Klachten en tuchtrecht
Zijn er kosten verbonden aan een klachtprocedure bij SKJ?

SKJ brengt geen kosten in rekening bij partijen voor een klachtprocedure. Als een partij zich wil laten bijstaan door een gemachtigde tijdens de procedure (bijvoorbeeld een advocaat of een jurist van de rechtsbijstandsverzekering) komen deze kosten voor eigen rekening. Ook als er tijdens de procedure een tolk/beëdigd vertaler noodzakelijk is, komen deze kosten voor rekening van de partij die deze hulp inschakelt.

 

 

Is het noodzakelijk om als zelfstandige jeugdhulpverlener aangesloten te zijn bij een onafhankelijke door VWS erkende geschillencommissie?

In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is een klachtenregeling verplicht voor alle aanbieders in de zorg, inclusief zzp-ers. Echter, op professionals die uitsluitend hulp verlenen die onder de reikwijdte van de Jeugdwet valt, is deze wet niet van toepassing. Zoals op de website van de Rijksoverheid te lezen is, geldt de wet niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW).

Er kan tegen iedere bij SKJ geregistreerde jeugdprofessional, dus ook tegen een zzp-er, een klacht ingediend worden. Een klacht ingediend bij SKJ is echter wel anders dan een ‘gewone klacht’. Bij SKJ kan alleen een klacht worden ingediend die gaat over het handelen van de jeugdprofessional. Bij de behandeling van de klacht wordt gekeken of het handelen strookt met de professionele standaard. Je kunt dus geen klacht indienen bij SKJ die niet gaat over het vakinhoudelijk handelen van de zzp-er, bijvoorbeeld over het ontbreken van een parkeerplek of dat er een bel bij de deur ontbreekt. Een zorgaanbiedende zzp-er mag zelf beslissen of hij voor dit soort klachten gebruik wil maken van een geschillencommissie.

Lees meer: