Hoeveel uur werkervaring dien je te hebben voor je herregistratie?

Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden op het gebied van werkervaring:

 • je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar
 • daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • in je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn)
 • je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.

Het is in je herregistratiedossier van belang dat uit de verklaring of ondersteunende documenten naar voren komt welke taken je uitvoert. Je dient namelijk op hbo-niveau of hoger te werken én werkzaamheden uit te voeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

Check hier of je op een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis. Bespreek dit dan ook met je werkgever (indien mogelijk/aanwezig).

Wat staat er in het registratiereglement beschreven?

In het registratiereglement vind je de te volgen procedure om geregistreerd of geherregistreerd te worden in een van de afdelingen van het Kwaliteitsregister Jeugd. In de bijlagen van het reglement zijn de specifieke eisen tot registratie en herregistratie per kamer beschreven.

Door inschrijving in het kwaliteitsregister val je onder het professioneel toezicht van SKJ. Het doel hiervan is dat je, als geregistreerde jeugdprofessional, kunt worden beoordeeld op je professionele handelen en hiervan kunt leren. Op die manier kan de hele beroepsgroep leren en zichzelf verbeteren, waardoor ook de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Je kunt het algemene registratiereglement hier bekijken.

De specifieke eisen voor registratie per kamer staan in de volgende bijlagen bij het registratiereglement:

Waar kan ik het registratiereglement vinden?

Meer informatie over de herregistratievoorwaarden vind je in het Registratiereglement jeugd- en gezinsprofessionals, hoofdstuk 4, artikel 4.1 tot en met 4.5.

Hoe worden de punten voor reflectie berekend?

De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur. Voor ieder uur gevolgde reflectie wordt 1 punt geteld voor je herregistratie.

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je regelmatig reflecteert om zo je vakbekwaamheid op peil te houden.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen dat de inzet van een geregistreerd professional vraagt. Deze evc-standaard is ontwikkeld op basis van het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals. Na afloop van je evc-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de evc-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, en moet je een evc-procedure volgen in je herregistratieperiode? Dan heb je tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject met succes af te ronden.
Kijk voor meer informatie bij het evc-loket

Wat is een ethische commissie/casuïstiekcommissie?

Dit is een multidisciplinaire bijeenkomst waarin de verschillende perspectieven worden belicht, om tot afwegingen te komen die de grondslag vormen voor de verdere beleidsvoering in de casuïstiek.

Wat is een dialoog in autonomie?

In een dialoog waar bij het niet gaat om expliciet stellingnames (discussie) maar vooral het zoeken naar verbinding in de meningen en opties en waarbij de lijnverantwoordelijke(n) een duidelijke coachende en ontvangende/ondersteunende rol heeft. Een kenmerk van dit overleg is juist de betrokkenheid van de lijnverantwoordelijke(n), maar wel met een andere rol!

Ik heb een EVC-vakbekwaamheidsbewijs behaald; telt andere scholing dan ook mee voor mijn herregistratie?

Je kunt naast het EVC-vakbekwaamheidsbewijs (hbo jeugd- en gezinsprofessional) ook andere (aanvullende) scholing voor je herregistratie indienen. Maar dit is niet verplicht.

Bekijk de SKJ-scholingsoverzicht.

Wat is het reflectieformat

Je reflectietraject – nog los van de vormen die je gebruikt – start met het formuleren van leervragen. Je leervragen kunnen voortkomen uit:

 1. concrete ervaringen uit de praktijk
 2. zelfonderzoek en kritische zelfreflectie
 3. het vragen van feedback aan cliënten, collega’s en leidinggevenden.
  Let op: feedback vragen is geen klanttevredenheidsonderzoek. Het uitgangspunt blijft de eigen beroepshouding.

Om je eigen leerproces te structureren, is het van belang een plan te maken – een routekaart – waarin je leervragen staan en hoe je aan die leervragen gaat werken.

Een reflectieformat bestaat uit drie onderdelen

 • De leervraag/leervragen die ik voor mezelf heb geformuleerd is/zijn:
 • In hoeverre hebben de ingediende activiteiten geleid tot het behalen van deze leervraag/leervragen?
 • Eventueel: Het leerdoel/de leerdoelen waarop ik mij in de komende periode wil richten, is/zijn:

Als je op deze gestructureerde wijze werkt, kun je voor je (gehele) herregistratie dit format met de drie onderdelen invoeren. De periode, het aantal reflectievormen en het aantal reflectieseries die behoren bij dit reflectieformat mag je zelf bepalen aan de hand van jouw leervragen.

