Kan ik me registeren als ik niet aan de registratie-eisen voldoe?

Wil je je registreren als master-psycholoog of -(ortho)pedagoog en voldoe je niet precies aan de registratie-eisen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog of -orthopedagoog via de hardheidsclausule
Welke registratie-eisen gelden bij de profielen SW Zorg en Welzijn & Samenleving?

Ik heb een diploma Social Work profiel Zorg of een diploma Social Work Welzijn & Samenleving. Ik doe werkzaamheden (of ga die doen) waarvoor een registratie verplicht is. Welke registratie-eisen gelden voor mij?

Voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd vormt het diploma hss SW profiel Jeugd ‘de lat’. Afhankelijk van het curriculum dat je hebt doorlopen, waaronder jouw scriptie en stage(s), dien je maximaal 45 EC aanvullend onderwijs volgen om je te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit heeft te maken met de aard van de werkzaamheden die alleen door een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional uitgevoerd mogen worden. Je kan bij jouw opleiding nagaan welke aanvullende scholing je precies moet volgen.

Heb je al een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet, dan kun je je direct registreren. Kijk voor meer informatie op Registratie-eisen tot en met 31 december 2023

Ik heb een wo-opleiding afgerond en ik wil gaan werken op hbo-niveau. Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional?
Master psychologie of orthopedagogiek

Met een WO-master ben je wetenschappelijk opgeleid en mis je de beroepsgerichte oriëntatie op het vak van jeugd- en gezinsprofessional. Heb je een master psychologie of orthopedagogiek en wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional, dan dien je eerst een geaccrediteerd praktijkprogramma te doorlopen. Jouw werkgever stelt dit programma samen en laat deze accrediteren door SKJ. Het inwerkprogramma moet bepaalde onderdelen bevatten; wanneer je kunt aantonen dat dit inwerkprogramma volgens jou en je werkgever met een positief resultaat is afgerond, dan kan je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

WO-bachelordiploma

Een diploma van een WO-bacheloropleiding is geen diploma waarmee je direct (met/zonder aanvullende voorwaarden) kunt registreren. Het scholingsadvies is ontwikkeld voor professionals die zich willen registreren als jeugd- en gezinsprofessional maar die dat op basis van de geldende registratievoorwaarden nog niet direct kunnen doen. Vaak is registreren wel mogelijk nadat je eerst bijscholing hebt gevolgd.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam op een wo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kan je je registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor jou toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Kan ik mij met een buitenlands diploma registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet het EP-Nuffic concluderen dat je gevolgde opleiding gelijkwaardig is aan een relevante Nederlandse opleiding op hbo-niveau.

Als het Nuffic concludeert dat jouw diploma gelijkwaardig is aan een hbo-bachelor diploma, kun je je registreren na het afronden van één van de volgende opties, afhankelijk van de in het buitenland gevolgde opleiding.

Optie 1:

Indien je buitenlandse diploma gelijk wordt gesteld aan een hsao-diploma, kun je je registreren met de aanvullende voorwaarde dat je in je eerste registratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma dient af te ronden.

Wat heb je nodig voor je registratieaanvraag

 • je diploma en eventueel supplement
 • het document van Nuffic
 • een verklaring praktijkprogramma
 • een recent cv
 • een VOG niet ouder dan 3 maanden
Optie 2:

Indien je niet over een hsao-diploma beschikt, kun je je eventueel alsnog registreren nadat je eerst bijscholing hebt gevold. Het scholingsadvies is ontwikkeld voor professionals die zich willen registreren als jeugd- en gezinsprofessional maar die dat op basis van de geldende registratievoorwaarden nog niet direct kunnen doen.

Wat moet er op een certificaat staan?

Het certificaat dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. Naam van de deelnemer
 2. Naam van de scholing
 3. Datum van afronding
 4. Het accreditatienummer
 5. Aantal toegekende accreditatiepunten
 6. Logo opleidende organisatie
 7. Handtekening van de opleider
Gaat accreditatie bij SKJ ook via PE-online?

Nee, SKJ werkt niet met PE-online. Je kan op de website van SKJ een opleidersaccount aanmaken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Via dit account kun je opleidingen indienen voor accreditatie.

Wie moet de factuur betalen?

Wanneer je de factuur op persoonlijke titel hebt ontvangen, hebben wij geen betaalafspraken met jouw werkgever, of je bent niet op de juiste manier gekoppeld aan jouw werkgever. Dit kan je nakijken in Mijn SKJ: Mijn profiel. Wij adviseren je de factuur aan SKJ te betalen en vervolgens deze te declareren bij jouw werkgever.

Mijn collega heeft een factuur ontvangen en ik niet. Klopt dat?

Hebben jouw collega’s facturen ontvangen van SKJ en jij niet? Jouw factuur kan in een spambox of bij de ongewenste e-mails terechtgekomen zijn. Ook kunnen jouw collega’s een andere registratiedatum hebben, waardoor ze de factuur op een ander tijdstip ontvangen.

Moet ik casusverslagen maken?

