kinderen. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van jouw werkzaamheden. Voor de hulp en ondersteuning die je biedt aan volwassenen is geen beroepsregistratie nodig. Als je in jouw werk te maken krijgt met jeugdigen, dien je je dus af te vragen of je werkzaamheden doet die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Zie ‘Kwaliteitskader Jeugd‘ voor meer info.

Is het antwoord ja, dan moet je je óf registreren óf ervoor zorgen dat je deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional uitvoert óf deze werkzaamheden overdragen aan een geregistreerde collega.