1 12 13 14
Word ik ook automatisch geregistreerd bij NIP of NVO na afronding van het opleidingstraject?

Nee, je wordt niet automatisch bij NIP of NVO geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist. Wanneer je naast jouw SKJ-registratie ook je verenigingsregistratie wilt aanvragen, kan je je melden bij NIP of NVO zodra je op postmasterniveau geregistreerd staat bij SKJ.
Werk je uitsluitend in de jeugdhulp, vallend onder de Jeugdwet, dan is dubbele registratie niet nodig – het mag uiteraard wel. Dit is een persoonlijke keuze.
Naast je verenigingsregistratie kan je ook lid worden van jouw beroepsvereniging. Voor meer informatie over de voordelen van lidmaatschap zie de websites van NVO en NIP, of de betreffende pagina’s voor pedagogen en psychologen op deze website.

Kan ik tussentijds aantonen dat ik (pedagoog/psycholoog) aan onderdelen van het opleidingstraject heb voldaan?

Dit is mogelijk en ook aan te raden. Je kan gevolgde activiteiten uploaden in jouw dossier bij SKJ. In bepaalde gevallen zal een activiteit tussentijds beoordeeld worden. Bijvoorbeeld een casusverslag of een nieuwe werkplek.

Wat verstaat de Jeugdwet onder registratie?

Wanneer in het Besluit Jeugdwet wordt gesproken over een ‘geregistreerd professional’, betekent dit dat deze professional moet zijn geregistreerd in een beroepsregister dat door de Jeugdwet is erkend. In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) worden twee typen geregistreerde professionals beschreven:

 • Geregistreerde jeugdprofessional: beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Geregistreerde professional: geregistreerde jeugdprofessional of beroepsbeoefenaar die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.
Moet ik mij als BIG-geregistreerde ook registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?

Nee, dat hoeft niet. Registratie in het BIG-register artikel 3 (als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of NVO orthopedagoog generalist) is gelijkwaardig aan registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Specialisten met een artikel 14 BIG-registratie hebben ook een artikel 3 BIG-registratie en kunnen op grond daarvan ingezet worden voor het verlenen van jeugdhulp en jeugdbescherming.
Ook professionals die geregistreerd zijn in het BIG-register artikel 34 hoeven zich niet te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is expliciet opgenomen in het Kwaliteitskader Jeugd. De in artikel 34 geregistreerde professionals kunnen jeugdhulp verlenen op basis van de ’tenzij-regeling’. De tenzij-regeling houdt in dat de inzet van deze professionals niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp. Registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd is voor een professional die al BIG-geregistreerd een vrijwillige keuze, waarmee hij laat zien dat hij ervaring heeft en over expertise beschikt omtrent het begeleiden van kinderen en jeugdigen.

Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 spreken we over jeugdhulp. Hierbinnen vallen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel). Jeugdzorg was tot 1 januari 2015 een apart te onderscheiden sector, waarbinnen o.a. de indicaties voor geïndiceerde zorg werden gesteld en het gedwongen kader werd uitgevoerd.
Jeugdhulpverleners zijn professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Iedere professional die werkzaam is in de jeugdhulp wordt met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 naast zijn/haar bestaande beroep of functie, conform de wet ook ‘jeugdhulpverlener’ genoemd. Een deel van de jeugdhulpverleners is dus jeugdzorgwerker. Jeugdzorgwerkers zijn voornamelijk werkzaam bij organisaties voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Justitiële Jeugdinrichtingen, Veilig Thuis (voorheen AMK), Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet (artikel 1.1 sub 1) is de onderstaande definitie van jeugdhulp opgenomen:

 1. Ondersteuning van, en hulp en zorg (niet zijnde preventie) aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders.
 2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychische aandoening of beperking, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van 18 jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.
Wat is het jeugddomein?

In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) is het jeugddomein gedefinieerd als het terrein waarop de volgende partijen werkzaam zijn: aanbieders van jeugdhulp, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis), colleges voor zover het betreft de toeleiding naar, advisering over en de bepaling van de aangewezen voorziening, justitiële jeugdinrichtingen, Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. De Jeugdwet is van toepassing op het jeugddomein.

Wat is het Kwaliteitskader Jeugd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden, en wanneer dit niet hoeft. Het kwaliteitskader is een uitwerking van het eerste deel van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Het biedt aanbieders en werkgevers in de jeugdhulp en jeugdbescherming een handreiking om werkzaamheden op een verantwoorde manier toe te delen.

Zie hier het Kwaliteitskader Jeugd.

Hoe zit het met registratie bij andere registers?

In het besluit Jeugdwet wordt uitgegaan van registratie in artikel 3 Wet BIG of registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Er bestaan, naast het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register, diverse andere beroepsregisters. Zij vervullen allemaal een rol in de (continue) professionalisering van de beroepsgroepen die zij bedienen en hebben daarmee een waardevolle rol en functie.

