Kan ik een mediationtraject weigeren?

Deelname aan mediation is vrijwillig. Wel is het zo dat als één van de partijen niet (verder) wilt deelnemen aan de mediation, de mediator dit terugkoppelt aan het voorportaalcollege. Het voorportaalcollege beslist dan of de klacht op een andere manier moet worden behandeld (bijvoorbeeld door de commissie van consultatie).

Wie nemen er zitting in de colleges?

Leden van het College van Toezicht kunnen 4 jaar na benoeming herbenoemd worden voor nogmaals 4 jaar. Hier kun je het aan- en aftreedschema van de leden van de tuchtcolleges inzien.

Welke gegevens/documenten heb ik nodig om een klacht in te dienen volgens het nieuwe korte klachtformulier?
Jouw gegevens:
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
(Indien van toepassing) gegevens van de persoon waarvoor je dit formulier indient:
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Gegevens jeugdprofessional:
 • Naam bedrijf/organisatie, adresgegevens van bedrijf/organisatie
 • Functie van de jeugdprofessional, SKJ-registratienummer, e-mailadres
 • Periode waarin de handelingen waarover je klaagt hebben plaatsgevonden
(Indien van toepassing) gegevens (pleeg-)kind(eren):
 • Naam, geboortedatum, relatie tot de jeugdige
(Indien van toepassing) informatie over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing:
 • De datum wanneer de kinderbeschermingsmaatregel is ingegaan en wanneer het is stopgezet (indien afgelopen)

Denk alvast na over jouw klacht(en), je zult gevraagd worden om in c.a. 200 woorden (per klacht) de klacht(en) te beschrijven.

Houd ook jouw agenda bij de hand, voor het maken van een belafspraak.

 

Wanneer is een klacht in orde?

Wanneer de klacht ontvankelijk en niet kennelijk-ongegrond is.

De klacht is ontvankelijk als:

 1. het volledige klachtformulier is ingevuld;
 2. het handelen of nalaten dat de klager de jeugdprofessional verwijt voldoende duidelijk uit het klachtformulier blijkt;
 3. de klacht niet verjaard is;
 4. er nog geen beslissing is genomen over de klacht in een met voldoende waarborgen omklede procedure door een andere klachtinstantie;
 5. de klager rechtstreeks belang heeft bij de klacht;
 6. de klager niet eerder een klacht tegen de jeugdprofessional in een procedure als bedoeld in dit reglement of een eerder Tuchtreglement van SKJ heeft ingediend die betrekking heeft op dezelfde periode;
 7. het (beroepsmatig) handelen van de jeugdprofessional heeft plaatsgevonden in het jeugddomein.

De klacht is niet kennelijk-ongegrond als:

 1. de klacht van voldoende gewicht is;
 2. de klager geen misbruik maakt van het klachtrecht.
Wanneer ontvang ik mijn scholingsadvies?

Zodra je alle benodigde informatie hebt aangeleverd in Mijn SKJ duurt het maximaal 6 weken voordat je jouw scholingsadvies ontvangt.

Wanneer wordt mijn registratie beoordeeld?

Zodra je alle benodigde informatie hebt aangeleverd in Mijn SKJ duurt het maximaal 6 weken voordat je aanvraag beoordeeld wordt.

Voordelen van vervroegd herregistreren

Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen zodra je voldoende punten hebt ingediend. Wanneer je jouw herregistratieaanvraag vervroegd indient, worden de uren werkervaring die je opdoet en de activiteiten die je volgt na het indienen, meegeteld voor je volgende herregistratieperiode. De indiendatum van je herregistratie wordt dan als startdatum gezien van je volgende herregistratie periode van 5 jaar.

Vervroegd herregistreren heeft geen invloed heeft op de facturatie van je SKJ-registratie. De factuurdatum blijft staan en zal met het vervroegd herregistreren niet ook naar voren gehaald worden.

Je kunt je herregistratie aanvraag al indienen zonder dat alle activiteiten zijn beoordeeld, het belangrijkste is dat de ingediende punten voldoende zijn. Jouw herregistratieaanvraag wordt, afhankelijk van de drukte en aantal aanvragen in die periode, binnen c.a. drie maanden beoordeeld.

 

Wat is een reflectieverklaring?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die als geregistreerde supervisor in het register van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG staat, dan kan je een ondertekende reflectieverklaring uploaden en hoef je niet zelf de 3 dimensies, of een reflectieformat in te voeren bij het indienen van een reflectie-activiteit omdat de supervisor garant staat dat tijdens de reflectie de drie dimensies aan bod zijn gekomen.

De reflectieverklaring kan je bij het indienen van een reflectie-activiteit downloaden in Mijn SKJ.

Welke supervisorenregisters tellen mee voor reflectie JGP?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC, VGCT,  NIP, NVO of NVRG dan kun je een reflectieverklaring invullen, die je kan downloaden in Mijn SKJ. Deze verklaring dient door je supervisor te worden ondertekend.

Wat is een verklaring van de universiteit?

