Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Je eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na je registratiedatum. Deze datum staat in Mijn SKJ en op de registerpas. Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen. Let op: je herregistreert dan vóór de eigenlijke herregistratiedatum, de nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar gaat dan ook eerder in.

Hoeveel reflectie moet ik voor mijn herregistratie volgen?

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je regelmatig reflecteert om zo je vakbekwaamheid op peil te houden. We adviseren dan ook om deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar te verdelen. Als richtlijn kun je aanhouden dat je per jaar 6 reflectiebijeenkomsten hebt van 2 uur per keer. De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur. Voor ieder uur gevolgde reflectie wordt 1 punt geteld voor je herregistratie.

Hoeveel werkervaring moet je hebben voor je herregistratie?

Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden op het gebied van werkervaring:

 • je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar
 • daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • in je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn)
 • je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.

Het is in je herregistratiedossier van belang dat uit de verklaring of ondersteunende documenten naar voren komt welke taken je uitvoert. Je dient namelijk op hbo-niveau of hoger te werken én werkzaamheden uit te voeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Gebruik eventueel een handleiding bij het indienen van je (werkervarings)activiteiten via Mijn SKJ.

Check hier of je op een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis. Bespreek dit dan ook met je werkgever (indien mogelijk/aanwezig).

Zelfstandigen
Ben je zelfstandig jeugdhulpverlener en voldoe je aan de werkervaringseis? Ook dan kun je je herregistreren. Je beoordeelt zelf of je (nog steeds) vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die je verleent. Je gaat ook zelf na of je werkzaamheden uitvoert die de inzet van een geregistreerd professional vereisen.

Toevoegen documenten praktijkprogramma

Wanneer je geregistreerd bent als jeugd- en gezinsprofessional en je hebt het praktijkprogramma afgerond, dien je hiervan bewijs aan te leveren. Dit bewijs bestaat uit het leerverslag én de bijbehorende certificaten.

Het leerverslag voeg je toe in Mijn SKJ onder de categorie “Deskundigheidsbevordering”, bij de subcategorie “Leerverslag Praktijkprogramma”. De bijbehorende certificaten kun je ook indienen in de categorie “Deskundigheidsbevordering”.

Als de scholing geaccrediteerd is door het SKJ, NIP of NVO, kun je het indienen onder de subcategorie “Formeel Leren”. Als de scholing niet geaccrediteerd is, voeg je hem toe in de subcategorie “Informeel leren” en de activiteit “Eigen Inbreng”. Hiervoor vragen wij je een ondertekende verklaring (format te downloaden in Mijn SKJ, zie de handleiding) en het betreffende certificaat in te dienen.

Wat is een evc op opleidingsstandaard?

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen dat de inzet van een geregistreerd professional vraagt. Deze evc-standaard is ontwikkeld op basis van het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals. Na afloop van je evc-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de evc-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, en moet je een evc-procedure volgen in je herregistratieperiode? Dan heb je tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject met succes af te ronden.
Kijk voor meer informatie bij het evc-loket

Moet ik aanvullende scholing volgen?

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je aanvullende scholing te volgen in je huidige herregistratieperiode: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ aanvullende scholing)”.

Bij je registratieaanvraag was je niet (meer) werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming, had je een hsao- of hss-SW-diploma (of een diploma van een van de voorgangers van deze opleiding), was je diploma ouder dan 5 jaar, en/of had je geen uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd. Afhankelijk van jouw vooropleiding is het in dat geval nodig om aanvullende scholing te volgen om jouw kennis up-to-date te brengen of om specifieke kennis over jeugdhulp en jeugdbescherming te verwerven. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

Hier lees je meer over aanvullende scholing en waar je dit kan volgen:  https://skjeugd.nl/registratie-en-herregistratie/aanvullende-scholing/.

Met het behaalde certificaat kun je voldoen aan de benodigde 60 punten voor Deskundigheidsbevordering. Dit certificaat dien je dan nog wel in Mijn SKJ in het herregistratiedossier te uploaden.

