Hoeveel punten aan scholingen of opleidingen moet ik halen?

Je moet minimaal 60 punten halen door opleidingen en scholing te volgen van geaccrediteerde opleidingsaanbieders. Bekijk in de scholingsagenda de geaccrediteerde opleidingen, met het aantal punten. Je mag door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook opvoeren.

Welke reflectievormen kan ik indienen?
Wat is methodische werkbegeleiding (MWB)?

MWB is een combinatie van:

  • Reflectie: binnen de MWB wordt ruimte geboden om op een gestructureerde manier de reflectie te begeleiden.
  • Methodiek: De pijler methodiek is het versterken en vergroten van vaardigheden welke medewerkers nodig hebben om hun werk professioneel uit te voeren. Dit kan vormgegeven worden door het trainen van nieuwe vaardigheden of verfijnen van bestaande vaardigheden.
  • Casuïstiekbespreking: Wanneer een hulpverlener een cliëntgerichte vraag inbrengt, leert het team de cliënt kennen door de ogen van de hulpverlener. De wijze waarop de hulpverlener zijn cliënt beschrijft, is bepalend in de uiteindelijke uitwerking van de vraag.
Wat is een methodische leerbijeenkomst?

Dit is een intercollegiaal overleg, waarbij sprake is van geregelde samenkomsten en een gestructureerde aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid.

Kan ik een reflectie met mezelf/zelfreflectie indienen?

Zelfreflectie oftewel een reflectie met jezelf is geen geldige reflectievorm die kan meetellen voor de herregistratie.  

Bekijk ook:
Wanneer worden mijn herregistratieactiviteiten beoordeeld?

We begrijpen dat je na het indienen van de activiteit wilt weten of deze wordt goedgekeurd. We doen dan ook ons uiterste best om deze zo snel mogelijk te beoordelen. Vanwege drukte kan dit enkele maanden duren, maar wij beoordelen activiteiten in jouw dossier in ieder geval binnen drie maanden nadat je je herregistratieaanvraag hebt ingediend. Het kan voorkomen dat de activiteiten eerder beoordeeld worden.

In Mijn SKJ onder ‘Herregistratie’ kan je zien of een aanvullende eis van toepassing is op jouw herregistratie en hoe het staat met je ingediende punten.

Als je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal één dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij je dossier hebben beoordeeld.

Wat is deskundigheidsbevordering?

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Het heeft als doel de vakkennis actueel te houden op minimaal het niveau van de beroepsopleiding. Zo draagt deskundigheidsbevordering bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

In 5 jaar tijd dien je 60 punten/60 uur in de categorie Deskundigheidsbevordering te behalen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar verdeelt. Je punten mogen verdeeld zijn over twee categorieën maar moeten in ieder geval aan de onderstaande criteria voldoen:

Ga direct naar de scholingsagenda.

Hoe dien ik als zzp’er mijn werkervaring in?

Hiervoor ga je in Mijn SKJ (herregistratiepagina) naar ‘Mijn werkervaring’ en klik je op ‘+ Toevoegen’. Daar doorloop je 4 stappen. Bij stap 1, ‘Werkomgeving’, selecteer je ‘Zelfstandige zonder personeel (ZZP)’. Vervolgens doorloop je alle stappen om een nieuwe activiteit in te dienen.

LET OP! Bij het opgeven van jouw werkuren kun je ook het gemiddelde van administratie en communicatie met betrekking tot de hulpverlening aan je cliënten meerekenen.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná jouw registratiedatum kunnen meetellen voor jouw herregistratie. De beroepsethiek is hierbij een uitzondering. Deze mag je vóór je registratiedatum gevolgd hebben, als de beroepsstandaarden voor jou een registratie-eis is.

Welke supervisorenregisters tellen mee voor reflectie JGP?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC, VGCT,  NIP, NVO of NVRG dan kun je een reflectieverklaring invullen, die je kan downloaden in Mijn SKJ. Deze verklaring dient door je supervisor te worden ondertekend.

Wat is werkgerichte coaching?

Intercollegiale begeleiding, leren van elkaar, waarin sprake is van geregelde samenkomsten en een systematische aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid.

Waar en hoe kan ik zien of mijn activiteit(en) al zijn beoordeeld?

Wanneer je in Mijn SKJ gaat naar ‘Herregistratie’, zie je een overzicht van de categorieën. Wanneer je in de categorie klikt op de pijl naar beneden (naast de %-balk), dan zie je de activiteiten die je hebt ingediend. Vervolgens zie je aan de rechterkant de status per activiteit staan.

Activiteiten die de status ‘Ingediend’ hebben, wachten nog op een beoordeling. Activiteiten die de status ‘Goedgekeurd’ of ‘Afgekeurd’ hebben, zijn beoordeeld. Activiteiten die de status ‘Concept’ hebben, moeten nog worden ingediend om beoordeeld te worden.

LET OP! Voor een herregistratie-aanvraag hoef je niet te wachten op de beoordeling van je ingediende activiteiten. 

Kan ik met onvoldoende werkervaring herregistreren?

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die bij herregistratie nodig is.
Heb je wel 60 uur geaccrediteerde scholing (voor het opleidingstraject) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma als compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Wat is een praktijkprogramma (inwerkprogramma)?

Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een programma dat op maat gemaakt wordt voor nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn.

Hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals
In het document Voorwaarden praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor wo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze hbo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Professionals met een wo-master psychologie of orthopedagogiek
In het document Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor hbo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze wo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Waar kan je een praktijkprogramma volgen?
Een geaccrediteerd praktijkprogramma volg je bij je werkgever of eventueel bij je opdrachtgever. Professionals die bijvoorbeeld zzp’er of zelfstandige zijn, kunnen een praktijkprogramma volgen bij een hogeschool of een commerciële aanbieder.