Wat betreft een aantal specifieke beroepsgroepen gelden de volgende noties:

 • Specialisten die een registratie hebben op grond van artikel 14 wet BIG (waaronder psychiaters of klinisch psychologen), zijn ook geregistreerd op grond van artikel 3 wet BIG. Daarmee zijn zij dus geregistreerde professionals in het kader van het Besluit Jeugdwet.
 • Professionals met een registratie artikel 34 in het BIG register (paramedici) en ook de vaktherapeuten kunnen worden ingezet voor het verlenen van jeugdhulp op basis van de ’tenzij-regeling’. Dit betekent dat zij kunnen worden ingezet op grond van hun expertise, die noodzakelijk is voor de kwaliteit van de te geven jeugdhulp. Zij hoeven zich dus niet te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Fysiotherapeuten zijn artikel 3 BIG geregistreerd. Zij zijn door de wetgever echter buiten de definitie van ‘geregistreerde professional’ in de Jeugdwet geplaatst (zie: wat verstaat de Jeugdwet onder registratie). Zij kunnen op basis van hun specifieke expertise net zoals de paramedici met een artikel 34 registratie ingezet worden op basis van de tenzij-regeling. Het toedelen van werk aan fysiotherapeuten is noodzakelijk voor de kwaliteit van hulp gezien hun specifieke expertise.
 • Kinder- en jeugdpsychologen NIP en NVO orthopedagogen-generalist zijn in de regeling Jeugdwet erkend als gekwalificeerd gedragswetenschapper en zijn o.a. bevoegd om instemmingsverklaringen af te geven in het kader van de gesloten jeugdhulp.
Wat is een geregistreerde professional?

Geregistreerde professionals zijn opgenomen in een beroepsregister. Een professional wordt alleen in een beroepsregister opgenomen als hij of zij voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Geregistreerde professionals werken continu aan hun professionele ontwikkeling door het regelmatig volgen van na- en bijscholing en door reflectie op het eigen handelen. Zij verbinden zich aan de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf aan goede professionals stelt, zoals een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de hulpverlening.

Mag ik alleen werkzaamheden verrichten waarvoor ik ben opgeleid?

Ja, je mag alleen het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Voor al het werk dat je krijgt opgedragen moet je vakbekwaam zijn.

Sinds 2015 geldt de norm van de verantwoorde werktoedeling. Die bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de professional. Overigens geldt dit voor alle professionals, geregistreerd of ongeregistreerd.

Voor werk dat je doet kun je, in geval van een tuchtklacht, tuchtrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden. Ook al ben je daar niet voor opgeleid. Als dit gebeurt, kan je contact opnemen met je beroepsvereniging. Je kunt je ook wenden tot de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ Jeugdzorg).

Wat houdt beroepsregistratie in?

Als geregistreerd professional verbind je je met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals. Je laat zien welk vakbekwaamheidsniveau je beheerst, je moet je inzetten voor leren en blijven leren (blijvend bij- en nascholen), je moet kunnen aantonen dat je reflecteert op jouw eigen professionele handelen en verplicht je je om te werken volgens professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) en je kan tuchtrechtelijk aangesproken worden. Dat is vergelijkbaar met professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 3. Ook BIG-geregistreerden moeten zich herregistreren, werken volgens professionele standaarden en zijn onderworpen aan het (wettelijk) tuchtrecht.

Welke gegevens over professionals mag SKJ aan derden geven?

Het Kwaliteitsregister Jeugd zal nooit andere gegevens aan derden doorgeven dan die al in het openbare register in te zien zijn. Het gaat hier om:

 • Naam en voorletters
 • Vestigingsplaats werkgever
 • Geslacht
 • Registratienummer
 • Inschrijfdatum
 • Beroep
 • Eventuele tuchtmaatregel en tijdvak waarvoor de maatregel is opgelegd

Tijdens het aanmaken van jouw account kan je aangeven of je wil dat ook jouw adres en telefoonnummer zichtbaar zijn in het openbare register. Heb je dit aangevinkt en wil je het ongedaan maken? Dit kan je doen in jouw profiel in Mijn SKJ.

Kan ik mijn adres uit het register halen?

Tijdens het aanmaken van jouw account kan je aangeven of jouw adres en telefoonnummer getoond mogen worden in het openbare register. Heb je dit aangevinkt en wil je het ongedaan maken? Je kan dit wijzigen in Mijn SKJ.

Kan ik werken als ik mijn pasje nog niet heb?

Als je wel geregistreerd bent, maar pasje nog niet hebt ontvangen, kun je alsnog gewoon werken. Ben je geregistreerd, dan ben je namelijk vindbaar in ons register; dit geldt als bewijs.

Ben je een jeugd- en gezinsprofessional en net ge(her)registreerd? Dan krijg je direct een digitale registerpas. Deze kun je terugvinden onder het kopje “Mijn Registerpas” in Mijn SKJ.

Ik weet niet meer welk e-mailadres ik gebruikt heb, wat kan ik doen?

Als je niet meer weet met welk e-mailadres je kunt inloggen, neem dan contact op met SKJ via info@skjeugd.nl. Wij zoeken dan met je registratienummer of achternaam in het systeem op met welk e-mailadres je geregistreerd bent.

Wat betekent de norm van verantwoorde werktoedeling voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming?

Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming zijn vrijgevestigde professionals of werkgevers met professionals in dienst met verschillende achtergronden (kennisgebieden, bekwaamheidsniveaus, etc.).

Bij het toedelen moeten zij afwegen welke taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden zij neerleggen bij welke professional. Daarbij moeten zij de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Het Kwaliteitskader Jeugd is daarbij een leidraad.

Wat is de norm van verantwoorde werktoedeling?

De norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen in het Besluit Jeugdwet. De norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) tot:

 1. het in beginsel werken met geregistreerde professionals;
 2. het toedelen van taken aan professionals rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden;
 3. het ervoor zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaard.

In de Jeugdwet staat dat alle aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming de norm moeten toepassen. De norm draagt eraan bij dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Uitgangspunt is dat professionals geregistreerd zijn, tenzij de aanbieder aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van de hulp of aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp (Besluit Jeugdwet, artikel 5.1.1. lid 2).

Meer informatie over wanneer een geregistreerde professional ingezet moet worden en wanneer niet, kun je vinden in het Kwaliteitskader Jeugd.

Waarom het Kwaliteitsregister Jeugd?

Volgens de norm verantwoorde werktoedeling zijn jeugdhulp-instellingen verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

1 12 13 14