Hoe gaat een evc-traject in z’n werk?

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je een evc-traject of een hbo-opleiding te volgen in je huidige herregistratieperiode: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ EVC of SW Jeugd)”.

Bij je registratieaanvraag had je een mbo-diploma of geen diploma en had je minder dan 1 jaar (relevante) werkervaring. Ook heb je je geregistreerd via de overgangsregeling. In dat geval is het nodig om een evc-traject te volgen of een hbo-bachelordiploma Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel Jeugd behalen. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

Met het behaalde certificaat (vakbekwaamheidsbewijs of hbo-bachelordiploma) kun je voldoen aan de benodigde 60 punten voor Deskundigheidsbevordering. Dit certificaat dien je dan nog wel in Mijn SKJ in het herregistratiedossier te uploaden.

Evc op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals
‘Evc’ staat voor ‘erkenning eerder verworven competenties’. In een evc-traject wordt eerst getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werkzaamheden uit te voeren, die om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vragen. Tijdens je evc-traject ga je aan de slag met het vullen van een portfolio om je competenties aan te tonen en volg je eventueel aanvullende scholing. Dit evc-traject is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Als je het evc-traject met succes doorloopt, ontvang je een evc-rapportage of ervaringscertificaat. Deze kun je laten omzetten naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Als je het evc-traject niet met succes afrondt, krijg je van de evc-uitvoerder een advies over verdere deskundigheidsbevordering, of activiteiten die je kunt ondernemen in je werk. Meer informatie vind je bij het evc-loket.

Evc op opleidingsstandaard
Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-bachelor)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hss-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kun je je herregistreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Hbo-opleiding
Ook kun je natuurlijk een erkende hbo-bacheloropleiding Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel Jeugd volgen. Vraag bij een hogeschool bij jou in de buurt naar de mogelijkheden.

Waar kan ik het registratiereglement vinden?

Meer informatie over de herregistratievoorwaarden vind je in het Registratiereglement jeugd- en gezinsprofessionals, hoofdstuk 4, artikel 4.1 tot en met 4.5.

Moet ik een praktijkprogramma (inwerkprogramma) volgen?

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je een geaccrediteerd praktijkprogramma te volgen in je eerste registratiejaar: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ praktijkprogramma)”.

Bij je registratieaanvraag heb je via de hardheidsclausule een beslissing ontvangen dat je in het eerste registratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma bij je werkgever moet doorlopen. Of je viel bij je registratieaanvraag onder situatie 1 of 2 van de registratie-eisen met aanvullende voorwaarden.

Sommige professionals hebben via de hardheidsclausule een beslissing ontvangen dat zij in het eerste herregistratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma moeten doorlopen.

Hier lees je meer over het praktijkprogramma. Wanneer je een geaccrediteerd praktijkprogramma succesvol hebt doorlopen, dien je een leerverslag te schrijven. Bij de Links & Downloads (onder “Praktijkprogramma (inwerkprogramma)”) vind je het format dat je hiervoor kan gebruiken. Deze dien je (volledig ingevuld en ondertekend) in samen met de behaalde certificaten in je herregistratiedossier in Mijn SKJ. Indien de afrondingsdata van de certificaten binnen je herregistratieperiode vallen, kan je hiermee ook herregistratiepunten behalen.

Let op: Je dient naast deze eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Moet ik een training beroepsstandaarden volgen?

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je een training beroepsstandaarden te volgen in je huidige herregistratieperiode: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ beroepsstandaarden)”.

Omdat je bij je registratieaanvraag geen hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, geen hss-diploma Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel jeugd hebt aangetoond, dien je een training beroepsstandaarden te volgen. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

De voorwaarden voor deze training zijn hetzelfde als ze eerder waren voor de training beroepsethiek voor jeugdzorgwerkers. De training moet geaccrediteerd zijn door SKJ. Heb je al een geaccrediteerde training beroepsethiek, beroepsstandaarden of professionele standaarden gevolgd? Dan kun je deze in je portfolio invoeren, ook als de training is gevolgd toen je nog niet geregistreerd was als jeugd- en gezinsprofessional.

