Moet er een supervisor of begeleider bij een intercollegiale intervisie bijeenkomst aanwezig zijn?

Er hoeft bij een intercollegiale intervisie bijeenkomst geen supervisor of begeleider aanwezig te zijn.

Bekijk ook:
Kan ik een reflectie met mezelf/zelfreflectie indienen?

Zelfreflectie oftewel een reflectie met jezelf is geen geldige reflectievorm die kan meetellen voor de herregistratie.  

Bekijk ook:
Wanneer is een afsluitende toets verplicht?

Een toets is verplicht bij e-learning, blended learning en scholing van (exclusief toetsingsuren) 18 uur of meer.

Accrediteert SKJ ook scholing voor gedragswetenschappers?

Nee, SKJ accrediteert geen scholing voor gedragswetenschappers. Voor gedragswetenschappers dien je accreditatie aan te vragen bij NIP/NVO.

Wat betekent de foutmelding ‘onjuiste kamer’ wanneer ik digitaal punten toe wil kennen?

Wanneer SKJ geaccrediteerde scholing voor jeugd- en gezinsprofessionals gebruikt wordt voor gedragswetenschappers dan verschijnt deze melding.
Gedragswetenschappers (professionals die zijn geregistreerd bij SKJ in de kamer Pedagogen of in de kamer Psychologen) kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken.

Heb ik voor mijn registratie een werkgeversverklaring nodig?

Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.

Wanneer wordt mijn accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma beoordeeld?

SKJ beoordeelt jouw aanvraag voor een geaccrediteerd praktijkprogramma binnen 8 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend.

Hoe wordt een accreditatie-aanvraag voor een praktijkprogramma beoordeeld?

Bij het beoordelen van een praktijkprogramma kijkt SKJ vooral naar de volgende drie onderdelen:

 1. Wat is de aard en omvang van de organisatie?
 2. Voor welke professionals is het praktijkprogramma bedoeld? Zijn er professionals binnen de organisatie werkzaam in een hbo-functie waarvoor de inzet van een geregistreerde professional noodzakelijk is? Meer info.
 3. Voldoet het praktijkprogramma inhoudelijk gezien aan de gestelde voorwaarden?

Als deze drie onderdelen door SKJ akkoord worden bevonden, zal SKJ de accreditatie-aanvraag goedkeuren. Indien wij nog aanvullende informatie nodig hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen, nemen wij contact op.

Het kan helaas ook voorkomen dat wij de accreditatie-aanvraag niet goedkeuren, bijvoorbeeld omdat de organisatie zich niet leent voor het aanbieden van een praktijkprogramma. SKJ zal de afwijzing altijd onderbouwen en verwijst indien mogelijk ook naar een externe partij waar professionals een praktijkprogramma kunnen volgen.

 

 

 

Voor wie is een praktijkprogramma?

Een praktijkprogramma is specifiek bedoeld voor organisaties in het jeugddomein die beschikken over bijvoorbeeld een eigen opleidingsafdeling of een HRM-afdeling met een opleidingsplan. Zij kunnen een praktijkprogramma op grotere schaal implementeren in de organisatiestructuur als het gaat om het aanbieden van opleidingen, trainingen, terugkerende reflectiebijeenkomsten en werkbegeleiding van professionals. Deze organisaties hebben tevens meerdere geregistreerde professionals in dienst die begeleiding kunnen bieden tijdens het praktijkprogramma.

SKJ accrediteert praktijkprogramma’s van grotere werkgevers/jeugdhulporganisaties, koepelorganisaties en detacheerders in het jeugddomein. Voor organisaties zoals zorgboerderijen, gezinshuizen of kleinere jeugdhulporganisaties, zzp’ers en (zelfstandige) praktijken is het niet mogelijk om een praktijkprogramma te laten accrediteren. Voor hen geldt dat zij professionals een praktijkprogramma kunnen laten volgen bij bijvoorbeeld een hogeschool, opdrachtgever of een commerciële aanbieder. Wil je meer informatie over waar je professionals precies een praktijkprogramma kunt laten volgen, neem dan contact met ons op.

Tevens is het voor organisaties alleen mogelijk om een praktijkprogramma te laten accrediteren als er (toekomstig) professionals werkzaam zijn die op hbo-niveau taken uitvoeren die volgens de norm verantwoorde werktoedeling vragen om de inzet van een geregistreerde professional.

Waar kan ik als gedragswetenschapper mijn registratiedatum vinden?

Jouw registratiedatum kan je vinden in de mail die je ontvangen hebt op de dag dat jouw registratie werd goedgekeurd. Je herregistratiedatum is zichtbaar in Mijn SKJ en op jouw registerpasje de begin- en einddatum van jouw registratieperiode.