Na afronding
Wanneer je een geaccrediteerd praktijkprogramma succesvol hebt doorlopen, dien je een leerverslag te schrijven. Bij de Links & Downloads (onder Praktijkprogramma (inwerkprogramma)) vind je het format dat je hiervoor kunt gebruiken. Dit dien je (volledig ingevuld en ondertekend) in, samen met de behaalde certificaten in je herregistratiedossier in Mijn SKJ. Indien de afrondingsdata van de certificaten binnen je herregistratieperiode vallen, kan je hiermee ook herregistratiepunten behalen.
Let op: je dient naast deze praktijkprogramma-eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Op welke voorwaarden moet ik letten als ik training beroepsethiek ga volgen?

Let goed op de voorwaarden voordat je een training beroepsethiek gaat volgen. Deze training bestaat uit twee delen waar minimaal één week tussen moet zitten. Ook dien je hierbij fysiek aanwezig zijn. Een E-learning kan dus als voorbereiding dienen, maar is niet genoeg om aan de herregistratie-eis te voldoen.

In het scholingsoverzicht kun je vinden waar je geaccrediteerde trainingen over beroepsethiek kunt volgen.

Wat is teambegeleiding?

Teambegeleiding is een begeleidingsvorm die gericht is op samenwerking. Ieder teamlid kijkt naar zichzelf in de samenwerking met zijn/haar teamleden t.b.v. de teamdoelen en de inhoud van het werk. De begeleiding stimuleert tot reflectie op eigen handelen in de samenwerking. Ieder teamlid wordt zich bewust van zijn/haar invloed op de teamsamenwerking, waarbij persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling centraal staat.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor jouw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat je aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van jouw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op de scholingsagenda.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook de werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering voldoet aan de definitie:

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Daarnaast dient de deskundigheidsbevorderende activiteit te voldoen aan in ieder geval de volgende inhoudelijke criteria:

  • de activiteit is op (post) hbo-niveau;
  • De inhoud van de activiteit sluit aan op de kennis en werkzaamheden van de jeugdhulpverlener;
  • De inhoud van de activiteit is gebaseerd op actuele, valide en betrouwbare vakkennis.
Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

Officieel hebben wij 3 maanden om je herregistratieaanvraag te beoordelen. Als je je herregistratieaanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal 1 dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij jouw dossier hebben beoordeeld. Ook als we om een aanvulling vragen, blijf je geregistreerd.

Je registratie verloopt dus niet zolang wij jouw dossier nog in behandeling hebben, op voorwaarde dat je je herregistratieaanvraag op tijd hebt ingediend.

Je hoeft niet te wachten met indienen tot al je activiteiten beoordeeld zijn. Zodra je genoeg punten hebt ingevoerd, kun je je herregistratieaanvraag indienen. Je kunt dit zien aan de button Herregistratie indienen die dan in Mijn SKJ verschijnt. Na de beoordeling gaat een nieuwe periode in. De indiendatum van je herregistratieaanvraag wordt vervolgens de startdatum van jouw nieuwe registratieperiode.

 

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Je eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na je registratiedatum. Deze datum staat in Mijn SKJ en op de registerpas. Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen. Let op: je herregistreert dan vóór de eigenlijke herregistratiedatum, de nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar gaat dan ook eerder in.

Wat zijn verdiepingsbijeenkomsten n.a.v. methodiektrainingen?

Dit zijn begeleide bijeenkomsten door inhoudelijke experts over een (recent) gevolgde methodiektraining. In de bijeenkomst legt de inbrenger de eigen casus naast de meetlat van de methodiek. De deelnemers bevragen elkaar en de inbrenger over de methodiek. Wat heb je gedaan? Wat zou je kunnen doen en waarom?

Wat is moreel beraad?

Het moreel beraad is een gestructureerde vorm van met elkaar verkennen van ethische kwesties of vraagstellingen uit het dagelijks werk waarvoor geen eenduidige oplossing is en sprake is van botsende waarden of belangen. Centraal staat de aandacht voor achterliggende (beroeps)waarden en normen en de vraag hoe het beroepsmatig handelen daarmee kan worden verantwoord.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als je hebt gekozen voor eerder herregistreren dan jouw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van jouw herregistratieverzoek maar vóórdat jouw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Mag ik mentorschap invoeren bij informeel leren?

Dat mag, maar alleen het mentoren van een collega. Mentoren van een jeugdige kan niet worden ingevoerd bij informeel leren.

Waar kan ik de eigen verklaring werkervaring voor zzp’ers voor herregistratie vinden?

De eigen verklaring werkervaring voor zzp’ers in de kamer ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ vind je in Mijn SKJ. Ga naar ‘Mijn werkervaring’ op de herregistratiepagina en kies voor ‘+ Activiteit toevoegen’. Bij het indienen van de werkervaring selecteer je ‘Zelfstandige zonder personeel (ZZP)’. Je vindt dan automatisch de juiste documenten voor het indienen van de werkervaring.

LET OP! Bij het opgeven van jouw werkuren kun je ook het gemiddelde van administratie en communicatie met betrekking tot de hulpverlening aan je cliënten meerekenen.

Wat is een reflectieverklaring (supervisie)?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die als geregistreerde supervisor in het register van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG staat, dan kan je een ondertekende reflectieverklaring uploaden omdat de supervisor garant staat dat tijdens de reflectie de belangrijkste professionele dimensies aan bod zijn gekomen.

De reflectieverklaring kan je bij het indienen van een reflectie-activiteit downloaden in Mijn SKJ.