Kan ik als jeugdprofessional bij het consultatietraject ook in gesprek met de klager?

De commissie van consultatie kan besluiten dat het passend is dat de jeugdprofessional in gesprek gaat met de klager. De klager kan dan ook een rol spelen in het gesprek. De commissie is vrij om, gelet op het doel van het consultatietraject, het leren van de professional, maatwerk toe te passen.

Wanneer wordt een klacht doorverwezen naar het college van toezicht?

Als uit het ingevulde klachtformulier blijkt dat er mogelijk sprake is van een ernstige schending van de professionele standaard, dan zal het voorportaalcollege klager vragen het uitgebreide klachtformulier in te vullen op de website. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een klacht over dat de jeugdprofessional een relatie is aangegaan met een cliënt of dat er al eerder klachten zijn geweest en de jeugdprofessional zijn of haar handelwijze niet heeft aangepast.

Ben ik verplicht om mee te doen aan een consultatietraject bij de commissie van consultatie?

Je bent niet verplicht om mee te doen aan het consultatietraject. Ben je klager en wil je niet meedoen aan het gesprek, dan zal de commissie van consultatie vragen naar de reden. Vervolgens kan de commissie beslissen om toch het gesprek over de klacht aan te gaan met de jeugdprofessional. Ziet zij daartoe geen reden dan zal de commissie van consultatie dit terugkoppelen in een advies over verdere behandeling van de klacht aan het voorportaalcollege. Het voorportaalcollege beslist dan of de klacht op een andere manier moet worden behandeld.

Als de jeugdprofessional niet mee wil doen aan het consultatietraject zal de commissie van consultatie dit terugkoppelen in een advies over verdere behandeling van de klacht aan het voorportaalcollege. Het voorportaalcollege beslist dan of de klacht op een andere manier moet worden behandeld.

Waarom wordt er geen vervolggesprek gevoerd met de jeugdprofessional?

Naar aanleiding van de visiegesprekken en het overleg met het klankbordlid van de commissie van consultatie wordt besloten of er aanleiding is voor een vervolggesprek met de jeugdprofessional.
Dit kan het geval zijn als de commissie tijdens het visiegesprek of klankbordoverleg aandachtspunten of leerpunten heeft geïdentificeerd waarover zij verder wil praten met de jeugdprofessional, of als bepaalde onderwerpen tijdens het visiegesprek onvoldoende zijn besproken.

Kan ik een mediationtraject weigeren?

Deelname aan mediation is vrijwillig. Wel is het zo dat als één van de partijen niet (verder) wilt deelnemen aan de mediation, de mediator dit terugkoppelt aan het voorportaalcollege. Het voorportaalcollege beslist dan of de klacht op een andere manier moet worden behandeld (bijvoorbeeld door de commissie van consultatie).

Welke gegevens/documenten heb ik nodig om een klacht in te dienen volgens het nieuwe korte klachtformulier?
Jouw gegevens:
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
(Indien van toepassing) gegevens van de persoon waarvoor je dit formulier indient:
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Gegevens jeugdprofessional:
 • Naam bedrijf/organisatie, adresgegevens van bedrijf/organisatie
 • Functie van de jeugdprofessional, SKJ-registratienummer, e-mailadres
 • Periode waarin de handelingen waarover je klaagt hebben plaatsgevonden
(Indien van toepassing) gegevens (pleeg-)kind(eren):
 • Naam, geboortedatum, relatie tot de jeugdige
(Indien van toepassing) informatie over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing:
 • De datum wanneer de kinderbeschermingsmaatregel is ingegaan en wanneer het is stopgezet (indien afgelopen)

Denk alvast na over jouw klacht(en), je zult gevraagd worden om in c.a. 400 woorden (per klacht) de klacht(en) te beschrijven.

Wanneer is een klacht in orde?

Wanneer de klacht ontvankelijk en niet kennelijk-ongegrond is.

