Klachten en tuchtrecht
Hoe kan ik een klacht indienen namens een instelling?

Een instelling kan een klacht indienen tegen een geregistreerde jeugdprofessional via ons digitale klachtformulier . De instelling  moet dan wel belanghebbende zijn in deze situatie. Het bestuur (of een in de statuten aangewezen persoon) kan de instelling vertegenwoordigen óf via een volmacht een andere vertegenwoordiger aanwijzen. Deze kan het klachtformulier invullen. Bij de vraag ‘Ik ben…’ vink je aan ‘Een organisatie’. In de velden die voor een instelling niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld voorletters, achternaam en geboortedatum) mag bijvoorbeeld ‘xxx’ of een ander fictief antwoord worden ingevuld.

Mag ik iemand meenemen naar een hoorzitting?

Zowel de klager als de beklaagde mag tijdens de zitting maximaal twee toehoorders meenemen. Het is daarbij verplicht om uiterlijk twee weken vóór de zitting de naam en de hoedanigheid (bijvoorbeeld functie of familieband) van de toehoorder aan de secretaris van het betreffende tuchtcollege mede te delen. De andere partij wordt ook vóór de hoorzitting op de hoogte gesteld van aanwezige toehoorders.

Behandelt de commissie van consultatie ook klachten die zijn ingediend tegen pedagogen en psychologen?

Nee, de commissie van consultatie behandelt geen klachten die zijn ingediend tegen professionals die zijn geregistreerd in de kamer pedagogen en de kamer psychologen.

Wat is het verschil tussen een visie- en een vervolggesprek?

Een visiegesprek is het eerste gesprek dat je voert met twee leden van de commissie van consultatie. De commissieleden zullen vooral luisteren en vragen stellen om een goed beeld te krijgen van de visie van beide partijen op wat er is gebeurd. De gesprekken met de klager en de jeugdprofessional worden afzonderlijk gevoerd.

Indien de commissie van consultatie na de visiegesprekken aanleiding ziet voor een tweede gesprek, zal zij de jeugdprofessional daarvoor uitnodigen. Dit gesprek wordt het vervolggesprek genoemd (voorheen: het inzichtgesprek). Het is gebruikelijker om wel een vervolggesprek te voeren dan om dit niet te doen.

Waarom wordt er geen vervolggesprek gevoerd met de jeugdprofessional?

Naar aanleiding van de visiegesprekken en het overleg met het klankbordlid van de commissie van consultatie wordt besloten of er aanleiding is voor een vervolggesprek met de jeugdprofessional.
Dit kan het geval zijn als de commissie tijdens het visiegesprek of klankbordoverleg aandachtspunten of leerpunten heeft geïdentificeerd waarover zij verder wil praten met de jeugdprofessional, of als bepaalde onderwerpen tijdens het visiegesprek onvoldoende zijn besproken.