Ik wil verlenging herregistratieperiode aanvragen, maar ik kan niet in Mijn SKJ inloggen. Wat moet ik doen?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof of andere (zwaarwegende) redenen kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Kun je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Hoe ziet de procedure onder het tuchtreglement, versie 1.5 (klachten ingediend vóór 2023) eruit?

1. Voorportaal

Na ontvangst van de klacht, wordt deze doorgaans besproken tijdens het voorportaal. Het voorportaal bestaat in ieder geval uit een voorzitter, twee beroepsgenoten (jeugdprofessionals), een mediator en een secretaris. Samen kijken zij of de klacht voldoet aan de vereisten van het tuchtreglement, versie 1.5 . Als de klacht aan de vereisten voldoet, wordt verweer opgevraagd bij de jeugdprofessional.

2. Verweerschrift

De jeugdprofessional krijgt zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. In het verweerschrift kan de jeugdprofessional reageren op de klacht. De jeugdprofessional kan dan zijn of haar visie op het handelen geven en uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het is van belang dat de jeugdprofessional zijn of haar verweer goed onderbouwt. Ook is het belangrijk dat de jeugdprofessional opschrijft/reflecteert waarom het handelen in overeenstemming met de professionele standaard is geweest.
Als het verweerschrift is ontvangen, wordt deze voor de klager inzichtelijk gemaakt in de Mijn SKJ omgeving.

3. Behandeling van de klacht

Per klacht wordt bekeken of een (digitale) mondelinge behandeling nodig is. Bij een mondelinge behandeling kunnen partijen hun standpunten toelichten, reageren op elkaar en beantwoorden zij vragen van het college van toezicht. Een mondelinge behandeling vindt altijd achter gesloten deuren plaats. Een gemachtigde mag altijd mee. Een toehoorder moet van tevoren worden aangemeld.
In sommige gevallen is een mondelinge behandeling niet nodig. Het college van toezicht behandelt de zaak dan schriftelijk, zonder aanwezigheid van partijen. Voorafgaand aan de schriftelijke behandeling worden partijen nog één keer in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op elkaar te reageren. Dit wordt een conclusie van repliek en dupliek genoemd.

4. Beslissing

De beslissing van het college wordt zes weken na de behandeling van de klacht aan partijen verzonden. Een geanonimiseerde versie van de beslissing wordt in de digitale beslissingenbibliotheek geplaatst.
Als een klacht gegrond wordt verklaard, dan kán een maatregel worden opgelegd. De volgende maatregelen kunnen worden opgelegd:

 • Waarschuwing;
 • berisping, zonder openbaarmaking van deze maatregel;
 • berisping, met openbaarmaking van deze maatregel;
 • voorwaardelijke schorsing van de registratie in het register voor ten hoogste één jaar. De schorsing wordt niet ten uitvoer gelegd als de jeugdprofessional binnen een door het college te bepalen termijn de opgelegde verplichting voldoende is nagekomen;
 • schorsing van de registratie in het register voor ten hoogste één jaar;
 • doorhaling van de registratie in het register;
 • ontzegging van het recht wederom te worden ingeschreven in het register.

5. Beroep

Binnen zes weken na verzending van de beslissing van het college van toezicht kunnen partijen in beroep bij het college van beroep. In het beroepschrift staan de redenen voor het beroep duidelijk toegelicht. Degene die het beroepschrift indient geeft onderbouwd aan waarom hij of zij het niet eens is met de beslissing van het college van toezicht.

Wanneer moet een geregistreerde professional ingezet worden en wanneer niet?

Wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden en wanneer niet, is te vinden in het Kwaliteitskader Jeugd.

Overgangsregeling herregistratie voor jeugdzorgwerkers

De kamer Jeugdzorgwerkers is per 1 januari 2018 gesloten voor nieuwe registraties. Je kunt overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Voor het moment dat je overstapt heb je twee keuzes.

 • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Daarna ben je automatisch geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Je stapt eerder over. We nemen alle goedgekeurde activiteiten mee naar je nieuwe dossier. Na je overstap gelden voor jou de herregistratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Gebruik de button Wisselen van kamer in Mijn SKJ om over te stappen.

Meer informatie: Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers

Voorwaarden herregistratie voor jeugdzorgwerkers

De eisen voor herregistratie verschillen, afhankelijk van wat voor opleiding je hebt en of het je eerste herregistratie is of niet. Voor jeugdzorgwerkers geldt dat je specifieke eisen hebt voor:

Denk eraan dat je alleen activiteiten kunt meetellen die je binnen je herregistratieperiode hebt afgerond.
Meer informatie kun je hier vinden.