Het voldoen aan de eis van casus- en/of reflectieverslagen is een algemene eis die geldt voor iedereen, ook als dit niet staat vermeld in het studieadvies.

Psychologen
Aan het einde van het twr-opleidingstraject moet je 1 diagnostiekcasusverslag en 1 behandel/begeleidingsverslag (of een gecombineerde casus) indienen, vergezeld van een ingevuld beoordelingsformulier. Het staat de registratiecommissies vrij meer verslagen op te vragen wanneer daar aanleiding toe is. Voor nu van belang: de commissie toetst de casus aan het niveau waaraan een psycholoog op postmasterniveau moet kunnen voldoen. Wanneer je weinig ervaring hebt met het schrijven van dit soort verslagen kan het dus raadzaam zijn om gedurende het traject al enkele casusverslagen op te stellen en te bespreken met je supervisor alvorens 1 casus in te dienen bij de commissie.

Documenten:

Orthopedagogen
Aan het einde van het twr-traject moet je 1 geïntegreerde gevalsbeschrijving (GGB) en 1 integraal reflectieverslag (IRV) indienen samen met een ingevulde supervisieverklaring waarop de supervisor akkoord gaat met beide verslagen. Beide verslagen worden door de registratiecommissie beoordeeld. Het staat de commissie vrij om vragen te stellen naar aanleiding van jouw verslagen en/of om een aanvulling te vragen. Tevens heeft de registratiecommissie de mogelijkheid om een of beide verslagen af te keuren als deze niet voldoen aan de eisen en niet van voldoende niveau zijn. Pas als beide verslagen zijn goedgekeurd kan je geregistreerd worden op postmasterniveau bij SKJ.

Documenten:

Welke toetsen zijn valide?

Valide toetsen zijn:

 • Tentamens met surveillance, open vragen
 • Tentamens met surveillance, gesloten vragen
 • Thuisopdracht of take-home toets
 • Scriptie
 • Presentatie
 • Assessment
 • Onderzoeksrapport

De toetsen zijn alleen valide wanneer de toets is beoordeeld. Dit betekent dat de toets beoordeeld moet zijn door de docent/trainer/begeleider (dus geen zelfbeoordeling of peerbeoordeling door collega-studenten).

Is het verplicht om e-learning af te sluiten met een toets?

Ja, e-learning moet met een toets afgesloten worden om in aanmerking te komen voor accreditatie.

Het e-mailadres van mijn organisatie is veranderd, is dat een probleem?

Verandert het e-mailadres van jouw werknemers, bijvoorbeeld doordat de naam van jouw organisatie is veranderd, attendeer je medewerkers er dan op dat zij zelf het e-mailadres moeten wijzigen in Mijn SKJ. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professionals om ervoor te zorgen dat zij een correct e-mailadres invoeren.

Moeten professionals die werken in een wijkteam waar hulp verleend wordt aan mensen van alle leeftijden zich ook registreren?

Professionals die toeleiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Wie werkt in een wijkteam, maar niet met kinderen of jongeren, hoeft zich niet te registreren. Als de professional werkt met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig.

Ik wil mijn professional inzetten bij een andere organisatie in jeugdhulp of jeugdbescherming. Wat moet ik doen?

In dat geval kan de professional gewoon geregistreerd blijven. Het gaat om de werkzaamheden die de professional uitvoert en de verantwoordelijkheden die hij of zij draagt. Het maakt niet uit binnen welke organisatie dat gebeurt.

Zijn de registratiekosten eenmalig?

Nee, registratie is voor de duur van 5 jaar, maar er zijn jaarlijks registratiekosten. De jaarlijkse registratiekosten, lees je hier.

Ik heb een probleem met zorgverzekeraar over contractering. Wat nu?

De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van verantwoorde zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, en verwijst daarbij naar 2 registers: het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd. Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt beheerd door SKJ, is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW (voorheen NVMW), en erkend door de ministers van VWS en V&J.

Het Kwaliteitsregister Jeugd is een relatief nieuw register en is daarom nog niet altijd bekend bij aanbieders en financiers van zorg. Veel kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen werken met jongeren op de grens van 18 jaar of volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet; daarom hebben ook kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen te maken met zorgverzekeraars.

Deze hebben in hun contractvoorwaarden – naast de BIG-registratie – vaak wel de NIP/NVO-registraties Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog-Generalist NVO opgenomen, maar zijn (nog) niet voldoende bekend met de SKJ-registratie.

Het is van belang dat zorgverzekeraars geïnformeerd zijn over het bestaan van de SKJ-registratie en het feit dat deze (op postmasterniveau) gelijkwaardig is aan de verenigingsregistraties; de registratie-eisen komen overeen. NIP en NVO hebben de zorgverzekeraars hierover onlangs aangeschreven. Mocht je toch aanlopen tegen problemen in de contractering op basis van jouw SKJ-registratie, meld dit dan bij NIP of NVO.

Ik heb niet-geregistreerde professionals in dienst. Mag dat?

Werk moet worden toegedeeld volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling.

De aard van het werk is bepalend voor de vraag of het aan een geregistreerde of aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar moet of kan worden toegedeeld. Is het door de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling niet meer mogelijk werk toe te delen aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar? Dan zal de organisatie moeten bekijken welke gevolgen dat heeft.

Het kan betekenen dat die niet-geregistreerde werknemer een ander takenpakket krijgt. Het het kan ook zijn dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd.

Wanneer kan een niet-geregistreerde professional worden ingezet?

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • als er sprake is van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten
 • als het werkzaamheden op mbo-niveau betreft
 • in een opleidingssituatie (dan werk je onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional)
 • de tenzij-regeling: als het noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp (bijvoorbeeld paramedici, die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34, en vaktherapeuten)

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever of met de gemeente) afwegen of het uitgevoerde werk om registratie vraagt.

Voor alle professionals – geregistreerd of niet – geldt dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Wat betekenen de buttons achter de professional in je account?

In je werkgeversaccount zie je welke professionals hebben aangegeven bij je organisatie in dienst te zijn. Achter hun naam kan je één van de hieronder staande buttons zien:

 • verder met registratie: medewerker heeft een account aangemaakt in Mijn SKJ maar nog geen volledige registratieaanvraag gedaan
 • start registratie: medewerker heeft een account aangemaakt
 • geregistreerd (grijs): medewerker is geregistreerd
 • geregistreerd (rood): medewerker heeft een herregistratieaanvraag ingediend
 • herregistratie ingediend: medewerker heeft een herregistratieaanvraag ingediend
 • afgekeurd: dit kan betekenen dat de registratie-aanvraag van je medewerker niet is ingewilligd. Vaker echter betekent het dat de medewerker een aanvraag op een onjuist opleidingsniveau heeft gedaan, en dat hij of zij is gevraagd een nieuwe aanvraag te doen.
 • wacht op controle: het dossier is volledig ingediend en in behandeling bij SKJ
 • bijgekomen: werknemer is toegevoegd aan je werkgeversaccount
 • verlaten: werknemer is verwijderd uit je werkgeversaccount
 • verlopen registratie: de registratiedatum is verlopen, en je werknemer is niet meer geregistreerd
Mag ik mentorschap invoeren bij vrije ruimte?

Dat mag, maar alleen het mentoren van een collega. Mentoren van een jeugdige kan niet worden ingevoerd bij vrije ruimte.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als je hebt gekozen voor eerder herregistreren dan jouw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van jouw herregistratieverzoek maar vóórdat jouw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Moet ik mij registreren als ik jeugdhulp verleen als psycholoog of (ortho)pedagoog?

Ja, aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming moeten in beginsel werk toedelen aan geregistreerde professionals. Uiteraard moet het werk toebedeeld worden aan een professional met het vakbekwaamheidsniveau dat bij de taken past. Gemeenten die jeugdhulp inkopen zullen aan instellingen en vrijgevestigde aanbieders vragen om een registratie op het vakbekwaamheidsniveau dat past bij de taken die toebedeeld worden.
Voor psychologen en (ortho)pedagogen die jeugdhulp of jeugdbescherming bieden is het met ingang van 1 januari 2015 ongeacht het werkveld binnen het jeugddomein mogelijk om zich op master- of postmasterniveau te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd als voldaan wordt aan de geldende registratie-eisen.
Omdat in de toelichting op het besluit Jeugdwet de eis staat dat de werkgever/aanbieder moet werken met geregistreerden in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd moeten ook de Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP en de NVO Orthopedagoog-Generalist zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Wanneer worden mijn herregistratieactiviteiten beoordeeld?

We begrijpen dat je na het indienen van de activiteit wilt weten of deze wordt goedgekeurd. We doen dan ook ons uiterste best om deze zo snel mogelijk te beoordelen. Vanwege drukte kan dit enkele maanden duren, maar wij beoordelen activiteiten in jouw dossier in ieder geval binnen drie maanden nadat je je herregistratieaanvraag hebt ingediend. Het kan voorkomen dat de activiteiten eerder beoordeeld worden.

In Mijn SKJ onder ‘Herregistratie’ kan je zien of een aanvullende eis van toepassing is op jouw herregistratie en hoe het staat met je ingediende punten.

Let op: In 2023 gaat in 1 jaar de helft van alle jeugd- en gezinsprofessionals herregistreren. De herregistratiepiek in 2023 betekent dat er meer activiteiten beoordeeld moeten worden in korte tijd. Hierdoor kan het langer duren voordat losse activiteiten worden beoordeeld, zeker wanneer je herregistratie periode na 2023 verloopt.

Als je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal één dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij je dossier hebben beoordeeld.

Wie betaalt de registratiekosten?

Over de kosten die samenhangen met (her)registratie maken werkgevers afspraken met (de vertegenwoordigers van) hun werknemers. In de jeugdzorgsector en waar sprake is van BIG-registratie bestaan dergelijke afspraken al. Deze afspraken verschillen per sector en kunnen ook per werkgever verschillen.

Indien je geen afspraken hebt gemaakt met je werkgever over de betaling van de registratiekosten, dan dien je deze kosten zelf te betalen. De jaarlijkse registratiekosten, lees je hier.