Let op: Dit geldt enkel wanneer dit een vereiste is voor jouw herregistratie.
Let op: Je dient naast deze eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Meer informatie over de training professionele standaarden en beroepsethiek

Ik heb onvoldoende werkervaring voor mijn herregistratie, wat nu?

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. In het geval van bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap tijdens je herregistratieperiode, kan je uitstel van je herregistratiedatum aanvragen (via Mijn SKJ).

Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma als compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Aan welke werkervaring voorwaarden moet ik voldoen om te kunnen herregistreren?

Voor de herregistratie gelden meerdere voorwaarden. Het is voor je herregistratiedossier van belang dat uit een verklaring of ondersteunende documenten naar voren komt welke taken je uitvoert. Je dient namelijk op hbo-niveau of hoger te werken én werkzaamheden uit te voeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

Check hier of je in een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis. Bespreek dit dan ook met je werkgever.

Gebruik bij het indienen van je (werkervarings)activiteiten eventueel een handleiding, je vindt die in Mijn SKJ.

Ben je zelfstandig jeugdhulpverlener en voldoe je aan de werkervaringseis? Ook dan kun je je herregistreren. Je beoordeelt zelf of je (nog steeds) vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die je verleent. Je gaat ook zelf na of je werkzaamheden uitvoert die de inzet van een geregistreerd professional vereisen.

Voorwaarden werkervaring

 • Je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar.
 • Daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional.
 • In je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn).
 • Je was/bent belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.
Kan ik met onvoldoende werkervaring herregistreren?

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die bij herregistratie nodig is.
Heb je wel 60 uur geaccrediteerde scholing (voor het opleidingstraject) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma als compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Wat is een praktijkprogramma (inwerkprogramma)?

Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een programma dat op maat gemaakt wordt voor nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn.

Hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals
In het document Voorwaarden praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor wo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze hbo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Professionals met een wo-master psychologie of orthopedagogiek
In het document Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor hbo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze wo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Waar kan je een praktijkprogramma volgen?
Een geaccrediteerd praktijkprogramma volg je bij je werkgever of eventueel bij je opdrachtgever. Professionals die bijvoorbeeld zzp’er of zelfstandige zijn, kunnen een praktijkprogramma volgen bij een hogeschool of een commerciële aanbieder.

Na afronding
Wanneer je een geaccrediteerd praktijkprogramma succesvol hebt doorlopen, dien je een leerverslag te schrijven. Bij de Links & Downloads (onder Praktijkprogramma (inwerkprogramma)) vind je het format dat je hiervoor kunt gebruiken. Dit dien je (volledig ingevuld en ondertekend) in, samen met de behaalde certificaten in je herregistratiedossier in Mijn SKJ. Indien de afrondingsdata van de certificaten binnen je herregistratieperiode vallen, kan je hiermee ook herregistratiepunten behalen.
Let op: je dient naast deze praktijkprogramma-eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Ik voldoe niet aan de reguliere voorwaarden, kan ik mij alsnog direct registreren?

Indien een van onderstaande situaties wél bij jou van toepassing is, dan kun je je alsnog direct registreren. In je eerste registratiejaar dien je dan een geaccrediteerd praktijkprogramma af te ronden.

Situatie 1

 • je hebt een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (niet ouder dan 5 jaar) of een diploma hss Social Work profiel Zorg of Welzijn & Samenleving (niet ouder dan 5 jaar) én
 • je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een verklaring praktijkprogramma)
Wat moet ik uploaden?
 • je diploma of getuigschrift plus diplomasupplement
 • een verklaring praktijkprogramma
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden

Situatie 2

 • je hebt een hsao-diploma met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (ouder dan 5 jaar) én
 • je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én
 • je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een verklaring praktijkprogramma)
Wat moet ik uploaden?
 • je diploma of getuigschrift plus diplomasupplement
 • een verklaring praktijkprogramma
 • een recent cv
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden

Heb je een wo-masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek?

