Klachten en tuchtrecht
Welke gegevens/documenten heb ik nodig om een klacht in te dienen volgens het nieuwe korte klachtformulier?
Jouw gegevens:
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
(Indien van toepassing) gegevens van de persoon waarvoor je dit formulier indient:
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Gegevens jeugdprofessional:
  • Naam bedrijf/organisatie, adresgegevens van bedrijf/organisatie
  • Functie van de jeugdprofessional, SKJ-registratienummer, e-mailadres
  • Periode waarin de handelingen waarover je klaagt hebben plaatsgevonden
(Indien van toepassing) gegevens (pleeg-)kind(eren):
  • Naam, geboortedatum, relatie tot de jeugdige
(Indien van toepassing) informatie over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing:
  • De datum wanneer de kinderbeschermingsmaatregel is ingegaan en wanneer het is stopgezet (indien afgelopen)

Denk alvast na over jouw klacht(en), je zult gevraagd worden om in c.a. 200 woorden (per klacht) de klacht(en) te beschrijven.

Houd ook jouw agenda bij de hand, voor het maken van een belafspraak.

 

Is het verplicht om mij tijdens een procedure bij het college van toezicht te laten bijstaan door een advocaat?

Het is niet verplicht om je bij te laten staan door een advocaat tijdens de procedure bij het college van toezicht. De ervaring leert echter dat partijen zich veelal wel (juridisch) laten bijstaan. Je kunt je laten bijstaan door een advocaat, een jurist van jouw rechtsbijstandsverzekeraar, een onafhankelijk klachtondersteuner, een vertrouwenspersoon of een andere gemachtigde.

 

Wordt een maatregel tot waarschuwing openbaar gemaakt?

Een waarschuwing wordt niet openbaar gemaakt. Dit is een gangbare keuze in het tuchtrecht in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulp. Dit heeft te maken met het verschil in karakter van enerzijds de waarschuwing en anderzijds de berisping. Wanneer een professional wordt berispt dan is dat omdat het tuchtcollege het handelen fout, vermijdbaar en verwijtbaar acht. Wanneer een professional een waarschuwing krijgt dan bestempelt het betreffende tuchtcollege het handelen weliswaar als onwenselijk en vermijdbaar maar niet verwijtbaar, of wellicht wel verwijtbaar, maar heeft de jeugdprofessional zich reflectief en leerbaar getoond.

Is een hoorzitting openbaar?

Een hoorzitting is niet openbaar. Enkel het College van Toezicht/Beroep, de secretaris, partijen, gemachtigde(n) en (vooraf aangemelde) toehoorders mogen hierbij aanwezig zijn.

Kan ik een mediationtraject weigeren?

Deelname aan mediation is vrijwillig. Wel is het zo dat als één van de partijen niet (verder) wilt deelnemen aan de mediation, de mediator dit terugkoppelt aan het voorportaalcollege. Het voorportaalcollege beslist dan of de klacht op een andere manier moet worden behandeld (bijvoorbeeld door de commissie van consultatie).

Hoe wordt de jeugdprofessional op zijn/haar kwaliteit beoordeeld door de tuchtcolleges?

Een ingediende (tucht)klacht kan slechts betrekking hebben op het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional. De colleges geven een antwoord op de vraag of de jeugdprofessional bij het beroepsmatig handelen gebleven is binnen de grenzen van een behoorlijke beroepsuitoefening, niet of het (beroepsmatig) handelen beter had gekund. Zo toetsen de colleges het handelen van de professional – onder andere – aan de voor zijn beroepsgroep geldende beroepscode.