In de informatiebank en in Mijn SKJ onder Herregistratie vind je welke eisen voor jou van toepassing zijn.

Wie zitten er in de commissie van consultatie (CvC)?

In de commissie van consultatie zitten minstens drie leden, waaronder een ethicus en iemand met veel ervaring in het werkveld van de jeugdprofessional. Partijen krijgen een bericht waarin staat wie er in de commissie van consultatie zit.

Welke werkgeversverklaring heb ik nodig voor mijn herregistratie?

Werkgeversverklaring herregistratie

Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional en wil je je werkervaring indienen voor de herregistratie? Dan kan het zijn dat je een werkgeversverklaring moet indienen in de activiteit. Deze werkgeversverklaring is alleen terug te vinden in je Mijn SKJ account in de activiteit die je aanmaakt.

Welke werkgeversverklaring heb ik als jeugdzorgwerker nodig?

Wanneer je geregistreerd bent in de kamer Jeugdzorgwerkers, dien je voor de herregistratie een werkgeversverklaring toe te voegen aan je dossier. Deze werkgeversverklaring kun je terugvinden op de pagina Links & Downloads. Het document dat je dient te gebruiken heet “Werkgeversverklaring jeugdzorgwerkers”.

Wat is het verschil tussen een visie- en een inzichtgesprek?

Een visiegesprek is het eerste gesprek dat je voert met (meestal) twee leden van de commissie van consultatie. In dit gesprek vraagt de commissie van consultatie naar wat er is gebeurd. De commissie zal vooral luisteren en vragen stellen die voor haar nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de visie van beide partijen op wat er is gebeurd. De commissie van consultatie voert een visiegesprek met de klager en de jeugdprofessional afzonderlijk.

Als de commissie van consultatie, na afloop van de visiegesprekken, vindt dat van de klacht geleerd kan worden, dan gaat zij daarover in gesprek met de jeugdprofessional. Dit wordt het inzichtgesprek genoemd.

Kun je in beroep gaan tegen een beslissing van het voorportaalcollege?

Nee, tegen een beslissing van het voorportaalcollege staat geen beroep open. Dat betekent dat de beslissing bindend is en dat er geen mogelijkheden zijn om de beslissing door een andere (hogere) instantie te laten toetsen.

Wat is het verschil tussen het klachtformulier en het toelichtend klachtformulier?

Een klacht bij SKJ dien je in via het korte klachtformulier. In het klachtformulier vragen wij u onder meer om (maximaal 5) verwijten aan te kruisen die het meest passen bij de gedragingen waarover u klaagt. Per verwijt geeft u een korte toelichting van ongeveer 200 woorden (zonder bijlagen).

Als het voorportaalcollege de klacht heeft doorverwezen naar het college van toezicht, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een (mogelijke) ernstige schending van de algemene tuchtnorm, wordt u gevraagd een SKJ-account aan te maken en een toelichtend klachtformulier in te dienen. In dit formulier wordt om meer informatie gevraagd, waaronder ondersteunende bijlagen(n). De reden hiervoor is dat voor een tuchtrechtelijke beoordeling meer informatie nodig is.

Behandelt de commissie van consultatie ook klachten die zijn ingediend tegen pedagogen en psychologen?

Nee, de commissie van consultatie behandelt geen klachten die zijn ingediend tegen professionals die zijn geregistreerd in de kamer pedagogen en de kamer psychologen.

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek met de commissie van consultatie?

Er mag een gemachtigde aanwezig zijn tijdens een gesprek met de commissie van consultatie. Die gemachtigde mag ook een vertrouwenspersoon zijn.

Als je ervoor kiest een gemachtigde mee te nemen naar het gesprek, dan dien je een digitale machtiging in te vullen en deze te versturen naar vpc@skjeugd.nl. Op onze website vind je twee verschillende machtigingsformulieren (voor de klager en voor de jeugdprofessional).

 

 

Kan ik als jeugdprofessional bij het consultatietraject ook in gesprek met de klager?

De commissie van consultatie kan besluiten dat het passend is dat de jeugdprofessional in gesprek gaat met de klager. De klager kan dan ook een rol spelen in het gesprek. De commissie is vrij om, gelet op het doel van het consultatietraject, het leren van de professional, maatwerk toe te passen.

Wanneer wordt een klacht doorverwezen naar het college van toezicht?

Als uit het ingevulde klachtformulier blijkt dat er mogelijk sprake is van een ernstige schending van de professionele standaard, dan zal het voorportaalcollege klager vragen het uitgebreide klachtformulier in te vullen op de website. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een klacht over dat de jeugdprofessional een relatie is aangegaan met een cliënt of dat er al eerder klachten zijn geweest en de jeugdprofessional zijn of haar handelwijze niet heeft aangepast.