Dan dien je vóór registratie een geaccrediteerd praktijkprogramma doorlopen te hebben.

Wat moet ik uploaden?

 • je diploma of getuigschrift
 • een leerverslag dat je hebt geschreven na afronding van het praktijkprogramma
 • een werkgeversverklaring
 • certificaten van de gevolgde trainingen/cursussen die je hebt behaald tijdens het praktijkprogramma
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden
Moet ik een evc-procedure volgen?

Heb je een mbo-diploma of een hbo-diploma (anders dan hsao) dat geen toegang geeft tot SKJ-registratie, dan kun je een evc-procedure volgen, waaruit mogelijk een bij- en nascholingsadvies volgt. Een evc-procedure (erkenning van eerder verworven competenties) toetst jouw vaardigheden aan de standaard (het beroepscompetentieprofiel) van de jeugd- en gezinsprofessional. De evc-procedure voor de jeugd- en gezinsprofessional is op 1 oktober 2018 beschikbaar gekomen. Als het evc-traject is afgerond, ontvang je een ervaringscertificaat. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Als je een mbo-diploma hebt of een hbo-diploma (anders dan hsao) dat geen toegang geeft tot SKJ-registratie, dan kun je ook een (deeltijd) opleiding Social Work profiel Jeugd of Pedagogiek profiel Jeugd volgen. Met het officiële hbo-bachelor diploma kun je je registreren.

Kijk op evc-loket.nl voor meer informatie
Of lees deze veel gestelde vragen met betrekking tot EVC

Wat is een maatwerktraject?

In sommige situaties is het noodzakelijk om eerst een maatwerktraject ‘aanvullende scholing’ te volgen alvorens je je kunt registreren. Bijvoorbeeld wanneer je met jouw diploma en werkervaring nog niet in aanmerking komt voor registratie in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Het maatwerktraject is een traject van ongeveer 45 EC (het kan meer of minder zijn, afhankelijk van jouw opleiding en cv) dat is gebaseerd op de bouwstenen van de opleiding ‘Social Work’ profiel Jeugd. De hogeschool of commerciële aanbieder stelt samen met jou vast hoeveel aanvullende scholing nodig is. Op het certificaat dat je na afronding krijgt, staat in ieder geval hoeveel EC je hebt gevolgd en hoe deze EC zijn vertaald in bouwstenen van het profiel Jeugd. Met dit certificaat kun je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Een maatwerktraject is een van de mogelijke adviezen die we middels het scholingsadvies verstrekken. Door het aanvragen van een scholingsadvies via mijn SKJ krijg je als professional (én werkgever) meer zekerheid over en zicht op wat er nog nodig is om je als jeugd- en gezinsprofessional te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Met welk diploma kan ik mij direct registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

Wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional en beschik je over een van onderstaande diploma’s die niet ouder is dan 5 jaar? Dan kun je je direct registreren zonder aanvullende registratievoorwaarden.

 • Hbo-hsao-bachelor diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
 • Hbo-bachelor diploma Social Work profiel Jeugd.
 • Hbo-bachelor diploma Pedagogiek profiel Jeugd.
 • Getuigschrift master Jeugdzorg.
 • Vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.
 • Certificaat maatwerktraject ‘aanvullende scholing’.

Wat moet ik uploaden?

 • je diploma of getuigschrift plus diplomasupplement
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden
Ik voldoe niet aan de reguliere voorwaarden, kan ik mij alsnog direct registreren?

Voldoe je niet aan de reguliere voorwaarden om je direct te kunnen registreren als jeugd- en gezinsprofessional? Lees hier meer informatie over in welke situatie(s) het alsnog mogelijk is om je direct te kunnen registreren.

Heb ik voor mijn registratie een werkgeversverklaring nodig?