De klacht is ontvankelijk als:

 1. het volledige klachtformulier is ingevuld;
 2. het handelen of nalaten dat de klager de jeugdprofessional verwijt voldoende duidelijk uit het klachtformulier blijkt;
 3. de klacht niet verjaard is;
 4. er nog geen beslissing is genomen over de klacht in een met voldoende waarborgen omklede procedure door een andere klachtinstantie;
 5. de klager rechtstreeks belang heeft bij de klacht;
 6. de klager niet eerder een klacht tegen de jeugdprofessional in een procedure als bedoeld in dit reglement of een eerder Tuchtreglement van SKJ heeft ingediend die betrekking heeft op dezelfde periode;
 7. het (beroepsmatig) handelen van de jeugdprofessional heeft plaatsgevonden in het jeugddomein.

De klacht is niet kennelijk-ongegrond als:

 1. de klacht van voldoende gewicht is;
 2. de klager geen misbruik maakt van het klachtrecht.
Wanneer ontvang ik mijn scholingsadvies?

Zodra je alle benodigde informatie hebt aangeleverd in Mijn SKJ duurt het maximaal 6 weken voordat je jouw scholingsadvies ontvangt.

Wanneer wordt mijn registratie beoordeeld?

Zodra je alle benodigde informatie hebt aangeleverd in Mijn SKJ duurt het maximaal 6 weken voordat je aanvraag beoordeeld wordt.

Voordelen van vervroegd herregistreren

Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen zodra je voldoende punten hebt ingediend. Wanneer je jouw herregistratieaanvraag vervroegd indient, worden de uren werkervaring die je opdoet en de activiteiten die je volgt na het indienen, meegeteld voor je volgende herregistratieperiode. De indiendatum van je herregistratie wordt dan als startdatum gezien van je volgende herregistratie periode van 5 jaar.

Vervroegd herregistreren heeft geen invloed op de facturatie van je SKJ-registratie. De factuurdatum blijft staan en zal met het vervroegd herregistreren niet ook naar voren gehaald worden.

Je kunt je herregistratie aanvraag al indienen zonder dat alle activiteiten zijn beoordeeld, het belangrijkste is dat de ingediende punten voldoende zijn. Jouw herregistratieaanvraag wordt, afhankelijk van de drukte en aantal aanvragen in die periode, binnen c.a. drie maanden beoordeeld.

 

Wat is een reflectieverklaring (supervisie)?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die als geregistreerde supervisor in het register van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG staat, dan kan je een ondertekende reflectieverklaring uploaden omdat de supervisor garant staat dat tijdens de reflectie de belangrijkste professionele dimensies aan bod zijn gekomen.

De reflectieverklaring kan je bij het indienen van een reflectie-activiteit downloaden in Mijn SKJ.

Welke supervisorenregisters tellen mee voor reflectie JGP?

Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC, VGCT,  NIP, NVO of NVRG dan kun je een reflectieverklaring invullen, die je kan downloaden in Mijn SKJ. Deze verklaring dient door je supervisor te worden ondertekend.

Wat is een verklaring van de universiteit?

Na het afronden van een van de opleidingen die je op deze pagina vindt, krijg je van de universiteit een verklaring dat je hebt voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kun je je bij SKJ registreren als master-orthopedagoog. Heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd? Dan zal de registratiecommissie eerst je vakkenoverzicht beoordelen.

Indien je geen verklaring meer hebt, dan kun je bij de universiteit waar je jouw opleiding hebt afgerond, de verklaring opvragen.

Ik kan mijn gevolgde scholing niet vinden, hoe kan ik deze uploaden?

Bij het toevoegen van geaccrediteerde trainingen, raden wij aan om te zoeken via het SKJ-nummer. Dit nummer kun je vinden op het certificaat van de gevolgde training. Wanneer je zoekt via “opleider” naar de juiste training, kan het namelijk zijn dat je bijvoorbeeld in een lange lijst van scholingen moet zoeken naar de juiste training. Ook kun je op die manier een gelijknamige training kiezen waarbij de accreditatieperiode of het aantal punten niet overeenkomt. Bij het invoeren van het SKJ-nummer, heb je altijd direct de goede training te pakken.

Wat is het accreditatiereglement?

Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

In het accreditatiereglement staat informatie over onder andere de accreditatieprocedure, jouw verplichtingen als aanvrager (na- en bijscholingsinstelling) en de wijze waarop accreditatieaanvragen worden beoordeeld.

Lees hier het accreditatiereglement
Wat is de samenstelling van de commissie heroverweging?

In de commissie heroverweging hebben zitting

 • Mw. J.M.C. (Joyce) Aalberts – voorgedragen door de NVO
 • G. (Gerard) Jansen – voorgedragen door de BPSW
 • J.C.A.M. (Jos) Meijs – voorgedragen door de NVO
 • R. (Rien) Vlam – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. M. (Melek) Yildiz – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. H.J.G. (Gerda) Honings – voorgedragen door NIP
Hoofd- en nevenfuncties commissie heroverweging
Wat doet de commissie heroverweging?

De commissie heroverweging beoordeelt verzoeken tot heroverweging van beslissingen op bezwaar van de registratiecommissie en accreditatiecommissie. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend. De commissie heroverweging beoordeelt of de beslissing van de registratiecommissie of accreditatiecommissie in lijn is met de gestelde criteria en reglementen.

De commissie kan geen oordeel vellen over verzoeken tot uitzonderingen op de (her)registratiecriteria. Voor dergelijke verzoeken kan beroep gedaan worden op de hardheidsclausule.

Verzoeken tot heroverweging kunnen worden gemaild naar heroverweging@skjeugd.nl. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

 • Verzoeken tot heroverweging van een beslissing van de registratiecommissie: binnen 6 weken na die beslissing;
 • Verzoeken tot heroverweging van een beslissing van de accreditatiecommissie: binnen 8 weken na die beslissing.
Wat is de samenstelling van de accreditatiecommissie?

In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland, VGN en GGZ Nederland is een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

H.J.M. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training (voorzitter)
S.J.J. (Sander) Driessen – Driessen MC&A Mediation / Management, Coördinatie / Consultancy en advies
J.W.M.S. (Hans) Timmerman – Jeugdbescherming Brabant
Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Gedragsdeskundige bij Middin
Mw. M.A. (Anita) Verstegen – Opleider HAN Jeugd en Sociaal domein

Wat is de samenstelling van de klachtencommissie?

De klachtencommissie bestaat in ieder geval uit 2 geselecteerde medewerkers van SKJ en een onafhankelijke voorzitter, de heer H.A. Janssen (Hans).

Nevenfuncties

SKJ is bezig met het inventariseren van nevenfuncties voor het ‘nevenfunctieregister’ op deze website. Dit is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Het betreft nevenfuncties vanaf 1 januari 2014.

De nevenfuncties van de heer H.A. (Hans) Janssen zijn:

 • Zelfstandig trainer/coach/begeleidingskundige
 • Onafhankelijk extern vertrouwenspersoon bij JeugdProfs in Rotterdam
Opgelegde maatregelen

Overzicht van professionals aan wie een maatregel is opgelegd
Beslissingen

Herregistratie

Herregistratie master-psycholoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding
Formulier B Verklaring werkbegeleiding
Verklaring compensatie BAPD
Richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP- te gebruiken bij compensatie voor ontbreken BAPD
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)
Intervisieverklaring masters (vrije ruimte)
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie masters
 • Intervisieverklaring masters
 • Supervisieverklaring masters
Kinder- en jeugdpsycholoog

(Her)registratie kinder- en jeugdpsycholoog
Werkgeversverklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Eigen verklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
Overige activiteiten-bewijsvoering en puntenberekening

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie kinder- en jeugdpsycholoog
 • Intervisieverklaring 

Opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog (twr)
Richtlijnen casusverslagen voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier diagnostiekcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier begeleidings-behandelcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)