Het reflectieformat vind je in Mijn SKJ, of in de Links & Downloads.

Hoe zie ik of ik een training ‘beroepstandaarden’ voor mijn herregistratie moet volgen?

Je kunt in Mijn SKJ (herregistratiepagina) terugvinden of je een training beroepstandaarden dient te volgen. Er staat dan ‘jeugd- en gezinsprofessionals + beroepsstandaarden’ beschreven.

Omdat je bij je registratieaanvraag geen hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, geen hss-diploma Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel jeugd hebt aangetoond, dien je een training beroepsstandaarden te volgen. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

Heb je al een geaccrediteerde training beroepsethiek, beroepsstandaarden of professionele standaarden gevolgd? Dan kun je deze in je portfolio invoeren, ook als de training is gevolgd toen je nog niet geregistreerd was als jeugd- en gezinsprofessional.

Let op: Je dient naast deze eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Meer informatie over de training professionele standaarden en beroepsethiek

Waar kan ik mijn registratiedatum vinden?

Jouw registratiedatum kan je vinden in de mail die je ontvangen hebt op de dag dat jouw registratie werd goedgekeurd. De begin- en einddatum van jouw registratieperiode vind je in Mijn SKJ en op jouw registerpasje.

Wat is er veranderd bij het indienen van werkervaring in het vernieuwde Mijn SKJ?

In de vernieuwde Mijn SKJ-omgeving geef je naast je werkervaringsuren, ook inzicht in jouw werkzaamheden op basis van de indicatoren die in het Kwaliteitsregister Jeugd staan. Bekijk hier het nieuwsbericht over dit onderwerp voor meer informatie.

Wanneer kan ik starten met mijn evc-traject?

Meer over het evc-traject bij: Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Hoe kan een werkgever mijn werkervaring digitaal toekennen?

In de vernieuwde Mijn SKJ-omgeving is het voor werkgevers niet meer mogelijk om digitaal punten voor werkervaring toe te kennen. Bekijk hier het nieuwsbericht over dit onderwerp voor meer informatie.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie. Je hoeft niet te wachten met indienen van je herregistratie tot al je activiteiten beoordeeld zijn. Zodra je genoeg punten hebt ingevoerd, kun je je herregistratieaanvraag indienen. Let op! Alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

In Mijn SKJ zie je bij ‘herregistratie’ of er bij jou een aanvullende/bijkomende eis van toepassing is. Zorg er daarnaast voor dat je altijd een geldige VOG hebt, van niet ouder dan 5 jaar en 3 maanden.

Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik in het buitenland woon?

Werk je in Nederland, en woon je in het buitenland? Dan kun je je VOG niet bij de gemeente aanvragen en geldt een andere procedure. Kijk hiervoor op de website van Dienst Justis. Een van de voorwaarden van Justis om een VOG aan te kunnen vragen, is het aanleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (4 pagina’s, in pdf-formaat). Je kunt hier het VOG-aanvraagformulier van SKJ vinden. Je hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen op pagina 1 van het aanvraagformulier, de rest is reeds ingevuld.

Wat is een evc op opleidingsstandaard?

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Wanneer kan ik uitstel van mijn herregistratieperiode aanvragen?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere (zwaarwegende) redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Dit kan in Mijn SKJ via de onderstaande stappen;

 1. Menu aan linkerzijde in Mijn SKJ.
 2. Overige
 3. Uitstel aanvragen (3 stappen).
 4. Nieuwe aanvraag indienen.
Wat is intercollegiale intervisie?

Intercollegiale intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing waarbij collega’s zonder onderlinge gezagsrelatie reflecteren op hun professionele handelen. Hierbij is geen begeleider of gespreksleider aanwezig. Op deze manier helpen ze elkaar om hun functioneren te verbeteren. Het doel is niet om pasklare oplossingen te vinden, maar juist om te reflecteren op gedrag, zodat er ruimte ontstaat voor verschillende visies.

Hoeveel reflectie moet ik voor mijn herregistratie volgen?

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je regelmatig reflecteert om zo je vakbekwaamheid op peil te houden. We adviseren dan ook om deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar te verdelen. Als richtlijn kun je aanhouden dat je per jaar 6 reflectiebijeenkomsten hebt van 2 uur per keer. De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur. Voor ieder uur gevolgde reflectie wordt 1 punt geteld voor je herregistratie.