In sommige gevallen heb je voor je registratie ook een werkgeversverklaring nodig:

 • Heb je geen jeugdvakkenpakket? Dan vragen we een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring dat je minimaal 2 jaar fulltime (of het equivalent in uren) werkervaring hebt met kinderen en jeugd.
 • Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.
Wat voor VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heb ik nodig?

Wat voor VOG heb ik nodig?

Onderstaande VOG’s kun je gebruiken voor je registratie bij SKJ:

 • een VOG waarvoor gescreend is op de nummers 12, 41, 43, 84, 85
 • een VOG met een van de volgende screeningsprofielen:
  • (buitengewoon) opsporingsambtenaar (25)
  • vakantiegezinnen en adoptie (40)
  • gezondheidszorg en welzijn van mens en dier (45)
  • onderwijs (60)
  • (gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker (75)

In sommige gevallen zijn ook onderstaande VOG’s bruikbaar:

 • juridische dienstverlening (55)
 • beëdigd tolk/vertaler (80)

Voor deze twee laatste VOG’s moet je kunnen aantonen dat de betreffende VOG je werk met de cliënt binnen het jeugddomein dekt. Doe je alleen werk op het gebied waar de VOG voor geldt? Dan is de VOG voldoende. Doe je daarnaast nog ander werk binnen het jeugddomein? Dan vragen we je om meer informatie en moet je ons laten weten wat voor werk je precies doet. Je werkgever kan dit dan met een verklaring onderbouwen.

Let op:

 • Bij je registratie mag de VOG niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Ben je geregistreerd, dan mag een VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je registratie.
 • Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is. Verloopt deze binnenkort? Vraag dan direct een nieuwe aan.
 • SKJ accepteert geen buitenlandse VOG. Lees hier meer over het aanvragen van een VOG wanneer je in het buitenland woont.

 

Aanvragen

Een VOG aanvragen kan op drie manieren:

 • via je werkgever.
 • digitaal via skjeugd.mijnvogaanvraag.nl
  Klik op de link en doorloop de stappen. Je betaalt € 4,50 aan mijnvogaanvraag.nl voor het indienen van jouw aanvraag. Is je aanvraag ingediend, dan ontvang je een mail van Dienst Justis met een unieke code om jouw VOG-aanvraag af te ronden. Daarna betaal je € 33,85 aan Justis voor je VOG. In totaal betaal je dus € 38,35. Je ontvangt de VOG per post.
 • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier.
  Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina in en dien het formulier in bij het stadhuis of stadsdeelkantoor van de gemeente waar je staat ingeschreven. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag als je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post.

Sommige gemeenten accepteren het aanvraagformulier niet omdat er geen stempel van SKJ op staat. Screeningsautoriteit Justis zegt hierover dat een stempel gewenst is maar niet noodzakelijk, zolang het formulier ondertekend is door SKJ. Over het algemeen kunnen ook oudere aanvraagformulieren dan die op de website van Justis staat door de gemeente in behandeling worden genomen.

Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ik voldoe niet volledig aan de registratie-eisen. Hoe kan ik mij alsnog registreren?

Weet je niet zeker of je voldoet aan de registratievoorwaarden? Doe dan eerst de test!

Voldoe je niet aan de huidige registratievoorwaarden en wil je of moet je je toch registreren?
Registreren is vaak wel mogelijk nadat je eerst bijscholing hebt gevolgd. Wil je weten welke bijscholing er nodig is om je te kunnen registreren? Vraag dan een scholingsadvies aan. Door het aanvragen van een scholingsadvies krijg je meer zicht op en zekerheid over wat er nog nodig is om je als jeugd- en gezinsprofessional te registreren.

Kan ik bezwaar maken tegen afkeuring van mijn aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie?

Bij de commissie heroverweging kun je bezwaar maken tegen afkeuring van je aanvraag tot registratie, herregistratie of accreditatie. Binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing kun je een verzoek tot heroverweging indienen. De commissie heroverweging onderzoekt of je verzoek terecht is. Lees meer over de commissie heroverweging.