Na het afronden van een van de opleidingen die je op deze pagina vindt, krijg je van de universiteit een verklaring dat je hebt voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kun je je bij SKJ registreren als master-orthopedagoog. Heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd? Dan zal de registratiecommissie eerst je vakkenoverzicht beoordelen.

Indien je geen verklaring meer hebt, dan kun je bij de universiteit waar je jouw opleiding hebt afgerond, de verklaring opvragen.

Ik kan mijn gevolgde scholing niet vinden, hoe kan ik deze uploaden?

Bij het toevoegen van geaccrediteerde trainingen, raden wij aan om te zoeken via het SKJ-nummer. Dit nummer kun je vinden op het certificaat van de gevolgde training. Wanneer je zoekt via “opleider” naar de juiste training, kan het namelijk zijn dat je bijvoorbeeld in een lange lijst van scholingen moet zoeken naar de juiste training. Ook kun je op die manier een gelijknamige training kiezen waarbij de accreditatieperiode of het aantal punten niet overeenkomt. Bij het invoeren van het SKJ-nummer, heb je altijd direct de goede training te pakken.

Wat is het accreditatiereglement?

Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

In het accreditatiereglement staat informatie over onder andere de accreditatieprocedure, jouw verplichtingen als aanvrager (na- en bijscholingsinstelling) en de wijze waarop accreditatieaanvragen worden beoordeeld.

Lees hier het accreditatiereglement
Wat is de samenstelling van de commissie heroverweging?

In de commissie heroverweging hebben zitting

 • Mw. J.M.C. (Joyce) Aalberts – voorgedragen door de NVO
 • G. (Gerard) Jansen – voorgedragen door de BPSW
 • J.C.A.M. (Jos) Meijs – voorgedragen door de NVO
 • R. (Rien) Vlam – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. M. (Melek) Yildiz – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. H.J.G. (Gerda) Honings – voorgedragen door NIP
Hoofd- en nevenfuncties commissie heroverweging
Wat doet de commissie heroverweging?

Wanneer een professional van mening is dat hij/zij wel aan de formele eisen voldoet en SKJ de (her)registratie onterecht heeft afgekeurd, dan kan er een verzoek tot heroverweging ingediend worden.

De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is. De commissie kan geen oordeel vellen over verzoeken tot uitzonderingen op de registratiecriteria. Voor dergelijke verzoeken kan er beroep gedaan worden op de hardheidsclausule. De commissie heroverweging kijkt uitsluitend of het besluit van SKJ voldoet aan de formele (her)registratiecriteria. Het verzoek tot heroverweging dient een professional binnen 6 weken na een besluit over (her)registratie te mailen naar klachtenskj@skjeugd.nl.

Wat is de samenstelling van de accreditatiecommissie?

In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland, VGN en GGZ Nederland is een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

H.J.M. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training (voorzitter)
S.J.J. (Sander) Driessen – Driessen MC&A Mediation / Management, Coördinatie / Consultancy en advies
J.W.M.S. (Hans) Timmerman – Jeugdbescherming Brabant
Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Gedragsdeskundige bij Middin
Mw. M.A. (Anita) Verstegen – Opleider HAN Jeugd en Sociaal domein

Wat is de samenstelling van de klachtencommissie?

De klachtencommissie bestaat in ieder geval uit 2 geselecteerde medewerkers van SKJ en een onafhankelijke voorzitter, de heer H.A. Janssen (Hans).

Nevenfuncties

SKJ is bezig met het inventariseren van nevenfuncties voor het ‘nevenfunctieregister’ op deze website. Dit is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Het betreft nevenfuncties vanaf 1 januari 2014.

De nevenfuncties van de heer H.A. (Hans) Janssen zijn:

 • Zelfstandig trainer/coach/begeleidingskundige
 • Onafhankelijk extern vertrouwenspersoon bij JeugdProfs in Rotterdam
Opgelegde maatregelen

Overzicht van professionals aan wie een maatregel is opgelegd
Beslissingen

Herregistratie

Herregistratie master-psycholoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding
Formulier B Verklaring werkbegeleiding
Verklaring compensatie BAPD
Richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP- te gebruiken bij compensatie voor ontbreken BAPD
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)
Intervisieverklaring masters (vrije ruimte)
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie masters
 • Intervisieverklaring masters
 • Supervisieverklaring masters
Kinder- en jeugdpsycholoog

(Her)registratie kinder- en jeugdpsycholoog
Werkgeversverklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Eigen verklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
Overige activiteiten-bewijsvoering en puntenberekening

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie kinder- en jeugdpsycholoog
 • Intervisieverklaring 

Opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog (twr)
Richtlijnen casusverslagen voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier diagnostiekcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier begeleidings-behandelcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)

Herregistratie

Herregistratie master-pedagoog
Werkgeversverklaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Overige activiteiten – bewijsvoering en puntenberekening master-pedagogen (vrije ruimte)

Herregistratie master-orthopedagoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding masters
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding masters
Formulier B Verklaring werkbegeleiding masters
Verklaring compensatie NVO Basisaantekening diagnostiek
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)
Intervisieverklaring master-orthopedagoog (vrije ruimte)
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Intervisieverklaring masters
 • Supervisieverklaring masters
 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie